Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, Львівська обл., мiсто Львiв, вул. Ковельська, 109

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

0322939640 -

6. Адреса електронної пошти

admin@paperandboard.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

Зміст інформації:

Голову комiсiї з припинення Товариства Занька Андрiя Степановича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 24.04.2020 р.(дата вчинення дiї 24.04.2020). Володiє акцiями товариства в розмiрi 0 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу : до завершення процедури реорганiзацiї (перетворення) ; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Генеральний директор ПрАТ "Картонно-паперова компанiя". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2020 року. Пiдстава данного рiшення - вступ товариства в процедуру реорганiзацiї шляхом перетворення.

Зміст інформації:

Члена комiсiї з припинення Товариства Настеренка Назара Валерiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 24.04.2020 р.(дата вчинення дiї 24.04.2020). Володiє акцiями товариства в розмiрi 0 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу : до завершення процедури реорганiзацiї (перетворення) ; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Керiвник юридичного вiддiлу ПрАТ "Картонно-паперова компанiя". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2020 року. Пiдстава данного рiшення - вступ товариства в процедуру реорганiзацiї шляхом перетворення.

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.