Картонно-Паперова Компанія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства:

79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109)

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2016 року об 14.00 год., місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Місце, куди мають прибути акціонери: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 12.04.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. 1.     Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. 2.     Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. 3.     Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 4. 4.     Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. 5.     Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. 6.     Звіт Ревізора Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. 7.     Затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2015р.
 8. 8.     Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р.
 9. 9.   Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.
 10. 10.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 11. 11.  Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
 12. 12.  Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
 13. 13.  Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 14. 14.  Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Ковельська, 109) у робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович, тел. (032)2939641.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

135548

113195

Основні засоби

63025

30139

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

35990

21450

Сумарна дебіторська заборгованість

30695

27647

Грошові кошти та їх еквіваленти

1478

702

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

34380

18530

Власний капітал

79185

63335

Статутний капітал

574

574

Довгострокові зобов’язання

9631

9538

Поточні зобов’язання

46732

40322

Чистий прибуток (збиток)

15850

10777

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2294680

2294680

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

324

269

Генеральний директор

Я.Є. Пошивайло

Всі права захищено 2009 - 2014