Картонно-Паперова Компанія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства:

79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  23 червня 2016 року об 14 .00 год., місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Місце, куди мають прибути акціонери: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00 год. до 13.45 год.     за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 17.06.2016р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

  1. 1.      Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович – Голова лічильної комісії, 2) Делятинський Степан Львович – член лічильної комісії.

  1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Ложовського Володимира Матвійовича, секретарем зборів Нестеренка Назарія Валерійовича.

  1. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

  1. Про скасування (відміну) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» від 18.04.2016 року

Проект рішення:

Скасувати (відмінити) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» від 18.04.2016 року (Протокол № 19 від 18.04.2016 р.) з питання порядку денного №8. «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р.»: « Прибутки в розмірі 15 850 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»

  1. Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік.

Проект рішення:

Частину прибутку в розмірі 14 404 351, 6 грн. направити на розвиток основного виробництва.

Частину прибутку в розмірі 1 445 648, 4 грн. направити на виплату дивідендів за 2015 рік.

  1. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.

Проект рішення:

Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію складає 0,63 грн.

  1. Про визначення способу та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

Визначити, що дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій готівкою або шляхом перерахування їх на банківські рахунки. Виплата дивідендів за 2015 рік буде здійснюватися у строк з 20.07.2016 р. по 20.10.2016р.

Виплата акціонерним товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється шляхом:

переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів),

та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам шляхом перерахування їх на банківські рахунки або шляхом поштових переказів, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.

  1. Про повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів. Про затвердження форми повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів.

      

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

 

 

Всі права захищено 2009 - 2014