Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Пошивайло Ярослав Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00278793
4. Місцезнаходження
Львівська , Личакiвський, 79024, мiсто Львiв, Ковельська, 109
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)2939640 (032)2939641
6. Електронна поштова адреса
office@paperandboard.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Офiцiйне друковане видання НКЦПФР "Вiдомостi" 79   26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paperandboard.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприємство не отримувало жодних;
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприєство входить в будь-якi об'єднання;
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало;
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались;
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не випускались;
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювався;
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався;
- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiлькi такi не було видано;
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало;
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльких таких вiдомостей не було;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня,так як випуски iпотечних облiгацiй не здiйснювалися;
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки iпотечне покриття вiдсутнє;
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй;
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, оскiльки не складається;
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 745878
3. Дата проведення державної реєстрації
08.08.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
573670
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
269
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.12 Виробництво паперу та картону
17.22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962500345
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26006962500346

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.666681
Дорош Ємiлiя Теодорiвна КА 439256 10.06.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 16.666681
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.666681
Васянович Сергiй Миколайович ВМ 132220 25.03.1996 Малинське РВ УМВС України в Житомирськiй областi 16.666637
Бродович Сергiй Васильович МЕ 750784 08.05.2007 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 9.900029
Попов Кирило Олександрович СО 063842 11.05.1999 Старокиївське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 6.766607
Волинець Данило Мефодiйович СН 253709 09.08.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.666681
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Радник з розвитку торгiвлi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ложовський Володимир Матвiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 638500 14.11.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Референт
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качор Богдан Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пошивайло Ярослав Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвкартонопласт", начальник служби матерiально-технiчного забезпечення та енергозбереження
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панькiв Олег Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 418614 18.04.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор з економiки та фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Радник з розвитку виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Делятинський Степан Львович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванець Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Монастир отцiв Василiян, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Радник з розвитку торгiвлi Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Радник з розвитку виробництва Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Референт Качор Богдан Михайлович КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Iванець Марiя Михайлiвна КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Фiнансовий директор Панькiв Олег Ярославович КА 418614 18.04.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 764894 33.333362 764894 33.333362 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Дорош Ємiлiя Теодорiвна КА 439256 10.06.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Васянович Сергiй Миколайович ВМ 132220 25.03.1996 Малинське РВ УМВС України в Житомирськiй областi 382446 16.666637 382446 16.666637 0 0
Волинець Данило Мефодiйович СН 253709 09.08.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 382447 16.666681 382447 16.666681 0 0
Усього 1912234 83.333361 1912234 83.333361 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 19
чергових загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора.
Дата та час початку реєстрацiї акцiонерiв: 18 квiтня 2016р. 13 год. 00 хв.
Дата та час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: 18 квiтня 2016р. 13 год. 45 хв.
Кворум загальних зборiв акцiонерiв: 100 %.
Дата та час початку загальних зборiв акцiонерiв: 18 квiтня 2016р. 14 год. 00 хв.
Дата та час закiнчення загальних зборiв акцiонерiв: 18 квiтня 2016р. 16 год. 30 хв.
Дата пiдписання цього протоколу: 18 квiтня 2016 року

Вiдкрив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», надалi – Приватне акцiонерне товариство «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» або Товариство, генеральний директор Товариства Пошивайло Ярослав Євгенович. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» з вiдповiдним порядком денним опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №49(2303) вiд 14 березня 2016р.
Станом на 18 квiтня 2016 р. власниками акцiй товариства в кiлькостi 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук є 7 акцiонерiв, якi володiють акцiями на загальну суму 573 670,00 грн. (п’ятсот сiмдесят три тисячi шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок), що становить 100% статутного капiталу ПрАТ «КПК».
Дата складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв – станом на 2400 год. 12 квiтня 2016 р. Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах – 7 (сiм) осiб.
Реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», складеного станом на 24.00 годину 12 квiтня 2016р., отриманого вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України».
Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України» Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов’язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента встановлюються депозитарною установою в системi депозитарного облiку протягом одного робочого дня пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту.
Згiдно Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», станом на 12 квiтня 2016 року загальна кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» становить - 2 294 680.
Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх представникiв, що прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» здiйснювалась реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (протокол №1/1 вiд 01.03.2016р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї
Слухали:
Голову реєстрацiйної комiсiї Нестеренка Назарiя Валерiйовича – про результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв.
На зазначений в повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв час зареєстровано 7 (сiм) осiб, якi володiють 2 294 680 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах – 2 294 680 голосiв. Кворум загальних зборiв акцiонерiв – 100%.
Таким чином, у вiдповiдностi до чинного законодавства України загальнi збори акцiонерiв визнаються правомочними приймати рiшення. Загальнi збори акцiонерiв оголошуються вiдкритими.
Генеральний директор Пошивайло Я.Є. вiдзначив, що загальнi збори акцiонерiв Товариства є правомочними i запросив для головування на загальних зборах акцiонерiв Голову Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича, уповноваженого Наглядовою радою Товариства.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. оголосив питання, внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження висновку Ревiзора та рiчного звiту Товариства за 2015р.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р.
9. Про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) органiв управлiння Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
12. Про обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
14. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. вiдзначив, що голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенiв для голосування №1-№9, №11-№14. Голосування з питання порядку денного №10 «Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради» буде проводитись за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування №5. З процедурних питань - вiдкритий порядок голосування.
Пiдрахунок голосiв про першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв» буде проводитись реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (протокол №1/1 вiд 01.03.2016р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по першому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборiв Ложовського В.М., який оголосив пропозицiю про обрання лiчильної комiсiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова лiчильної комiсiї, 2) Делятинський Степан Львович - член лiчильної комiсiї.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова лiчильної комiсiї, 2) Делятинський Степан Львович - член лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по другому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборiв Ложовського В.М., який оголосив пропозицiю про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення: Обрати секретарем зборiв Нестеренка Назарiя Валерiйовича.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення: Обрати секретарем зборiв Нестеренка Назарiя Валерiйовича.

3. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення про затвердження регламенту.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
4. Звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив пропозицiю про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) органiв управлiння Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015р. Роботу Директора Товариства у 2015р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015р. Роботу Директора Товариства у 2015р. визнати задовiльною.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про обрання членiв Наглядової ради Товариства, про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. Роботу Наглядової ради у 2015р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №6.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували за кандидата на посаду Голови Наглядової ради Коваленко Олександру Олексiївну:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Проголосували за кандидата на посаду члена Наглядової ради Грибiненко Олену Олександрiвну:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. Роботу Наглядової ради у 2015р. визнати задовiльною.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали по шостому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про обрання виконавчого органу Товариства та про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Затвердити Звiт Ревiзора Товариства за 2015р. Роботу Ревiзора Товариства у 2015р. визнати задовiльною.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Затвердити Звiт Ревiзора Товариства за 2015р. Роботу Ревiзора Товариства у 2015р. визнати задовiльною.
7. Затвердження висновку Ревiзора та рiчного звiту Товариства за 2015р.
Слухали по сьомому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Затвердити висновок Ревiзора Товариства за 2015р. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015р..
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Затвердити висновок Ревiзора Товариства за 2015р. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015р.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р.
Слухали по восьмому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiя Статуту.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
1. Прибутки в розмiрi 15 850 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
1. Прибутки в розмiрi 15 850 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.
9. Про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) органiв управлiння Товариства.
Слухали по дев’ятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
На пiдставi заяв достроково з 18.04.2016р. припинити повноваження наступних посадових осiб органiв управлiння Товариства, а саме:
- Припинити повноваження Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича;
- Припинити повноваження члена Наглядової ради Делятинського Степана Львовича;
- Припинити повноваження члена Наглядової ради Васяновича Сергiя Миколайовича;
- Припинити повноваження Ревiзора Качора Богдана Михайловича.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
На пiдставi заяв достроково з 18.04.2016р. припинити повноваження наступних посадових осiб органiв управлiння Товариства, а саме:
- Припинити повноваження Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича;
- Припинити повноваження члена Наглядової ради Делятинського Степана Львовича;
- Припинити повноваження члена Наглядової ради Васяновича Сергiя Миколайовича;
- Припинити повноваження Ревiзора Качора Богдана Михайловича.
10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Слухали по десятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про обрання членiв Наглядової ради Товариства, про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб:
1) Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб:
1. Ложовський Володимир Матвiйович – Голова Наглядової ради;
2. Делятинський Степан Львович – секретар Наглядової ради;
3. Васянович Сергiй Миколайович – член Наглядової ради.
2) Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради обрати Пошивайла Ярослава Євгеновича.
Iнформацiя про кандидатiв до складу Наглядової ради:
Ложовський Володимир Матвiйович
• Рiк народження - 1966 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Ложовський В.М.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382447 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ "Тема", директор.
• Загальний стаж роботи – 14 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ТзОВ "Тема", директор.
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: КА 638500 14.11.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi.
• iдентифiкацiйний код 2416709238
Делятинський Степан Львович
• Рiк народження - 1965 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Делятинський С.Л.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382447 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ "Тема", перший заступник директора.
• Загальний стаж роботи – 13 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ТзОВ "Тема", перший заступник директора.
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi.
• iдентифiкацiйний код: 2402807913
Васянович Сергiй Миколайович
• Рiк народження - 1959 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Бродович С.В.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382 446 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Будiндустрiя-Сервiс Лтд», директор.
• Загальний стаж роботи – 40 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада)
– 17.05.2011 – 28.03.2013 – Дарницький завод ЗБК – голова правлiння;
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: ВМ № 132220, виданий Малинським РВ УМВСУ в Житомирськiй областi 25.03.1996 р.
• iдентифiкацiйний код: 2178616876
Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №10.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували за кандидата на посаду Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Проголосували за кандидата на посаду члена Наглядової ради Делятинський Степан Львович:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Проголосували за кандидата на посаду члена Наглядової ради Васянович Сергiй Миколайович:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб:
1) Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб:
1. Ложовський Володимир Матвiйович – Голова Наглядової ради;
2. Делятинський Степан Львович – секретар Наглядової ради;
3. Васянович Сергiй Миколайович – член Наглядової ради.
2) Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради обрати Пошивайла Ярослава Євгеновича.
Iнформацiя про кандидатiв до складу Наглядової ради:
Ложовський Володимир Матвiйович
• Рiк народження - 1966 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Ложовський В.М.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382447 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ "Тема", директор.
• Загальний стаж роботи – 14 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ТзОВ "Тема", директор.
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: КА 638500 14.11.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi.
• iдентифiкацiйний код 2416709238
Делятинський Степан Львович
• Рiк народження - 1965 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Делятинський С.Л.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382447 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ "Тема", перший заступник директора.
• Загальний стаж роботи – 13 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ТзОВ "Тема", перший заступник директора.
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi.
• iдентифiкацiйний код: 2402807913
Васянович Сергiй Миколайович
• Рiк народження - 1959 р.
• Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата – Бродович С.В.
• Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 382 446 штук.
• Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя) – вища.
• Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Будiндустрiя-Сервiс Лтд», директор.
• Загальний стаж роботи – 40 рокiв .
• Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада)
– 17.05.2011 – 28.03.2013 – Дарницький завод ЗБК – голова правлiння;
• Непогашеної (незнятої) судимостi не має.
• Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - не має.
• Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається - нi.
• Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – не має.
• паспортнi данi: ВМ № 132220, виданий Малинським РВ УМВСУ в Житомирськiй областi 25.03.1996 р.
• iдентифiкацiйний код: 2178616876.
11. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
Слухали по одинадцятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив пропозицiю про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Питання №11 «Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства» зняти з розгляду загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Питання №11 «Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства» зняти з розгляду загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
12. Про обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Слухали по дванадцятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Ревiзором Товариства обрати Качора Богдана Михайловича.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Ревiзором Товариства обрати Качора Богдана Михайловича.
13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Слухали по тринадцятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю щодо попереднє схвалення значних правочинiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» схвалити вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 (двiстi мiльйонiв) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №13.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» схвалити вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 (двiстi мiльйонiв) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
14. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2016 роцi
Слухали по чотирнадцятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2016 роцi визначити:
- закрiплення досягнених у 2015 роцi позитивних результатiв стосовно прибутковостi пiдприємства, ритмiчної роботи картоноробної та папероробної машини, 100 % завантаження виробництва;
- розвиток напрямку переробки картону в готову продукцiю (гiльза, кутник), пошук та залучення стороннiх iнвесторiв в цей напрямок дiяльностi.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №14.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2016 роцi визначити:
- закрiплення досягнених у 2015 роцi позитивних результатiв стосовно прибутковостi пiдприємства, ритмiчної роботи картоноробної та папероробної машини, 100 % завантаження виробництва;
- розвиток напрямку переробки картону в готову продукцiю (гiльза, кутник), пошук та залучення стороннiх iнвесторiв в цей напрямок дiяльностi.

Голова зборiв Ложовський В.М. повiдомив присутнiм, що всi питання порядку денного вичерпанi, отже позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» оголошуються закритими.
Дата та час закiнчення загальних зборiв акцiонерiв – 18.04.2016р. 16 год.30 хв.

Голова зборiв _________________ Ложовський В.М.

Секретар зборiв _________________ Нестеренко Н.В.

Генеральний директор _________________ Пошивайло Я.Є.
МП

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 20
позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, приймальна генерального директора.
Дата та час початку реєстрацiї акцiонерiв: 23 червня 2016р. 13 год. 00 хв.
Дата та час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: 23 червня 2016р. 13 год. 45 хв.
Кворум загальних зборiв акцiонерiв: 100 %.
Дата та час початку загальних зборiв акцiонерiв: 23 червня 2016р. 14 год. 00 хв.
Дата та час закiнчення загальних зборiв акцiонерiв: 23 червня 2016р. 16 год. 30 хв.
Дата пiдписання цього протоколу: 23 червня 2016 року

Вiдкрив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», надалi – Приватне акцiонерне товариство «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» або Товариство, генеральний директор Товариства Пошивайло Ярослав Євгенович. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» з вiдповiдним порядком денним опублiковано в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - бюлетенi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №106 (2360) вiд 06 червня 2016р.
Станом на 23 червня 2016 р. власниками акцiй товариства в кiлькостi 2 294 680 шт. (два мiльйони двiстi дев’яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) штук є 7 акцiонерiв, якi володiють акцiями на загальну суму 573 670,00 грн. (п’ятсот сiмдесят три тисячi шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок), що становить 100% статутного капiталу ПрАТ «КПК».
Дата складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв – станом на 2400 год. 17 червня 2016 р. Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах – 7 (сiм) осiб.
Реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ», складеного станом на 24.00 годину 17 червня 2016р., отриманого вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України».
Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України» Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов’язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента встановлюються депозитарною установою в системi депозитарного облiку протягом одного робочого дня пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту.
Згiдно Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», станом на 23 червня 2016 року загальна кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» становить - 2 294 680.
Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх представникiв, що прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» здiйснювалась реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (протокол №1/1 вiд 04.05.2016р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї
Слухали:
Голову реєстрацiйної комiсiї Нестеренка Назарiя Валерiйовича – про результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв.
На зазначений в повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв час зареєстровано 7 (сiм) осiб, якi володiють 2 294 680 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах – 2 294 680 голосiв. Кворум загальних зборiв акцiонерiв – 100%.
Таким чином, у вiдповiдностi до чинного законодавства України загальнi збори акцiонерiв визнаються правомочними приймати рiшення. Загальнi збори акцiонерiв оголошуються вiдкритими.
Генеральний директор Пошивайло Я.Є. вiдзначив, що загальнi збори акцiонерiв Товариства є правомочними i запросив для головування на загальних зборах акцiонерiв Голову Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича, уповноваженого Наглядовою радою Товариства.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. оголосив питання, внесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Порядок денний:

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про скасування (вiдмiну) рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiд 18.04.2016 року
5. Про Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р. Про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2015 рiк.
6. Про визначення розмiру дивiдендiв на одну просту акцiю.
7. Про визначення способу та строкiв виплати дивiдендiв.
8. Про повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв. Про затвердження форми повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Голова Загальних зборiв Ложовський В.М. вiдзначив, що голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенiв для голосування №1-№8. З процедурних питань - вiдкритий порядок голосування.
Пiдрахунок голосiв про першому питанню порядку денного «Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв» буде проводитись реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради (протокол №1/1 вiд 04.05.2016р.) у наступному складi:
1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї
2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по першому питанню порядку денного:
Генерального директора Пошивайла Я.Є., який оголосив пропозицiю про обрання лiчильної комiсiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова лiчильної комiсiї, 2) Делятинський Степан Львович - член лiчильної комiсiї.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова лiчильної комiсiї, 2) Делятинський Степан Львович - член лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по другому питанню порядку денного:
Генерального директора Пошивайла Я.Є., який оголосив пропозицiю про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення: Обрати головою зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, секретарем зборiв Нестеренка Назарiя Валерiйовича.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення: Обрати головою зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, секретарем зборiв Нестеренка Назарiя Валерiйовича.

3. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення про затвердження регламенту.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин).
4. Про скасування (вiдмiну) рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiд 18.04.2016 року
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Скасувати (вiдмiнити) рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiд 18.04.2016 року (Протокол № 19 вiд 18.04.2016 р.) з питання порядку денного №8. «Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р.»: « Прибутки в розмiрi 15 850 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Скасувати (вiдмiнити) рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiд 18.04.2016 року (Протокол № 19 вiд 18.04.2016 р.) з питання порядку денного №8. «Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р.»: « Прибутки в розмiрi 15 850 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»
5. Про Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р. Про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2015 рiк.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю затвердити порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р. та виплату дивiдендiв.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Частину прибутку в розмiрi 14 404 351, 6 грн. направити на розвиток основного виробництва.
Частину прибутку в розмiрi 1 445 648, 4 грн. направити на виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Частину прибутку в розмiрi 14 404 351, 6 грн. направити на розвиток основного виробництва.
Частину прибутку в розмiрi 1 445 648, 4 грн. направити на виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
6. Про визначення розмiру дивiдендiв на одну просту акцiю.
Слухали по шостому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який оголосив пропозицiю визначити розмiр дивiдендiв на одну просту ацiю.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,63 грн.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Визначити, що розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,63 грн.

7. Про визначення способу та строкiв виплати дивiдендiв.
Слухали по сьомому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича, який оголосив проект рiшення.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Визначити, що дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам, пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй готiвкою або шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки. Виплата дивiдендiв за 2015 рiк буде здiйснюватися у строк з 25.07.2016 р. по 25.10.2016р.
Виплата акцiонерним товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється шляхом:
переказу цих коштiв акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв),
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок).
У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних безпосередньо акцiонерам шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки або шляхом поштових переказiв, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Визначити, що дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам, пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй готiвкою або шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки. Виплата дивiдендiв за 2015 рiк буде здiйснюватися у строк з 25.07.2016 р. по 25.10.2016р.
Виплата акцiонерним товариством дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюється шляхом:
переказу цих коштiв акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв),
та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок).
У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних безпосередньо акцiонерам шляхом перерахування їх на банкiвськi рахунки або шляхом поштових переказiв, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.
8. Про повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв. Про затвердження форми повiдомлення акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Слухали по восьмому питанню порядку денного:
Голову зборiв Ложовського Володимира Матвiйовича який зачитав проект рiшення.
Iнших пропозицiй не надходило.
Проект рiшення:
Доручити Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» повiдомити акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.
Видано бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, 100% вiд голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
Проголосувало бюлетенiв на 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
Пiсля пiдрахунку голосiв недiйсних бюлетенiв не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 2 294 680 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що складає 0 % вiд зареєстрованих.
Прийнято рiшення:
Доручити Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» повiдомити акцiонерiв про дату, розмiр, порядок i строк виплати дивiдендiв.

Голова зборiв Ложовський В.М. повiдомив присутнiм, що всi питання порядку денного вичерпанi, отже позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» оголошуються закритими.
Дата та час закiнчення загальних зборiв акцiонерiв – 23.06.2016р. 16 год.30 хв.

Голова зборiв _________________ Ложовський В.М.

Секретар зборiв _________________ Нестеренко Н.В.

Генеральний директор _________________ Пошивайло Я.Є.
МП

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1445648.40 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0.63 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 1445648.40 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 29.07.2016/225280.10грн
08.08.2016/56320.10грн
02.08.2016/56320.10грн
30.08.2016/337920.30грн
29.09.2016/337920.30грн
28.10.2016/337920.30грн
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв приймалося на позачергових зборах акцiонерiв, що вiдбулися 23.06.2016.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська Сихiвський мiсто Львiв Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263310
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (032)2405321
Факс (032)2225387
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 35960913
Місцезнаходження 04136 Україна м. Київ Київ мiсто Киїiв вул. Стеценко, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263389
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044)5939960
Факс (044)5939960
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "IТТ-Iнвест"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23517763
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський мiсто Киїiв Борисоглiбська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286517
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)2772627
Факс (044)2772627
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою дiяльнiстю "ТАСК-брокер"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34300570
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Київ мiсто Київ провулок Рильський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286588
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)5020075
Факс (044)5020076
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Київ мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.07.2010 13/13/1/10 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв UA4000167712 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2294680 573670 100
Опис Вiдсутнi випадки лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах та додаткової емiсiї.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Картонно-паперова компанiя", до 2011 року ВАТ "Львiвкартонопласт", а в минулому Львiвська картонна фабрика, створене у 1946 роцi на базi виробничих площ невеликого механiчного заводу по вул. Ковельськiй, 109. В цей час змонтованi двi картоноробнi машини вивезенi з пiслявоєнної Нiмеччини. За свою 60-ти рiчну iсторiю пiдприємство зазнало i злетiв i занепаду. Протягом десятирiч планової соцiалiстичної економiки пiдприємство iнтенсивно розвивалося, будувались новi цехи, пiд`їзнi колiї. У 1966 роцi збудовано цех з виготовлення декоративного пластику, промислове виробництво якого було колись єдиним в Українi. В серединi сiмдесятих рокiв введено в експлуатацiю будiвлю складу макулатури, розмелювально-пiдготовчу дiльницю та очиснi споруди, котрi органiчно з'єдналися у цiлiсний замкнутий комплекс з виробництва картону i пластику. Двi картоноробнi машини виготовляли разом до 3000 тн картону в мiсяць, при цьому перероблялось близько 4000 тн макулатури. Пiдприємство у цей перiод зберiгало високий рiвень прибутковостi.
Перiод з 1993 по 2000 роки - перiод занепаду пiдприємства. Це пов'язано з рядом факторiв об'єктивного характеру, а це i значне здорожчання енергоносiїв при застарiлому енергоємному обладнаннi, i гiперiнфляцiйнi процеси в державi, i майже повне припинення розрахункiв грошовими коштами та повальний перехiд на бартернi схеми. Слiд врахувати, що i керiвний персонал пiдприємства в нових умовах постсоцiалiстичної, але ще не ринкової економiки, не зумiв справитись iз своїми обов'язками в нових умовах. Держава, як власник пiдприємства, робила спроби вплинути на процеси, шляхом корпоратизацiї та подальшої приватизацiї, тобто пошуку ефективнiшого власника. Реорганiзацiя пiдприємства у ВАТ "Львiвкартонопласт" проведена у 1994 роцi. Однак це не дало очiкуваного ефекту, обiговi кошти вимивались, збитки нагромаджувались i у 1997 роцi пiдприємство зупинилося.
Новiтня iсторiя товариства почалася з другого кварталу 2000 р., коли фактично завершився процес приватизацiї ВАТ "Львiвкартонопласт". Контрольний пакет акцiй пiдприємства придбало ТзОВ"ТЕМА". За безпосереднього фiнансового сприяння головного акцiонера протягом 2000-2002 рокiв лiквiдовано значнi заборгованостi перед бюджетами, Пенсiйним фондом, фондами соцстрахування, погашено протермiновану кредиторську заборгованiсть енергопостачальним компанiям та постачальникам сировини, працiвникам виплачено заборгованiсть по зарплатi за 5 рокiв.
В перiод 2004-2005 р. налагоджували та змонтували машину в новоствореному цеху виробництва виробiв санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Запустили випуск основи макулатурного туалетного паперу (ПТМ) та за декiлька рокiв перейшли на виробництво такої основи з целюлози, збiльшивши асортимент готової продукцiї та її якiсть: папiр туалетний целюлозний (ПТЦ), Папiр рушничковий целюлозний (ПРЦ) та папiр серветковий целюлозний (ПСЦ). В цей час налагодили зв’язки з зарубiжжям i близько 20 % готових виробiв йшло на експорт.
В 2006 роцi було змонтовано лiнiю з виробництва картонної гiльзи польської фiрми KRYSTIAN. За рiк пiдприємство вже впевнено себе почувало на ринку гiльзи в Українi а на сьогоднi вийшло на передовi позицiї серед пiдприємств – виробникiв такої ж продукцiї.
В 2008 отримали кредит за програмою енергозбереження та реалiзували енергозберiгаючi заходи, що дало змогу зменшити витрати енергоносiїв, зокрема електроенергiї та газу в наслiдок чого зменшилась собiвартiсть продукцiї, суттєво покращилися фiнансовi показники.
В сiчнi-лютому 2012 року вiдбувся монтаж та налагодження лiнiї з виробництва картонного кутника в новому цеху, також змонтовано ще одну лiнiю виробництва гiльзи. Опанувавши ринок кутника та налагодивши спiпрацю з покупцями в серединi 2015 запущено ще двi лiнiї з виробництва кутника, закупленi в Китаї. У 2016 роцi до 50% виробленого картону перероблялося у кутник та гiльзу та постачалося на ринки України та Європи.
 
Органiзацiйна структура: правлiння на чолi з Генеральним директором. Йому пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Спостережна рада. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 341 особа, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 7 осiб. Фонд оплати працi за рiк склав 27 391 тис.грн.
 
Неналежить до жодних об'єднань.
 
Вiдсутня.
 
Вiдсутнi пропозицiї збоку третiх осiб.
 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2016 року не змiнювалася.
 
Основний вид дiяльностi - виробництво i продаж картону, кутника картонного, гiльзи картонної, основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення та виробiв санiтарно-гiгєнiчного призначення. Сировиною для виробництва є целюлоза та макулатура. Збут продукцiї як на територiї України, так i поза її межами.
 
Пiдприємство не планує значних iнвестицiй.
 
Вiдсутнi.
 
Пiдприємсво не орендує жодних обєктiв.
 
Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємтсва: брак оборотних коштiв, конкуренти, застарiле обладнання.
 
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
 
Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку.
 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.
 
На 2017 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та картонного кутника. Також планується покращення лiнi з виробництва основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Восени 2016 року укладено договори на постачання i монтаж станкiв для переробки основи СГВ у вироби рiзного асортименту. Запуск i налагодження такого виробництва планується у 2017 роцi.
 
Не було проведено жодних дослiджень.
 
Вiдсутнi судовi справи збоку емiтента.
 
1. Волинець Данило Мефодiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
2. Делятинський Степан Львович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
3. Дорош Ємiлiя Теодорiвна - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
4. Ложовський Володимир Матвiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666681% статутного фонду.
5. Бродович Сергiй Васильович - 227174 шт простих iменних акцiй, що становить 9,900029 % статутного фонду.
6. Васянович Сергiй Миколайович - 382446 шт простих iменних акцiй, що становить 16,666637 % статутного фонду.
7. Попов Кирило Олександрович - 155272 шт простих iменних акцiй, що становить 6,766607 % статутного фонду.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 63025 77173 0 0 63025 77173
будівлі та споруди 34545 37765 0 0 34545 37765
машини та обладнання 26306 36949 0 0 26306 36949
транспортні засоби 1617 1913 0 0 1617 1913
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 429 546 0 0 429 546
2. Невиробничого призначення: 128 0 0 0 128 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 128 0 0 0 128 0
Усього 63025 77173 0 0 63025 77173
Опис Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2016 р. становить 52697 тис.грн., залишкова вартiсть 77173 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 40.58% вiд первiсної вартостi основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 79185 97826
Статутний капітал (тис. грн.) 574 574
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 574 574
Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 67327 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити банкiв 20.10.2015 13893 9 20.08.2020
Довгостроковi кредити банкiв 10.10.2013 4382 8.5 30.09.2020
Довгостроковi кредити банкiв 24.12.2010 13204 21.5 06.04.2019
Довгостроковi кредити банкiв 19.07.2016 16627 8.25 30.06.2021
Короткостроковi кредити банкiв 30.12.2015 17000 20 29.12.2017
Короткостроковi кредити банкiв 22.08.2012 615 23 20.04.2017
Короткостроковi кредити банкiв 30.03.2011 1181 25 27.03.2017
Короткостроковi кредити банкiв 07.09.2016 365 0.99 06.09.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 533 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 34206 X X
Усього зобов'язань X 102066 X X
Опис: н.д.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Картон 22082.627 157 30.8 8324.716 71717.43 14.0
2 Листи 1380.81 10383.8 2.0 1335.869 12884.5 2.52
3 Бобiни 13183.282 103039.0 20.2 885.569 8357.1 1.6
4 Гiльза 7150510.992 59847.5 11.7 6805610.693 72390.9 14.16
5 Кутник 30442234.15 52999.2 10.37 30435588.175 75814.2 14.8
6 Основа 3982.047 106090.9 20.76 3410.454 90002.3 17.61
7 Вироби СГВ 2595755 21249.3 4.16 2539075 25814.2 5.05

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Амортизацiя 1.86
2 Матерiальнi затрати 62.31
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 1.75
4 Витрати на оплату працi 8.28
5 Iншi операцiйнi витрати 25.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «Ертель-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31145420
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79005, м.Львiв, пл.Петрушевича, 3, офiс 319
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2514 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 31145420 0024 02.07.2013 24.09.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
«КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року
1. АДРЕСАТ
Акцiонерам, керiвництву ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
2.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ: 00278793
Мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, вул.Ковельська, 109
Дата державної реєстрацiї: 08.08.1994 року;
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до ЄДР вiдомостей про юридичну особу – для юридичних осiб, державна реєстрацiя яких проведена до набрання чинностi Законом України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiiв»: 24.10.2004 року, №1 415 120 0000 153924;
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: Управлiння державної реєстрацiї юридичного департаменту Львiвської мiської ради
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Незалежна аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Ертель-Аудит», (надалi – аудитор) здiйснив перевiрку фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31 грудня 2016 року, якi становлять повний комплект фiнансової звiтностi:
«Баланс» (Ззвiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року (Форма №1);
«Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про фiнансовий стан) за 2016 рiк (Форма №2);
«Звiт про рух грошових коштiв» (За прямим методом) за 2016 рiк (Форма №3);
«Звiт про власний капiтал» за 2016 рiк (Форма №4);
«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2016 рiк (Форма №5).
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту Аудиторською палатою України, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА №705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» МСА №720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Аудитором виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду, за який проведений аудит.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
• амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв встановлюється комiсiєю, затвердженою наказом по пiдприємству, але не нижче мiнiмально допустимих термiнiв, встановлених ПКУ;
• амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi;
• амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом;
• методом оцiнки руху запасiв є метод ФIФО. Одиницею запасiв рахується їх найменування;
• при передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання;
• резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших витрат не створювати;
• резерв сумнiвних боргiв визначати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв
• визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 «Витрати» на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi;
• прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних загальновиробничих витрат обсяг виробництва.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i належними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
5.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФIКОВАНОЇ ДУМКИ
Станом на 31 грудня 2016 ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» не створено нiяких видiв забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, у тому числi забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам, обов’язковiсть створення яких передбачено П(С)БО 11 «Зобов’язання». Однак, зазначене обмеження не має значного впливу на показники фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року.
5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)
На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який iдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi.
6. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
6.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного Кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31.12.2016 року становить 97826 тис. грн., заявлений та сформований розмiр статутного капiталу в сумi 574 тис. грн., вартiсть чистих активiв на 97252 тис. грн. перевищує розмiр статутного капiталу.
Тобто, розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур аудитором не отримано аудиторських доказiв щодо наявностi невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ
Вiдповiдно до пункту 1 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається Наглядовою радою.
Вiдповiдно до пункту 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Статутом Приватного акцiонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв (п.п.7.4.4.3. роздiлу 7 Статуту):
«7.4.4.3 Компетенцiя Наглядової ради в сферi управлiння цiнними паперами та iншим майном Товариства включає:
6) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв.
До значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради, вiдносяться:
а) якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
б) будь-якi правочини щодо майнових прав (права володiння, користування, розпорядження) на основнi засоби Товариства, балансова вартiсть яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень на день вчинення правочину;
в) будь-якi правочини щодо майнових прав (права володiння, користування, розпорядження) на об’єкти нерухомостi Товариства, земельнi дiлянки, цiлiснi майновi комплекси;
г) будь-якi правочини щодо цiнних паперiв, належних Товариству, корпоративних прав Товариства, прав власностi на торгiвельнi марки Товариства;
д) кредитнi договори; договори позики на суму, яка перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень».
Вартiсть активiв ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» станом на 31.12.2015 року становила 135548 тис. грн. Аудиторським процедурам з дотримання Товариством вимог щодо здiйснення значних правочинiв пiдлягають:
- будь-який правочин, мiнiмальна вартiсть якого, згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» становить 13554,8 тис. грн.
- будь-який правочин, визнаний значним вiдповiдно до Статуту Товариства.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 15 грудня 2015 року) попередньо схвалено «вчинення Генеральним директором або фiнансовим директором Товариства вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення».
За результатами виконаних аудиторських процедур, аудитором не встановлено випадкiв вчинення Товариством протягом 2016 року правочинiв, якi визнаються значними, з недотриманням вимог щодо здiйснення значних правочинiв, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства.
6.4. ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31 грудня 2016 року акцiями ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» володiло 7 акцiонерiв - фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» 28 квiтня 2011 року (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада, яка обирається в кiлькостi 3 членiв (п.п.7.4.6. роздiлу 7 Статуту);
- Генеральний директор;
- Ревiзор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням «Про Наглядову раду», якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 13 квiтня 2017 року.
У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2016 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Статутом Товариства не передбачено запровадження посади внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
6.5. IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мiстити iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ» мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Ертель-Аудит»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 31145420
Номер, серiя дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво №2514, видане 23.02.2001 року (Рiшення АПУ №99), чинне до 24.09.2020 року (Рiшення АПУ №315/3 вiд 24.09.2015 року)
Мiсцезнаходження: 79037, м. Львiв, вул.Б.Хмельницького, 228
Телефон (факс): (+38032) 294-92-60, 294-92-61
8. ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
№06/01 вiд 31 сiчня 2017 року
9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата початку перевiрки 31 сiчня 2017 року,
дата закiнчення перевiрки 17 березня 2017 року

Директор
ТОВ «АФ «Ертель-Аудит» Швед О.М.
(Сертифiкат аудитора серiї А №004296, виданий рiшенням Аудиторської палати України №99 вiд 09.07.2000 року,
Продовжено рiшенням АПУ №294/2 вiд 29 травня 2016 року до 19 липня 2019 року)
Аудитор Федунь О.В. (Сертифiкат аудитора серiї А №007090, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №274 вiд 19.07.2016року,
чинний до 19 липня 2018 року)
17 березня 2017 pоку
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 2 1
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович – Голова реєстрацiйної комiсiї 2) Делятинський Степан Львович – член реєстрацiйної комiсiї Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про визначення способу та строкiв виплати дивiдендiв. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.12
Середня кількість працівників 341
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Ковельська 109, м. Львiв, 79024
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 172 153 0
первісна вартість 1001 205 208 0
накопичена амортизація 1002 33 55 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1708 5363 0
Основні засоби: 1010 63025 77173 0
первісна вартість 1011 109608 129870 0
знос 1012 46583 52697 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 64905 82689 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 35990 34346 0
Виробничі запаси 1101 17933 22260 0
Незавершене виробництво 1102 1242 3750 0
Готова продукція 1103 16587 8213 0
Товари 1104 228 123 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 26295 31100 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5035

39821

0
з бюджетом 1135 7 1548 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 311 264 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1478 6110 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1478 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 425 386 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2055 3628 0
Усього за розділом II 1195 70643 117203 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 135548 199892 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 574 574 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 40332 40332 0
Додатковий капітал 1410 3899 3899 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34380 53021 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 79185 97826 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 9571 51902 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 60 60 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9631 51962 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 18586 15365 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 221 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 20832 24387 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2049 533 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1374 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 383 471 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1182 1937 0
за одержаними авансами 1635 1527 1785 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 81 61 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1871 5565 0
Усього за розділом IІІ 1695 46732 50104 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 135548 199892 0

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 364215 282620
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 301663 ) ( 233262 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

62552

49358
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7072 8666
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 9868 ) ( 6991 )
Витрати на збут 2150 ( 17263 ) ( 12795 )
Інші операційні витрати 2180 ( 9458 ) ( 11338 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

33035

26900
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 525 663
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5745 ) ( 5290 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3198 ) ( 2894 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

24617

19379
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4467 3529
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

20150

15850
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 20150 15850

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 206096 216670
Витрати на оплату праці 2505 27391 17611
Відрахування на соціальні заходи 2510 5791 5477
Амортизація 2515 6136 5008
Інші операційні витрати 2520 85326 25947
Разом 2550 330740 270713

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

395756

309672
Повернення податків і зборів 3005 0 172
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 172
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11135 9860
Надходження від повернення авансів 3020 83 1104
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 443 27
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 182073 576
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 366679 )

( 271533 )
Праці 3105 ( 21213 ) ( 14046 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5974 ) ( 6064 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16483 ) ( 12607 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5931 ) ( 3381 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4633 ) ( 5953 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5919 ) ( 3273 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17511 ) ( 4451 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 516 ) ( 1960 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 184801 ) ( 2540 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -23687 8038
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 2429 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -2429
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 115431 102394
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 78952 104187
Сплату дивідендів 3355 ( 1408 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6698 ) ( 6342 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 28373 -7135
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4686 903
Залишок коштів на початок року 3405 1478 702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -54 -127
Залишок коштів на кінець року 3415 6110 1478

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не ведеться.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 574 40332 3899 0 34380 0 0 79185
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -63 0 0 -63
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 574 40332 3899 0 34317 0 0 79122
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 20150 0 0 20150
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -1446 0 0 -1446
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 18704 0 0 18704
Залишок на кінець року 4300 574 40332 3899 0 53021 0 0 97826

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.