Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

30.04.2020

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперва компанiя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00278793
4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109
5. Міжміський код, телефон та факс: (032)2939640, (032)2939641
6. Адреса електронної пошти: office@paperandboard.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2020, Затвердити регулярну рiчну
iнформацiю Товариства за 2019 рiк.(Протокол №05/2020 вiд 30.04.2020 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.