Картонно-Паперова Компанія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства:

79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 червня 2016 року об 14 .00 год., місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Місце, куди мають прибути акціонери: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00год. до 13.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 06.06.2016р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

  2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

  3. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

  4. Про скасування (відміну) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» від 18.04.2016 року

  5. Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік.

  6. Про визначення розміру дивідендів на одну просту акцію.

  7. Про визначення способу та строків виплати дивідендів.

  8. Про повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів. Про затвердження форми повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.paperandboard.com.ua

В зв’язку з тим, що цього вимагають інтереси Товариства Наглядова Рада прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та повідомлення акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Ковельська, 109) у робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович, тел. (032)2939641.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

Всі права захищено 2009 - 2014