Відомості про припинення емітента шляхом перетворення

27.04.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, Львівська обл., мiсто Львiв, вул. Ковельська, 109

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

0322939640 -

6. Адреса електронної пошти

admin@paperandboard.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя», якi вiдбулися 24 квiтня 2020 року (Протокол №24/04/20 вiд 24.04.2020 р.), було прийнято рiшення щодо припинення Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя». Результати голосування: "За" - 2294680 голосiв (100 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi та є власниками голосуючих акцiй), "Проти" - 0 голосiв, "Утримався" - 0 голосiв. Причини прийняття рiшення про припинення шляхом перетворення: економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової форми - акцiонерне товариство. При перетвореннi Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» всi його майновi i немайновi права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя» вiдповiдно до передавального акту, що буде складений пiсля спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя» дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя», розмiр якого становить 50482960,00 гривень. Приватне акцiонерне товариство «Картонно-паперова компанiя» здiйснює обмiн акцiй Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя», що створюється внаслiдок перетворення. Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» конвертуються у частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя», що створюється шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя», та розподiляються серед його учасникiв. Кожен з акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» має право отримати частку у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя», що створюється шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя». Розподiл часток Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя», що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1, а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 22,00 грн. дорiвнює вартостi частки в 22,00 грн., тобто розмiр частки, яким буде володiти учасник в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Картонно-паперова компанiя» дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якими володiв акцiонер в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не пiдлягають конвертацiї акцiї, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй.

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.