Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

30.04.2019

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперва компанiя"
  2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00278793
  4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109
  5. Міжміський код, телефон та факс: (032)2939640, (032)2939641
  6. Адреса електронної пошти: office@paperandboard.com.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити регулярну рiчну iнформацiю Товариства за 2018 рiк.(Протокол №08/2019 вiд 25.04.2019 року)
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.