Інформація для акціонерів

17.09.2019

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Картонно-паперова компанія» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Картонно-паперова компанія» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 03 жовтня 2019 року, о 12 год. 30 хв., за адресою: м. 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 55 хв. Реєстрація проводиться за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 27 вересня 2019 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.

2.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

 • обговорення питань – до 30 хвилин;
 • голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.
 1. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийнятого 08.04.2019 року.

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняте 08.04.2019 року, а саме:

Рішення загальних зборів, прийняте 08.04.2019 року (Протокол річних загальних зборів №27 від 08.04.2019 року) з питання порядку денного №7 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства»: «Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Про виплату дивідендів акціонерам за 2018 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

Частину чистого прибутку, отриманого у 2018 році, в розмірі 25 632 585,60 грн. залишити нерозподіленим.

Виплатити дивіденди акціонерам за простими акціями Товариства за 2018 рік.

На виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік направити частину чистого прибутку, отриманого в 2018 році, в розмірі 30 014 414,40 грн.

Розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства – 30 014 414,40 грн.

 1. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.

Проект рішення:

Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію складає 13,08 грн.

 1. Про визначення способу та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

Визначити, що дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій Товариства, готівкою або шляхом перерахування їх на банківські рахунки. Виплата дивідендів за 2018 рік здійснюється у строк: з 24.10.2019 року по 03.04.2020 року.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем від імені Товариства значних правочинів стосовно, а саме укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження будь-якого майна, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше, укладення або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів з установами банків у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 87,55% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.paperandboard.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Занько А.С.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимого чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 11.09.2019 року, загальна кількість акцій ПрАТ «КПК» становить 2 294 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «КПК» - 2 294 680 шт.

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

342677

273196

Основні засоби (за залишковою вартістю)

169178

94692

Запаси

64637

48106

Сумарна дебіторська заборгованість

70104

70079

Гроші та їх еквіваленти

927

3721

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

136834

81187

Власний капітал

181639

125992

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

50482,96

50482,96

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

96668

75358

Поточні зобов’язання і забезпечення

64370

71846

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

55647

29703

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2294680

2294680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

24,25

12,94

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.09.2019 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» становить 2 294 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» становить 2 294 680 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.

2.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

 • обговорення питань – до 30 хвилин;
 • голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

3.Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийнятого 08.04.2019 року.

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства про розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняте 08.04.2019 року, а саме:

Рішення загальних зборів, прийняте 08.04.2019 року (Протокол річних загальних зборів №27 від 08.04.2019 року) з питання порядку денного №7 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства»: «Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Про виплату дивідендів акціонерам за 2018 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

Частину чистого прибутку, отриманого у 2018 році, в розмірі 25 632 585,60 грн. залишити нерозподіленим.

Виплатити дивіденди акціонерам за простими акціями Товариства за 2018 рік.

На виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік направити частину чистого прибутку, отриманого в 2018 році, в розмірі 30 014 414,40 грн.

Розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства – 30 014 414,40 грн.

 1. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.

Проект рішення:

Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію складає 13,08 грн.

 • Про визначення способу та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

Визначити, що дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій Товариства, готівкою або шляхом перерахування їх на банківські рахунки. Виплата дивідендів за 2018 рік здійснюється у строк: з 24.10.2019 року по 03.04.2019 року.

 • Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем від імені Товариства значних правочинів стосовно, а саме укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження будь-якого майна, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше, укладення або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів з установами банків у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 87,55% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.