Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

26.04.2019

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І.І. Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» (надалі - Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» (надалі - Товариство), принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників Товариства та інформаційної відкритості.

1.2. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов,язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

1.3. Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Націонапьною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства.

14. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

15. Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).

1.6. Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.

1.7 . Основними напрямами корпоративного управління у Товариства є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності виконавчого органу;

- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління Товариством);

- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами виконавчого органу, працівниками, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;

- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

З повною версією кодексу ви можете ознайомитись за посиланням, яке вказано нижче.