Картонно-Паперова Компанія

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ 00278793

3. Місцезнаходження 79024, Львiв, Ковельська, 109

4. Міжміський код, телефон та факс (032)2939640 (032)2939641

5. Електронна поштова адреса paperandboard@rosan-cp.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.paperandboard.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №19 вiд 18.04.2016р.) припинено повноваження: 1).Ложовського Володимира Матвiйовича на посадi Голови Наглядової ради; на посадi перебував 1р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу. 2) Делятинського Степана Львовича на посадi Члена Наглядової ради; на посадi перебував 1р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу. 3) Васяновича Сергiя Миколайовича на посадi Члена Наглядової ради; на посадi перебував 1р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу. 4) Качора Богдана Михайловича на посадi Ревізора; на посадi перебував 1р.; володіє 0% від статутного капіталу. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №19 вiд 18.04.2016р.) обрано: 1) Ложовський Володимир Матвiйович на посаду Голови Наглядової ради; строк призначення 3р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу; попереднi посади: ТзОВ “Тема”, директор. 2) Делятинський Степан Львович на посаду секретар Наглядової ради; строк призначення 3р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу; попереднi посади: ТзОВ “Тема”, перший заступник директора. 3) Васянович Сергiй Миколайович на посаду члена Наглядової ради; строк призначення 3р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу; попереднi посади: Дарницький завод ЗБК – голова правлiння. 4) Качор Богдан Михайлович на посаду Ревізора; строк призначення 3р.; володіє 16.6667% від статутного капіталу; попереднi посади: Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ “ПРИКВО”. Згiдно протоколом Наглядової ради №1 вiд 18.04.2016р. припинено повноваження Пошивайла Ярослава Євгеновича Генерального директора; на посадi перебував 1р.; володіє 0% від статутного капіталу. Згiдно протоколом Наглядової ради №1 вiд 18.04.2016р. обрано Пошивайла Ярослава Євгеновича Генеральним директором; строк призначення 2р.; володіє 0% від статутного капіталу; попереднi посади: Генеральний директор ПрАТ «КПК». Обрані та звільнені посадові особи  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Обрані та звільнені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних немає.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством Генеральний директор Пошивайло Я. Є. 20.04.2016

Всі права захищено 2009 - 2014