Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Занько Андрiй Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00278793
4. Місцезнаходження
Львівська , Личакiвський, 79024, мiсто Львiв, Ковельська, 109
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)2939640 (032)2939641
6. Електронна поштова адреса
office@paperandboard.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Офiцiйне друковане видання НКЦПФР "Вiдомостi" 66   05.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paperandboard.com.ua в мережі Інтернет 06.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприємство не отримувало жодних;
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприєство входить в будь-якi об'єднання;
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало;
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались;
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не випускались;
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювався;
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався;
- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiлькi такi не було видано;
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало;
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльких таких вiдомостей не було;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня,так як випуски iпотечних облiгацiй не здiйснювалися;
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки iпотечне покриття вiдсутнє;
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй;
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, оскiльки не складається;
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 745878
3. Дата проведення державної реєстрації
08.08.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
573670
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
430
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.12 Виробництво паперу та картону
17.22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962500345
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26006962500346

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Делятинський Степан Львович 16.666681
Онишкевич Тетяна Богданiвна 16.666681
Ложовський Володимир Матвiйович 16.666681
Васянович Сергiй Миколайович 16.666637
Бродович Сергiй Васильович 16.666637
Волинець Данило Мефодiйович 16.666681
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Радник з розвитку торгiвлi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ложовський Володимир Матвiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
638500
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Референт
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качор Богдан Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
159304
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Занько Андрiй Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
616435
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Тема", директор пiдприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 2 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Радник з розвитку виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Делятинський Степан Львович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
260397
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванець Марiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
669296
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Монастир отцiв Василiян, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Радник з розвитку торгiвлi Ложовський Володимир Матвiйович 638500 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Радник з розвитку виробництва Делятинський Степан Львович 260397 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Референт Качор Богдан Михайлович 159304 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Занько Андрiй Степанович 616435 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Iванець Марiя Михайлiвна 669296 0 0 0 0 0 0
Усього 764894 33.333362 764894 33.333362 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Делятинський Степан Львович 382447 16.666681 382447 0
Ложовський Володимир Матвiйович 382447 16.666681 382447 0
Онишкевич Тетяна Богданiвна 382447 16.666681 382447 0
Васянович Сергiй Миколайович 382446 16.666637 382446 0
Волинець Данило Мефодiйович 382447 16.666681 382447 0
Бродович Сергiй Васильович 382446 16.666637 382446 0
Усього 2294680 100 2294680 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 21
рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
м. Львiв 13 квiтня 2017 року
Дата проведення зборiв: 13.04.2017 року.
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, кабiнет Генерального Директора.
Час початку реєстрацiї учасникiв – 11:00 год.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв – 12:00 год.
Час вiдкриття зборiв – 12:00 год.
Голова загальних зборiв акцiонерiв: Ложовський В.М.
Секретар загальних зборiв акцiонерiв: Нестеренко Н.В.
Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», якi розпочались 13.04.2017 року о 12 год. 00 хв. в кабiнетi Генерального Директора Товариства за адресою: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, вiдкрив Голова загальних зборiв, обраний вiдповiдно до Статуту Товариства Наглядовою радою (Протокол №3/2017 вiд 07.03.2017 року) – Ложовський Володимир Матвiйович.
Слухали:
Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича, який доповiв, що:
- Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №49 (2554) вiд 14.03.2017 року, розмiщено на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслано кожному акцiонеру персонально.
- До проекту порядку денного загальних зборiв Товариства були внесенi змiни у зв’язку з поданням акцiонером пропозицiї про включення в порядок денний питання про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину - Генерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» з проектом порядку денного, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (Протокол №4/2017 вiд 28.03.2017 року) з врахуванням вiдповiдної пропозицiї акцiонера, було надiслано кожному акцiонеру персонально.
- Станом на 07 квiтня 2017 року власниками акцiй товариства в кiлькостi 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук є 7 акцiонерiв, якi володiють акцiями на загальну суму 573 670,00 грн. (п’ятсот сiмдесят три тисячi шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок), що становить 100% статутного капiталу ПрАТ «КПК».
- Дата складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв – станом на 2400 год. 07 квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах – 7 (сiм) осiб.
- Реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», складеного станом на 24.00 годину 07 квiтня 2017 року, отриманого вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України».
- Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх представникiв, що прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» здiйснювалась реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (Протокол №3/2017 вiд 07.03.2017р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї;
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї.
Слухали:
Голову реєстрацiйної комiсiї Нестеренка Назарiя Валерiйовича – про результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв.
- згiдно iз Перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», станом на 24.00 год. 07 квiтня 2017 року, загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» становить - 7 (сiм) осiб, яким належить 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, у тому числi 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосуючих акцiй).
- Загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного за умови реєстрацiї для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих простих iменних акцiй Товариства.
- станом на 12:00 год. 13.04.2017 р. на загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» зареєструвались 7 (сiм) осiб, якi володiють 2 294 680 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв.
Таким чином, на для участi у зборах зареєструвались акцiонери, що володiють 100% голосiв, а тому вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» збори вважаються повноважними приймати рiшення.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. оголосив питання, внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження звiту Генерального Директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. Про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2016 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.
8. Про визначення розмiру дивiдендiв на одну просту акцiю.
9. Про визначення способу та строкiв виплати дивiдендiв.
10. Про затвердження форми i змiсту повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв та призначення вiдповiдальної особи за надiслання повiдомлень акцiонерам.
11. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. вiдзначив, що голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенiв для голосування №1-№11. З процедурних питань - вiдкритий порядок голосування.
Пiдрахунок голосiв про першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв» буде проводитись тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка призначена Наглядовою радою (Протокол №3/2017 вiд 07.03.2107 року) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова тимчасової лiчильної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член тимчасової лiчильної комiсiї.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по першому питанню порядку денного:
Генерального директора Пошивайла Я.Є., який оголосив пропозицiю обрати лiчильну комiсiю.
Проект рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович; 2) Делятинський Степан Львович.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович; 2) Делятинський Степан Львович.
2. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по другому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства
Проект рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
3. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову Наглядової ради Товариства Ложовського В.М., який виступив зi звiтом про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2016 роцi.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
4. Затвердження звiту Генерального Директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора.
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Генерального Директора Товариства Пошивайла Я.Є., який виступив зi звiтом про пiдсумки дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Генерального Директора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Генерального Директора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Генерального Директора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Генерального Директора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного Ревiзора Товариства Качора Богдана Михайловича, який виступив зi звiтом про дiяльнiсть Ревiзора Товариства у 2016 роцi та Висновками Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
Проект рiшення:
Затвердити Звiт та висновки Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Затвердити Звiт та висновки Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р. Роботу Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» у 2016 р. визнати задовiльною.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Слухали по шостому питанню порядку денного Головного бухгалтера Товариства Iванець Марiю Михайлiвну, яка виступила з поясненням основних позицiй рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та оголосила пропозицiю затвердити рiчний звiт Товариства за 2016р.
Проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» за 2016 р.
7. Про Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016р. Про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2016 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.
Слухали по сьомому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив пропозицiю затвердити порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016р., при цьому частину прибутку направити на виплату дивiдендiв.
Проект рiшення:
Частину прибутку в розмiрi 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.
Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства за 2016 рiк.
На виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2016 рiк направити частину прибутку в розмiрi 1 537 435,6 грн.
Розмiр рiчних дивiдендiв Товариства – 1 537 435,6 грн.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Частину прибутку в розмiрi 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.
Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства за 2016 рiк.
На виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2016 рiк направити частину прибутку в розмiрi 1 537 435,6 грн.
Розмiр рiчних дивiдендiв Товариства – 1 537 435,6 грн.
8. Про визначення розмiру дивiдендiв на одну просту акцiю.
Слухали по восьмому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив пропозицiю визначити розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю.
Проект рiшення:
Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,67 грн.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,67 грн.
9. Про визначення способу та строкiв виплати дивiдендiв.
Слухали по дев’ятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення.
Проект рiшення:
Визначити, що дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам, пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй готiвкою або шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки. Виплата дивiдендiв за 2016 рiк буде здiйснюватися у строк з 28.04.2017 р. по 28.09.2017р.
Виплата акцiонерним товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється шляхом:
переказу цих коштiв акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв),
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок).
У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних безпосередньо акцiонерам шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки або шляхом поштових переказiв, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Визначити, що дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам, пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй готiвкою або шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки. Виплата дивiдендiв за 2016 рiк буде здiйснюватися у строк з 28.04.2017 р. по 28.09.2017р.
Виплата акцiонерним товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється шляхом:
переказу цих коштiв акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв),
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок).
У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних безпосередньо акцiонерам шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки або шляхом поштових переказiв, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.
10. Про затвердження форми i змiсту повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв та призначення вiдповiдальної особи за надiслання повiдомлень акцiонерам.
Слухали по десятому питанню порядку денного:
Голову загальних зборiв Ложовського В.М., який доповiв про необхiднiсть, вiдповiдно до чинного законодавства повiдомити акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Проект рiшення:
Доручити Наглядовi радi Товариства затвердити форму i змiст повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Вiдповiдальною особою за надiслання повiдомлень акцiонерам про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв обрати Голову Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Доручити Наглядовi радi Товариства затвердити форму i змiст повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Вiдповiдальною особою за надiслання повiдомлень акцiонерам про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв обрати Голову Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ».
11. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
По одинадцятому питанню порядку денного слухали Генерального Директора Товариства Пошивайла Я.Є., який доповiв, що у зв’язку iз надходженням Пропозицiї акцiонера щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, до порядку денного включено питання про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме Генерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». Пошивайло Я.Є. зачитав проект рiшення.
Проект рiшення:
Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – Генерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». Предмет правочину: здiйснення кредитування в сумi 30 000 000, 00 гривень та отримання в межах укладеного Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 199 892 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 15,008%. Уповноважити фiнансового директора Товариства Панькiва О.Я. на пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – Генерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». Предмет правочину: здiйснення кредитування в сумi 30 000 000, 00 гривень та отримання в межах укладеного Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 199 892 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 15,008%. Уповноважити фiнансового директора Товариства Панькiва О.Я. на пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд.

Голова зборiв Ложовський В.М.: всi питання порядку денного розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення, збори оголошуються закритими.
Час закриття загальних зборiв акцiонерiв – 13 год. 30 хв.

Голова зборiв Ложовський В.М.
Секретар зборiв Нестеренко Н.В.
Генеральний директор Пошивайло Я.Є.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.05.2017
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 22
позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
м. Львiв 08 травня 2017 року
Дата проведення зборiв: 08.05.2017 року.
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, кабiнет Генерального Директора.
Час початку реєстрацiї учасникiв – 11:00 год.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв – 12:00 год.
Час вiдкриття зборiв – 12:00 год.
Голова загальних зборiв акцiонерiв: Ложовський В.М.
Секретар загальних зборiв акцiонерiв: Нестеренко Н.В.
Позачерговi загальнi збори Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», якi розпочались 08.05.2017 року о 12 год. 00 хв. в кабiнетi Генерального Директора Товариства за адресою: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, вiдкрив Голова загальних зборiв, обраний вiдповiдно до Статуту Товариства Наглядовою радою (Протокол №7/2017 вiд 20.04.2017 року) – Ложовський Володимир Матвiйович.
Слухали:
Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича, який доповiв, що:
- Позачерговi загальнi збори скликано за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №7/2017 вiд 20.04.2017 року);
- Вiдповiдно до ст. 47 Закону України «Про акцiонернi товариства» якщо цього вимагають iнтереси акцiонерного товариства, наглядова рада при прийняттi рiшення про скликання позачергових загальних зборiв може встановити, що повiдомлення про скликання позачергових загальних зборiв здiйснюватиметься не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення. На пiдставi положень цiєї статтi Закону, повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №76 (2581) вiд 21.04.2017 року, розмiщено на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслано кожному акцiонеру персонально.
- Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх представникiв, що прибули для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» здiйснювалась реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (Протокол №7/2017 вiд 20.04.2017р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї;
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї.
Слухали:
Голову реєстрацiйної комiсiї Нестеренка Назарiя Валерiйовича – про результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв:
- Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв складений Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом на 2400 год. 28 квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах – 6 (шiсть) осiб, яким належить 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, у тому числi 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосуючих акцiй).
- Загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного за умови реєстрацiї для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих простих iменних акцiй Товариства.
- станом на 12:00 год. 08.05.2017 р. на загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» зареєструвались 6 (шiсть) осiб. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» - 2 294 680 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Таким чином, на для участi у зборах зареєструвались акцiонери, що володiють 100% голосуючих акцiй, а тому вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» збори вважаються повноважними приймати рiшення.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. оголосив питання, внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням їх граничної сукупної вартостi та надання повноважень на пiдписання таких правочинiв.
4. Про затвердження рiшення Наглядової Ради товариства № 6/2017 вiд 19.04.2017р. щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування з банкiвською установою, додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед банкiвською установою за Договором овердрафтного кредитування, а також затвердження умов вiдповiдних Додаткових угод.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. вiдзначив, що голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенiв для голосування №1-№4. З процедурних питань - вiдкритий порядок голосування.
Пiдрахунок голосiв про першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв» буде проводитись тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка призначена Наглядовою радою (Протокол №7/2017 вiд 20.04.2107 року) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова тимчасової лiчильної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член тимчасової лiчильної комiсiї.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по першому питанню порядку денного:
Генерального директора Пошивайла Я.Є., який оголосив пропозицiю обрати лiчильну комiсiю.
Проект рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович; 2) Делятинський Степан Львович.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович; 2) Делятинський Степан Львович.
2. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по другому питанню порядку денного:
Голову загальних зборiв Ложовського В.М., який оголосив проект рiшення про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства
Проект рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням їх граничної сукупної вартостi та надання повноважень на пiдписання таких правочинiв.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову загальних зборiв Ложовського В.М., який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Проект рiшення:
В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень нуль копiйок), що становить 100,05% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень нуль копiйок), що становить 100,05% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
4. Про затвердження рiшення Наглядової Ради товариства № 6/2017 вiд 19.04.2017р. щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування з банкiвською установою, додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед банкiвською установою за Договором овердрафтного кредитування, а також затвердження умов вiдповiдних Додаткових угод.
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову Наглядової ради Товариства Ложовського В.М., який доповiв про змiст рiшення Наглядової Ради товариства № 6/2017 вiд 19.04.2017р. щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування з банкiвською установою, додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед банкiвською установою за Договором овердрафтного кредитування та запропонував затвердити умови укладеної на пiдставi зазначеного рiшення Наглядової Ради Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та умови укладених додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012 р.
Проект рiшення:
Затвердити рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 6/2017 вiд 19.04.2017р.) щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та щодо укладення додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р.
Затвердити умови укладеної на пiдставi зазначеного рiшення Наглядової Ради Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та умови укладених додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, 0% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з цього питання.
Прийнято рiшення:
Затвердити рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 6/2017 вiд 19.04.2017р.) щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та щодо укладення додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р.
Затвердити умови укладеної на пiдставi зазначеного рiшення Наглядової Ради Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та умови укладених додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 22.08.2012р.

Голова зборiв Ложовський В.М.: всi питання порядку денного розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення, збори оголошуються закритими.
Час закриття загальних зборiв акцiонерiв – 13 год. 30 хв.

Голова зборiв Ложовський В.М.
Секретар зборiв Нестеренко Н.В.
Генеральний директор Пошивайло Я.Є.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1537435.6 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0.67 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 1537435.6 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 13.06.2017/324462.92грн
14.06.2017/59895.98грн
13.07.2017/384358.90грн
08.08.2017/384358.90грн
05.09.2017/84879.33грн
06.09.2017/299479.57грн
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв приймалося на чергових зборах акцiонерiв, що вiдбулися 13.04.2017.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська Сихiвський мiсто Львiв Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263310
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (032)2405321
Факс (032)2225387
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "IТТ-Iнвест"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23517763
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський мiсто Киїiв Борисоглiбська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286517
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)2772627
Факс (044)2772627
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою дiяльнiстю "ТАСК-брокер"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34300570
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Київ мiсто Київ провулок Рильський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286588
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)5020075
Факс (044)5020076
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Київ мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.07.2010 13/13/1/10 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв UA4000167712 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2294680 573670 100
Опис Вiдсутнi випадки лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах та додаткової емiсiї.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Картонно-паперова компанiя", до 2011 року ВАТ "Львiвкартонопласт", а в минулому Львiвська картонна фабрика, створене у 1946 роцi на базi виробничих площ невеликого механiчного заводу по вул. Ковельськiй, 109. В цей час змонтованi двi картоноробнi машини вивезенi з пiслявоєнної Нiмеччини. За свою 60-ти рiчну iсторiю пiдприємство зазнало i злетiв i занепаду. Протягом десятирiч планової соцiалiстичної економiки пiдприємство iнтенсивно розвивалося, будувались новi цехи, пiд`їзнi колiї. У 1966 роцi збудовано цех з виготовлення декоративного пластику, промислове виробництво якого було колись єдиним в Українi. В серединi сiмдесятих рокiв введено в експлуатацiю будiвлю складу макулатури, розмелювально-пiдготовчу дiльницю та очиснi споруди, котрi органiчно з'єдналися у цiлiсний замкнутий комплекс з виробництва картону i пластику. Двi картоноробнi машини виготовляли разом до 3000 тн картону в мiсяць, при цьому перероблялось близько 4000 тн макулатури. Пiдприємство у цей перiод зберiгало високий рiвень прибутковостi.
Перiод з 1993 по 2000 роки - перiод занепаду пiдприємства. Це пов'язано з рядом факторiв об'єктивного характеру, а це i значне здорожчання енергоносiїв при застарiлому енергоємному обладнаннi, i гiперiнфляцiйнi процеси в державi, i майже повне припинення розрахункiв грошовими коштами та повальний перехiд на бартернi схеми. Слiд врахувати, що i керiвний персонал пiдприємства в нових умовах постсоцiалiстичної, але ще не ринкової економiки, не зумiв справитись iз своїми обов'язками в нових умовах. Держава, як власник пiдприємства, робила спроби вплинути на процеси, шляхом корпоратизацiї та подальшої приватизацiї, тобто пошуку ефективнiшого власника. Реорганiзацiя пiдприємства у ВАТ "Львiвкартонопласт" проведена у 1994 роцi. Однак це не дало очiкуваного ефекту, обiговi кошти вимивались, збитки нагромаджувались i у 1997 роцi пiдприємство зупинилося.
Новiтня iсторiя товариства почалася з другого кварталу 2000 р., коли фактично завершився процес приватизацiї ВАТ "Львiвкартонопласт". Контрольний пакет акцiй пiдприємства придбало ТзОВ"ТЕМА". За безпосереднього фiнансового сприяння головного акцiонера протягом 2000-2002 рокiв лiквiдовано значнi заборгованостi перед бюджетами, Пенсiйним фондом, фондами соцстрахування, погашено протермiновану кредиторську заборгованiсть енергопостачальним компанiям та постачальникам сировини, працiвникам виплачено заборгованiсть по зарплатi за 5 рокiв.
В перiод 2004-2005 р. налагоджували та змонтували машину в новоствореному цеху виробництва виробiв санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Запустили випуск основи макулатурного туалетного паперу (ПТМ) та за декiлька рокiв перейшли на виробництво такої основи з целюлози, збiльшивши асортимент готової продукцiї та її якiсть: папiр туалетний целюлозний (ПТЦ), Папiр рушничковий целюлозний (ПРЦ) та папiр серветковий целюлозний (ПСЦ). В цей час налагодили зв’язки з зарубiжжям i близько 20 % готових виробiв йшло на експорт.
В 2006 роцi було змонтовано лiнiю з виробництва картонної гiльзи польської фiрми KRYSTIAN. За рiк пiдприємство вже впевнено себе почувало на ринку гiльзи в Українi а на сьогоднi вийшло на передовi позицiї серед пiдприємств – виробникiв такої ж продукцiї.
В 2008 отримали кредит за програмою енергозбереження та реалiзували енергозберiгаючi заходи, що дало змогу зменшити витрати енергоносiїв, зокрема електроенергiї та газу в наслiдок чого зменшилась собiвартiсть продукцiї, суттєво покращилися фiнансовi показники.
В сiчнi-лютому 2012 року вiдбувся монтаж та налагодження лiнiї з виробництва картонного кутника в новому цеху, також змонтовано ще одну лiнiю виробництва гiльзи. Опанувавши ринок кутника та налагодивши спiпрацю з покупцями в серединi 2015 запущено ще двi лiнiї з виробництва кутника, закупленi в Китаї. У 2016 роцi до 50% виробленого картону перероблялося у кутник та гiльзу та постачалося на ринки України та Європи.
 
Органiзацiйна структура: правлiння на чолi з Генеральним директором. Йому пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Спостережна рада. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 430 особа, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 9 осiб. Фонд оплати працi за рiк склав 49 193 тис.грн.
 
Неналежить до жодних об'єднань.
 
Вiдсутня.
 
Вiдсутнi пропозицiї збоку третiх осiб.
 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2016 року не змiнювалася.
 
Основний вид дiяльностi - виробництво i продаж картону, кутника картонного, гiльзи картонної, основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення та виробiв санiтарно-гiгєнiчного призначення. Сировиною для виробництва є целюлоза та макулатура. Збут продукцiї як на територiї України, так i поза її межами.
 
Пiдприємство не планує значних iнвестицiй.
 
Вiдсутнi.
 
Пiдприємсво не орендує жодних обєктiв.
 
Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємтсва: брак оборотних коштiв, конкуренти, застарiле обладнання.
 
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
 
Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку.
 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.
 
На 2018 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та картонного кутника. Також планується покращення лiнi з виробництва основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення та лiнiї з виробництва картону. У 2017 роцi плануємо запустити новi лiнiї виробництва кутника.
 
Не було проведено жодних дослiджень.
 
Вiдсутнi судовi справи збоку емiтента.
 
1. Ложовський Володимир Матвiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
2. Делятинський Степан Львович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
3. Онишкевич Тетяна Богданiвна - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
4. Волинець Данило Мефодiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
5. Васянович Сергiй Миколайович - 382446 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666637 % статутного фонду.
6. Бродович Сергiй Васильович - 227174 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666637 % статутного фонду.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 77173 94692 0 0 77173 94692
будівлі та споруди 37766 44071 0 0 37766 44071
машини та обладнання 36919 46723 0 0 36919 46723
транспортні засоби 1944 3025 0 0 1944 3025
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 544 873 0 0 544 873
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 77173 94692 0 0 77173 94692
Опис Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2017 р. становить 62947 тис.грн., залишкова вартiсть 94692 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 39,93% вiд первiсної вартостi основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 97826 125992
Статутний капітал (тис. грн.) 574 574
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 574 574
Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 100147 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити банкiв 20.10.2015 10516 9 20.08.2020
Довгостроковi кредити банкiв 10.10.2013 3781 8.5 30.09.2020
Довгостроковi кредити банкiв 24.12.2010 14656 17.5 01.04.2020
Довгостроковi кредити банкiв 19.07.2016 20208 8.25 30.06.2021
Короткостроковi кредити банкiв 30.12.2015 16170 17 18.12.2019
Короткостроковi кредити банкiв 22.08.2012 0 19 18.05.2018
Довгостроковi кредити банкiв 05.07.2017 24683 16.9 04.07.2022
Короткостроковi кредити банкiв 16.05.2017 10000 16.8 01.04.2020
Короткостроковi кредити банкiв 28.03.2017 0 19.23 27.03.2019
Короткостроковi кредити банкiв 28.03.2017 0 19.23 27.03.2019
Короткостроковi кредити банкiв 08.02.2017 134 16 08.02.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3465 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 43592 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 147204 X X
Опис: н.д.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Картон 24597.065 185458 27.3 8625.6 78949 17
2 Листи 2203.001 17287 2.5 2151.094 16851 4.4
3 Бобiни 14614.521 122715 18.1 86.064 787 0.2
4 Гiльза 7084763.438 65782 9.7 6783260.34 62340 16.4
5 Кутник 41264397.003 80417 11.8 40692539.003 78949 20.7
6 Основа 5352.764 151200 22.3 3624.149 103184 27.1
7 Вироби СГВ 6467079 56364 8.3 6225850 53779 14.1

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Амортизацiя 2.34
2 Матерiальнi затрати 75.77
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2.26
4 Витрати на оплату працi 11.21
5 Iншi операцiйнi витрати 8.42

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «Ертель-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31145420
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79005, м.Львiв, пл.Петрушевича, 3, офiс 319
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2514 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 31145420 0024 02.07.2013 24.09.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 007090
20.03.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 09/01
25.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.03.2018
02.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 02.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
«КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року
Акцiонерам, керiвництву ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженнями
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженнями» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вiдповiдно до вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi (П(С)БО).
Основа для думки iз застереженнями
Станом на 31 грудня 2017 ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» не створено нiяких видiв забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, у тому числi забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам, обов’язковiсть створення якого передбачено п.13 П(С)БО 11 «Зобов’язання». Однак, зазначене обмеження не має значного впливу на показники фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного Кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31.12.2017 року становить 129002 тис. грн., заявлений та сформований розмiр статутного капiталу в сумi 574 тис. грн., вартiсть чистих активiв на 128428 тис. грн. перевищує розмiр статутного капiталу.
Тобто, розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до пункту 1 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається Наглядовою радою.
Вiдповiдно до пункту 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Статутом Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв (п.п.7.4.4.3. роздiлу 7 Статуту):
«7.4.4.3 Компетенцiя Наглядової ради в сферi управлiння цiнними паперами та iншим майном Товариства включає:
6) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв.
До значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради, вiдносяться:
а) якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
б) будь-якi правочини щодо майнових прав (права володiння, користування, розпорядження) на основнi засоби Товариства, балансова вартiсть яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень на день вчинення правочину;
в) будь-якi правочини щодо майнових прав (права володiння, користування, розпорядження) на об’єкти нерухомостi Товариства, земельнi дiлянки, цiлiснi майновi комплекси;
г) будь-якi правочини щодо цiнних паперiв, належних Товариству, корпоративних прав Товариства, прав власностi на торгiвельнi марки Товариства;
д) кредитнi договори; договори позики на суму, яка перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень».
Вартiсть активiв ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31.12.2016 року становила 199893 тис. грн. Аудиторським процедурам з дотримання Товариством вимог щодо здiйснення значних правочинiв пiдлягають:
- будь-який правочин, мiнiмальна вартiсть якого, згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» становить 19989,3 тис. грн.
- будь-який правочин, визнаний значним вiдповiдно до Статуту Товариства.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 15 грудня 2015 року) попередньо схвалено «вчинення Генеральним директором або фiнансовим директором Товариства вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення».
За результатами виконаних аудиторських процедур, аудитором не встановлено випадкiв вчинення Товариством протягом 2017 року правочинiв, якi визнаються значними, з недотриманням вимог щодо здiйснення значних правочинiв, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31 грудня 2017 року акцiями ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» володiло 6 акцiонерiв - фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» 28 квiтня 2011 року (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада, яка обирається в кiлькостi 3 членiв (п.п.7.4.6. роздiлу 7 Статуту);
- Генеральний директор;
- Ревiзор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням «Про Наглядову раду», якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 20 квiтня 2018 року.
У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2017 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Статутом Товариства не передбачено запровадження посади внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мiстити iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Директор, Аудитор Швед Оксана Миколаївна
(Сертифiкат аудитора серiї А №004296, виданий рiшенням Аудиторської палати України №99 вiд 09.07.2000 року,
Продовжено рiшенням АПУ №294/2 вiд 29 травня 2014 року до 19 липня 2019 року)
Аудитор Федунь Оксана Володимирiвна (Сертифiкат аудитора серiї А №007090, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №274 вiд 19.07.2013 року,
чинний до 19 липня 2018 року)

вул.Б.Хмельницького, 228, м.Львiв, 79037
02 квiтня 2018 pоку
-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 2 1
3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї 2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням їх граничної сукупної вартостi та надання повноважень на пiдписання таких правочинiв. Затвердження рiшення Наглядової Ради товариства щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування з банкiвською установою, додаткових угод до всiх договорiв застави, укладених у якостi виконання зобов’язань Товариства перед банкiвською установою за Договором овердрафтного кредитування, а також затвердження умов вiдповiдних Додаткових угод. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства -
Інше (зазначити) -
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

-
-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.12
Середня кількість працівників 430
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Ковельська 109, м. Львiв, 79024
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 153 254 0
первісна вартість 1001 205 338 0
накопичена амортизація 1002 55 84 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5363 49135 0
Основні засоби: 1010 77173 94692 0
первісна вартість 1011 129870 157639 0
знос 1012 52697 62947 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 82689 144081 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 34346 48106 0
Виробничі запаси 1101 22260 30115 0
Незавершене виробництво 1102 3750 3790 0
Готова продукція 1103 8213 13844 0
Товари 1104 123 357 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 31100 39952 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

39821

25868

0
з бюджетом 1135 1548 4051 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 264 208 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6110 3721 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 386 252 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 3628 6957 0
Усього за розділом II 1195 117203 129115 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 199892 273196 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 574 574 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 40332 40332 0
Додатковий капітал 1410 3899 3899 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 53021 81187 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 97826 125992 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 51902 75358 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 60 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 51962 75358 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 15365 24789 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 221 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 24387 31846 0
за розрахунками з бюджетом 1620 533 3465 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2801 0
за розрахунками зі страхування 1625 471 566 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1937 2253 0
за одержаними авансами 1635 1785 2004 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 61 38 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5565 6885 0
Усього за розділом IІІ 1695 50104 71846 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 199892 273196 0

Примітки -
Керівник Занько А.С.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 481722 364215
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 386327 ) ( 301663 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

95395

62552
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6710 7072
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 16624 ) ( 9868 )
Витрати на збут 2150 ( 26913 ) ( 17263 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8561 ) ( 9458 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

50007

33035
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 575 525
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 9282 ) ( 5745 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4853 ) ( 3198 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

36447

24617
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6744 4467
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

29703

20150
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 29703 20150

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 332523 206096
Витрати на оплату праці 2505 49193 27391
Відрахування на соціальні заходи 2510 9919 5791
Амортизація 2515 10279 6136
Інші операційні витрати 2520 36954 85326
Разом 2550 438868 330740

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Занько А.С..
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

496047

395756
Повернення податків і зборів 3005 7000 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 7000 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 32320 11135
Надходження від повернення авансів 3020 0 83
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 131 443
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16392 182073
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 448457 )

( 366679 )
Праці 3105 ( 39277 ) ( 21213 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10348 ) ( 5974 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15526 ) ( 16483 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3916 ) ( 5931 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 4633 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 11610 ) ( 5919 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 36167 ) ( 17511 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 442 ) ( 516 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 19471 ) ( 184801 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -17798 -23687
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 205254 115431
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 176322 78952
Сплату дивідендів 3355 ( 1438 ) ( 1408 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 12503 ) ( 6698 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 14991 28373
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2807 4686
Залишок коштів на початок року 3405 6110 1478
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 418 -54
Залишок коштів на кінець року 3415 3721 6110

Примітки -
Керівник Занько А.С.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не ведеться.
Керівник Занько А.С.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 574 40332 3899 0 53021 0 0 97826
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -63 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 574 40332 3899 0 53021 0 0 97826
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 29703 0 0 29703
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -1537 0 0 -1537
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 18704 0 0 18704
Залишок на кінець року 4300 574 0 0 0 28166 0 0 28166

Примітки -
Керівник Занько А.С.
Головний бухгалтер Iванець М.М.