Картонно-Паперова Компанія
Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% Pulp წლის gіlzі:

  • Äâîøàðîâ ³ 2 კომპიუტერები. ამ pachtsі;
  • Visota რულონი – 230± 1 მმ;
  • Dіametr რულონი – 115± 1 მმ;
  • დიამეტრი ბარელი - 45 II;
  • ხანგრძლივობა ქაღალდის ლენტი - 17 მ;
  • Ìàñà âèðîáó - 350 გ;
  • პუნქტების წელს პაკეტი - 12 ცალი.;
  • პუნქტების ბაზა - 32 შეფუთვა;
  • ????????.
Іnsha ჩანს:
- ZZ-ðóøíèêè ïàïåðîâ ³
- IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà
- Ñåðâåòêè 100% öåëþëîçà
- Òóàëåòíèé ïàï³ð Äæàìáî íà ã³ëüç³
- Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³


Scratch oaeiae გამოცემის eaaeou ³

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014