Картонно-Паперова Компанія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109)

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «13» квітня 2017 року об 12.00 год., місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11 год. 00 хв. до 12. год. 00 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 07.04.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.

  1. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

  1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішень:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2016 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2016 р. визнати задовільною.

  1. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора.

Проект рішень:

Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2016 р. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2016 р. визнати задовільною.

  1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішень:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»за 2016 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2016 р. визнати задовільною.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішень:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2016 р.

  1. Про Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

Частину прибутку в розмірі 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.

Виплатити дивіденди акціонерам Товариства за 2016 рік.

На виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2016 рік направити частину прибутку в розмірі 1 537 435,6 грн.

Розмір річних дивідендів Товариства – 1 537 435,6 грн.

  1. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.

Проект рішення:

Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію складає 0,67 грн.

  1. Про визначення способу та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

Визначити, що дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій готівкою або шляхом перерахування їх на банківські рахунки. Виплата дивідендів за 2016 рік буде здійснюватися у строк з 28.04.2017 р. по 28.09.2017р.

Виплата акціонерним товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється шляхом:

переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів),

та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам шляхом перерахування їх на банківські рахунки або шляхом поштових переказів, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.

  1. Про затвердження форми і змісту повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів та призначення відповідальної особи за надіслання повідомлень акціонерам.

Проект рішення:

Доручити Наглядові раді Товариства затвердити форму і зміст повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів.

Відповідальною особою за надіслання повідомлень акціонерам про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів обрати Голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ».

Інформація з проектами рішень щодо питань проекту порядку денного розміщена на сайті:www.paperandboard.com.ua

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Ковельська, 109) у робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович, тел. (032)2939641.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

199 892

135 548

Основні засоби

77 173

63 025

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

34 346

35 990

Сумарна дебіторська заборгованість

31 100

26 295

Грошові кошти та їх еквіваленти

6 110

1 478

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

53 021

34 380

Власний капітал

97 826

79 185

Статутний капітал

574

574

Довгострокові зобов’язання

51 962

9 631

Поточні зобов’язання

50 104

46 732

Чистий прибуток (збиток)

15 850

20 150

Середньорічна кількість акцій (шт.)

382 446

382 446

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

341

324

ЗатвердженоНаглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

Генеральний директор ______________ Я.Є. Пошивайло

Всі права захищено 2009 - 2014