Картонно-Паперова Компанія
Ñåðâåòêè 100% öåëþëîçà:

  • Odnosharovі 40 øòóê â ია ÷ Ö ³;
  • ფორმატი - 240x240 mm;
  • Ìàñà âèðîáó - 47 გ;
  • პუნქტების წელს პაკეტი - 75 ცალი.;
  • პუნქტების ბაზა - 35 პაკეტები;
  • ????????.
² IO ³ âèäè:
- ZZ-ðóøíèêè ïàïåðîâ ³
- IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà
- Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% öåëþëîçà
- Òóàëåòíèé ïàï³ð Äæàìáî íà ã³ëüç³
- Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³

Scratch oaeiae გამოცემის eaaeou ³

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014