Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

30.06.2020

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

(код ЄДРПОУ 00278793, місцезнаходження: Україна, 79024 м.Львів, вул. Ковельська 109)

повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" відбудуться

«30» червня 2020 року

за адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109, Кабінет Генерального директора

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «30» червня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «23» червня 2020  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
  2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
  3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
  4. Затвердження звіту Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" про виконання рішень загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" від «24» квітня 2020 року.
  5. Про затвердження передавального акту.
  6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія"

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.paperandboard.com.ua.

Загальна кількість акцій становить 2294680 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 22 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 2294680 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті Генерального директора за адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109 з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Генеральний директор - Занько Андрій Степанович Телефон для довідок: 0322939640.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Мітрухін Волоимир Миколайович;

Член Лічильної комісії – Шевчук Олеся Іванівна

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Занько Андрій Степанович;

Секретар зборів – Нестеренко Назар Валерійович

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

Питання 5:

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" приймає активи та пасиви приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", що включають майно, права та обов’язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «30» червня 2020 року.

5.2. Доручити підписання передавального акту Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Питання 6:

6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", Голову та Секретаря установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".

Комісія з припинення приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія"

Копія вірна

Голова комісії з припинення

ПрАТ «Картонно-паперова компанія» ____________________________ Занько А.С.

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.