Картонно-Паперова Компанія

დღეს: ქაღალდი

ქაღალდის ღრმა ტონა

გასული წლის ნოემბერში ჩვენი კომპანია – PRAT “მუყაო Paperova Kompanіya”, დაიწყო

IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà

Папір туалетний 100% целюлоза

  IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà: Äâîøàðîâ ³ 4 კომპიუტერები. ამ pachtsі; Visota რულონი – 90 мм; Dіametr რულონი – 100 II;
დეტალები

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014