Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Пошивайло Ярослав Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00278793
4. Місцезнаходження
Львівська , Личакiвський, 79024, мiсто Львiв, Ковельська, 109
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)2939640 (032)2939641
6. Електронна поштова адреса
office@paperandboard.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 71   19.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paperandboard.com.ua в мережі Інтернет 21.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприємство не отримувало жодних;
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, оскiльки станом на 31.12.2012 пiдприєство входить в будь-якi об'єднання;
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало;
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались;
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не випускались;
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювався;
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався;
- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiлькi такi не було видано;
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало;
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльких таких вiдомостей не було;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня,так як випуски iпотечних облiгацiй не здiйснювалися;
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки iпотечне покриття вiдсутнє;
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй;
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались;
- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, оскiльки не складається;
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 745878
3. Дата проведення державної реєстрації
08.08.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
573670
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
269
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.12 Виробництво паперу та картону
17.22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962500345
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26006962500346

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.6667
Дорош Ємiлiя Теодорiвна КА 439256 10.06.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 16.6667
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.6667
Васяновийч Сергiй Миколайович ВМ 132220 25.03.1996 Малинське РВ УМВС України в Житомирськiй областi 16.6666
Бродович Сергiй Васильович МЕ 750784 08.05.2007 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 9.9
Попов Кирило Олександрович СО 063842 11.05.1999 Старокиївське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 6.7666
Волинець Данило Мефодiйович СН 253709 09.08.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.6667
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ложовський Володимир Матвiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 638500 14.11.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качор Богдан Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пошивайло Ярослав Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвкартонопласт", начальник служби матерiально-технiчного забезпечення та енергозбереження
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панькiв Олег Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 418614 18.04.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор з економiки та фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Делятинський Степан Львович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванець Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Монастир отцiв Василiян, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014
9) Опис
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової Ради Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Секретар Наглядової Ради Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Ревiзор Качор Богдан Михайлович КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Iванець Марiя Михайлiвна КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Фiнансовий директор Панькiв Олег Ярославович КА 418614 18.04.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 764894 33.3334 764894 33.3334 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Дорош Ємiлiя Теодорiвна КА 439256 10.06.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Васянович Сергiй Миколайович ВМ 132220 25.03.1996 Малинське РВ УМВС України в Житомирськiй областi 382446 16.6666 382446 16.6666 0 0
Волинець Данило Мефодiйович СН 253709 09.08.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 382447 16.6667 382447 16.6667 0 0
Усього 1912234 83.3334 1912234 83.3334 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.05.2015
Кворум зборів** 83.33
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд та затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
2. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд та затвердження звiту Ревiзора Товариства.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку Товариства, одержаного за результатами дiяльностi у 2014 роцi.
III. Робота за порядком денним загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного:
Слухали: Звiт генерального директора Товариства Пошивайла Ярослава Євгеновича про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звiту генерального директора Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
Формулювання рiшення:
1. Затвердити звiт генерального директора Товариства Пошивайла Ярослава Євгеновича про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
2. Роботу генерального директора протягом звiтного року вважати задовiльною.
3. Схвалити запропонованi генеральним директором основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк:
- закрiплення досягнених у 2014 роцi позитивних результатiв стосовно прибутковостi пiдприємства, ритмiчної роботи картоноробної та папероробної машини, 100 % завантаження виробництва;
- розвиток напрямку переробки картону в готову продукцiю (гiльза, кутник), пошук та залучення стороннiх iнвесторiв в цей напрямок дiяльностi.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 1 912 233 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По другому питанню порядку денного:
Слухали: Звiт голови Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звiту Наглядової ради Товариства.
Формулювання рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 1 912 233 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По третьому питанню порядку денного:
Слухали: Звiт Ревiзора Товариства Качора Богдана Михайловича.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Формулювання рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 1 912 233 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По четвертому питанню порядку денного:
Слухали: Голову Ревiзора Товариства Качора Б.М., який запропонував на пiдставi звiту Ревiзора Товариства за пiдсумками рiчної перевiрки та пiдтвердження достовiрностi даних затвердити баланс Товариства за 2011 рiк, що характеризується наступними результатами:
- валюта балансу складає - 113 195 тис. гривень;
- прибуток за 2014 рiк становить - 10 777 000, 00 гривень.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
Формулювання рiшення:
1. Керуючись звiтом Ревiзора Товариства за пiдсумками рiчної перевiрки та пiдтвердження достовiрностi даних, затвердити баланс Товариства за 2011 рiк, що характеризується наступними результатами:
- валюта балансу складає - 113 195 тис. гривень;
- прибуток за 2014 рiк становить - 10 777 000, 00 гривень.
2. Наданi генеральним директором Товариства затвердженi баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. та звiт про фiнансовi результати Товариства станом на 31.12.2014 р. вважати невiд'ємним додатком до протоколу загальних зборiв акцiонерiв.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 1 912 233 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По п’ятому питанню порядку денного:
Слухали: Ложовського В.М., який запропонував присутнiм беручи до уваги наявний за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi прибуток згiдно фiнансового облiку в сумi 10 777 тис. грн., весь прибуток Товариства за 2014 рiк в розмiрi 10 777 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Розподiл прибутку Товариства, одержаного за результатами дiяльностi у 2014 роцi.
Формулювання рiшення:
Беручи до уваги наявний за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi прибуток згiдно фiнансового облiку в сумi 10 777 тис. грн., весь прибуток Товариства за 2014 рiк в розмiрi 10 777 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 1 912 233 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.12.2015
Кворум зборів** 93.23
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв (передача в забезпечення ПАТ «ПУМБ» нерухомого майна та укладення iпотечних договорiв, отримання кредитної лiнiї у ПАТ АКБ «ЛЬВIВ»).
3. Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання вiдповiдних повноважень.
По першому питанню:
Слухали: Голову Загальних зборiв Ложовського В.М., який зазначив, що для роботи позачергових Загальних зборiв необхiдно обрати Лiчильну комiсiю та секретаря Загальних зборiв. Беручи до уваги малу кiлькiсть присутнiх акцiонерiв на зборах, Ложовський В.М. запропонував обов’язки Лiчильної комiсiї покласти на юриста Товариства Романiва А.В., а секретарем Загальних зборiв обрати також Романiва А.В.
Питання, поставлене на голосування:
Обрання Лiчильної комiсiї та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
Формулювання рiшення:
Обов’язки Лiчильної комiсiї покласти на юриста Товариства Романiва Андрiя Васильовича. Секретарем Загальних зборiв обрати Романiва Андрiя Васильовича.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 2 139 408 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По другому питанню:
Слухали: Генерального директора Пошивайла Я.Є., який запропонував прийняти рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме:
А) Передача в забезпечення ПАТ «ПУМБ» нерухомого майна та укладення iпотечних договорiв.
Б) Отримання кредитної лiнiї у ПАТ АКБ «ЛЬВIВ».
Пункт А) другого питання порядку денного Зборiв.
Слухали: Генерального директора Пошивайла Я.Є., який запропонував розглянути питання про передачу в заставу ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) шляхом укладення вiдповiдних iпотечних договорiв нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Ковельська 109, та належить Товариству на правi власностi, а саме:
- головного корпусу, лiт. «А-4», площею 7711,8 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0428 вiд 14.07.2005 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 45124646101);
- котельнi, лiт. «Х-3», площею 1117,2 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0247 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 50576746101);
- цеху вловлювання волокна, лiт. «У-2», площею 701,6 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0246 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 45251646101);
- будiвлi контори, лiт. «Д-2», площею 313,8 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0573 вiд 19.05.2006 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 53387046101);
- механiчної майстернi, лiт. «Ф-2», площею 646,1 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0248 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 44965946101),
в якостi забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 1.10-41 вiд 24.12.2010 р. та Кредитним договором № 7.5-40 вiд 18.03.2008 р., якi укладено мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ».
Питання, поставлене на голосування:
Передача в забезпечення ПАТ «ПУМБ» нерухомого майна та укладення iпотечних договорiв.
Формулювання рiшення:
Передати в заставу ПАТ «ПУМБ» шляхом укладення вiдповiдних iпотечних договорiв нерухоме майно Товариства, що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Ковельська 109, та належить Товариству на правi власностi, а саме:
- головного корпусу, лiт. «А-4», площею 7711,8 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0428 вiд 14.07.2005 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 45124646101);
- котельнi, лiт. «Х-3», площею 1117,2 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0247 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 50576746101);
- цеху вловлювання волокна, лiт. «У-2», площею 701,6 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0246 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 45251646101);
- будiвлi контори, лiт. «Д-2», площею 313,8 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0573 вiд 19.05.2006 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 53387046101);
- механiчної майстернi, лiт. «Ф-2», площею 646,1 кв.м. (свiдоцтво про право власностi № ЛР0248 вiд 21.07.2004 р., зареєстровано в ДРРПНМ, реєстр. № 44965946101),
в якостi забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 1.10-41 вiд 24.12.2010 р. та Кредитним договором № 7.5-40 вiд 18.03.2008 р., якi укладено мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ».
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 2 139 408 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Пункт Б) другого питання порядку денного Зборiв.
Слухали:
1. Генерального директора Пошивайла Я.Є., який запропонував звернутися в ПАТ АКБ «Львiв» з клопотанням про видачу невiдновлювальної кредитної лiнiї на суму 545 000,00 доларiв США для закупiвлi нового обладнання (в т.ч. сплата митних, iнших обов’язкових платежiв та витрати на транспортування).
2. Генерального директора Пошивайла Я.Є., який запропонував присутнiм передати в забезпечення за кредитними зобов’язаннями в заставу:
- обладнання згiдно додатку№ 1 до договору застави за реєстровим № 1902 вiд 31.03.2011 р. та додатку № 1 до договору застави за реєстровим №4150 вiд 14.10.2015р.;
- обладнання цеху з виробництва СГВ в кiлькостi 75 одиниць згiдно додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 1903 вiд 31.03.2011 р. та додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 4150 вiд 14.10.2015 р.;
- обладнання згiдно додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 3568 вiд 17.07.2014 р.;
- обладнання згiдно додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 2723 вiд 05.06.2015 р.;
- майновi права на обладнання згiдно контракту № SQ20150730 вiд 10 вересня 2015 року, укладеного мiж ПрАТ «Картонно-паперова компанiя» та Asian Gate Ltd. (Гонконг) на суму 406 878,00 доларiв США, яке пiсля купiвлi i облiкування на балансi Товариства буде передане в заставу ПАТ АКБ «Львiв».
3. Ложовського В.М., який пiдтримав пропозицiю та запропонував уповноважити фiнансового директора Товариства Панькiва О.Я. на проведення переговорiв та пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд.
Питання, поставлене на голосування:
Отримання кредитної лiнiї у ПАТ АКБ «ЛЬВIВ».
Формулювання рiшення:
1. Звернутись в ПАТ АКБ «Львiв» з клопотанням про видачу невiдновлювальної кредитної лiнiї на суму 545 000,00 доларiв США для закупiвлi нового обладнання (в т.ч. сплата митних, iнших обов’язкових платежiв та витрати на транспортування).
2. Передати в забезпечення за кредитними зобов’язаннями в заставу:
- обладнання згiдно додатку№ 1 до договору застави за реєстровим № 1902 вiд 31.03.2011 р. та додатку № 1 до договору застави за реєстровим №4150 вiд 14.10.2015р.;
- обладнання цеху з виробництва СГВ в кiлькостi 75 одиниць згiдно додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 1903 вiд 31.03.2011 р. та додатку № 1 до договору застави за реєстровим № 4150 вiд 14.10.2015 р.;
- обладнання згiдно додатку№ 1 до договору застави за реєстровим № 3568 вiд 17.07.2014 р.;
- обладнання згiдно додатку№ 1 до договору застави за реєстровим № 2723 вiд 05.06.2015 р.;
- майновi права на обладнання згiдно контракту № SQ20150730 вiд 10 вересня 2015 року, укладеного мiж ПрАТ «Картонно-паперова компанiя» та Asian Gate Ltd. (Гонконг) на суму 406 878,00 доларiв США, яке пiсля купiвлi i облiкування на балансi Товариства буде передане в заставу ПАТ АКБ «Львiв».
3. Уповноважити фiнансового директора Товариства Панькiва Олега Ярославовича на проведення переговорiв та пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 2 139 408 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.
По третьому питанню:
Слухали: Генерального директора Пошивайла Я.Є., який запропонував з метою бiльш оперативного вирiшення питань щодо укладення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, якi є предметом таких правочинiв, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства, визначених за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, схвалити вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем значних правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 (двiстi мiльйонiв) гривень) протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Питання, поставлене на голосування:
Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання вiдповiдних повноважень.
Формулювання рiшення:
В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» схвалити вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 (двiстi мiльйонiв) гривень) протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 2 139 408 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.
Рiшення прийняте.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська Сихiвський мiсто Львiв Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263310
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (032)2405321
Факс (032)2225387
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 35960913
Місцезнаходження 04136 Україна м. Київ Київ мiсто Киїiв вул. Стеценко, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263389
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044)5939960
Факс (044)5939960
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "IТТ-Iнвест"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23517763
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський мiсто Киїiв Борисоглiбська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286517
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)2772627
Факс (044)2772627
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою дiяльнiстю "ТАСК-брокер"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34300570
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Київ мiсто Київ провулок Рильський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286588
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044)5020075
Факс (044)5020076
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Київ мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.07.2010 13/13/1/10 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв UA1300871001 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2294680 573670 100
Опис Вiдсутнi випадки лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах та додаткової емiсiї.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Картонно-паперова компанiя", до 2011 року ВАТ "Львiвкартонопласт", а в минулому Львiвська картонна фабрика, створене у 1946 роцi на базi виробничих площ невеликого механiчного заводу по вул. Ковельськiй, 109. В цей час змонтованi двi картоноробнi машини вивезенi з пiслявоєнної Нiмеччини. За свою 60-ти рiчну iсторiю пiдприємство зазнало i злетiв i занепаду. Протягом десятирiч планової соцiалiстичної економiки пiдприємство iнтенсивно розвивалося, будувались новi цехи, пiд`їзнi колiї. У 1966 роцi збудовано цех з виготовлення декоративного пластику, промислове виробництво якого було колись єдиним в Українi. В серединi сiмдесятих рокiв введено в експлуатацiю будiвлю складу макулатури, розмелювально-пiдготовчу дiльницю та очиснi споруди, котрi органiчно з'єдналися у цiлiсний замкнутий комплекс з виробництва картону i пластику. Двi картоноробнi машини виготовляли разом до 3000 тн картону в мiсяць, при цьому перероблялось близько 4000 тн макулатури. Пiдприємство у цей перiод зберiгало високий рiвень прибутковостi.
Перiод з 1993 по 2000 роки - перiод занепаду пiдприємства. Це пов'язано з рядом факторiв об'єктивного характеру, а це i значне здорожчання енергоносiїв при застарiлому енергоємному обладнаннi, i гiперiнфляцiйнi процеси в державi, i майже повне припинення розрахункiв грошовими коштами та повальний перехiд на бартернi схеми. Слiд врахувати, що i керiвний персонал пiдприємства в нових умовах постсоцiалiстичної, але ще не ринкової економiки, не зумiв справитись iз своїми обов'язками в нових умовах. Держава, як власник пiдприємства, робила спроби вплинути на процеси, шляхом корпоратизацiї та подальшої приватизацiї, тобто пошуку ефективнiшого власника. Реорганiзацiя пiдприємства у ВАТ "Львiвкартонопласт" проведена у 1994 роцi. Однак це не дало очiкуваного ефекту, обiговi кошти вимивались, збитки нагромаджувались i у 1997 роцi пiдприємство зупинилося.
Новiтня iсторiя товариства почалася з другого кварталу 2000 р., коли фактично завершився процес приватизацiї ВАТ "Львiвкартонопласт". Контрольний пакет акцiй пiдприємства придбало ТзОВ"ТЕМА". За безпосереднього фiнансового сприяння головного акцiонера протягом 2000-2002 рокiв лiквiдовано значнi заборгованостi перед бюджетами, Пенсiйним фондом, фондами соцстрахування, погашено протермiновану кредиторську заборгованiсть енергопостачальним компанiям та постачальникам сировини, працiвникам виплачено заборгованiсть по зарплатi за 5 рокiв.
В перiод 2004-2005 р. налагоджували та змонтували машину в новоствореному цеху виробництва виробiв санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Запустили випуск основи макулатурного туалетного паперу (ПТМ) та за декiлька рокiв перейшли на виробництво такої основи з целюлози, збiльшивши асортимент готової продукцiї та її якiсть: папiр туалетний целюлозний (ПТЦ), Папiр рушничковий целюлозний (ПРЦ) та папiр серветковий целюлозний (ПСЦ). В цей час налагодили зв’язки з зарубiжжям i близько 20 % готових виробiв йшло на експорт.
В 2006 роцi було змонтовано лiнiю з виробництва картонної гiльзи польської фiрми KRYSTIAN. За рiк пiдприємство вже впевнено себе почувало на ринку гiльзи в Українi а на сьогоднi вийшло на передовi позицiї серед пiдприємств – виробникiв такої ж продукцiї.
В 2008 отримали кредит за програмою енергозбереження та реалiзували енергозберiгаючi заходи, що дало змогу зменшити витрати енергоносiїв, зокрема електроенергiї та газу в наслiдок чого зменшилась собiвартiсть продукцiї, суттєво покращилися фiнансовi показники.
В сiчнi-лютому 2012 року вiдбувся монтаж та налагодження лiнiї з виробництва картонного кутника в новому цеху, також змонтовано ще одну лiнiю виробництва гiльзи. Пiдприємство є новим на ринку кутника, та й такий ринок є новим i ще розвивається.
 
Органiзацiйна структура: правлiння на чолi з Генеральним директором. Йому пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Спостережна рада. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 324 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 15 осiб. Фонд оплати працi за рiк склав 23 088 тис.грн.
 
Неналежить до жодних об'єднань.
 
Вiдсутня.
 
Вiдсутнi пропозицiї збоку третiх осiб.
 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2012 року не змiнювалася.
 
Основний вид дiяльностi - виробництво i продаж картону, кутника картонного, гiльзи картонної, основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення та виробiв санiтарно-гiгєнiчного призначення. Сировиною для виробництва є целюлоза та макулатура. Збут продукцiї як на територiї України, так i поза її межами.
 
Пiдприємство не планує значних iнвестицiй.
 
Вiдсутнi.
 
Пiдприємсво не орендує жодних обєктiв.
 
Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємтсва: брак оборотних коштiв, конкуренти, застарiле обладнання.
 
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
 
Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку.
 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.
 
На 2016 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та картонного кутника. Також планується незначне покращення лiнi з виробництва основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення.
 
Не було проведено жодних дослiджень.
 
Вiдсутнi судовi справи збоку емiтента.
 
1. Волинець Данило Мефодiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667 % статутного фонду.
2. Делятинський Степан Львович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
3. Дорош Ємiлiя Теодорiвна - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
4. Ложовський Володимир Матвiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
5. Бродович Сергiй Васильович - 227174 шт простих iменних акцiй, що становить 9,9 % статутного фонду.
6. Васянович Сергiй Миколайович - 382446 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6666 % статутного фонду.
7. Попов Кирило Олександрович - 155272 шт простих iменних акцiй, що становить 6,7666 % статутного фонду.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 60139 63025 0 0 60139 63025
будівлі та споруди 34385 34545 0 0 34385 34545
машини та обладнання 24329 26306 0 0 24329 26306
транспортні засоби 796 1617 0 0 796 1617
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 502 429 0 0 502 429
2. Невиробничого призначення: 128 128 0 0 128 128
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 128 128 0 0 128 128
Усього 60139 63025 0 0 60139 63025
Опис Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 46583 тис.грн., залишкова вартiсть 63025 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 42.50% вiд первiсної вартостi основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 63335 79185
Статутний капітал (тис. грн.) 574 574
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 574 574
Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 28217 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити банкiв 20.10.2015 2930 10 20.08.2020
Довгостроковi кредити банкiв 10.10.2013 5125 9.5 30.09.2020
Короткостроковi кредити банкiв 24.12.2010 6204 27.5 15.04.2016
Короткостроковi кредити банкiв 30.03.2011 6700 21.5 29.03.2017
Довгостроковi кредити банкiв 18.03.2008 1516 24 18.05.2016
Короткостроковi кредити банкiв 22.08.2012 3905 28.5 21.04.2015
Короткостроковi кредити банкiв 30.03.2011 1777 25 27.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2049 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 26097 X X
Усього зобов'язань X 56363 X X
Опис: н.д.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Картон 31776.237 216956 54.1 10474.406 82636 29.8
2 Гiльза та кутник 27543728.066 79820 19.9 26908589.636 105044 37.9
3 Основа СГВ 3267.744 86542 21.6 2647.186 68008 24.5
4 Вироби СГВ 2104778 17687 4.4 2064583 21600 7.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Знос 1.8
2 Сировина i матерiали 75
3 Енерговитрати 5.1
4 Витрати на оплату працi 8.5
5 Iншi операцiйнi витрати 9.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23882988
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Львiв 79007, вулиця Городоцька,8, поверх 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1151 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 98 315/3 24.09.2015 5 рокiв
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя”
за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року
12 квiтня 2016 року м. Львiв
Керiвництву, засновникам ПрАТ “Картонно-паперова компанiя”
(повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"; код за ЄДРПОУ: 00278793; мiсцезнаходження: м. Львiв, 79056, вул. Ковельська, 109)

Ми, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма „Прикарпатаудит” (юридична адреса: м. Львiв, вул. Городоцька, 8, телефон (032) 245-20-94), яка здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб‘єктiв аудиторської дiяльностi виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1151,(Юридична адреса:м.Львiв,вул..Городоцька,8) на пiдставi договору вiд 01 лютого 2016року №6 проведена перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” станом на 31 грудня 2015 року, в складi Балансу (форма №1), Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4) та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5), що складенi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi – П(С)БО.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО та вимог чинного законодавства України за достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку,а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв.
Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилки); вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Основа для модифiкацiї
Окремi випадки невiдповiдностi вимог фiнансової звiтностi товариства - П(С)БО, розкрито в пунктах,2,3.4, 3.5,4.4, додаткової iнформацiї до цього аудиторського висновку.
Умовно-позитивний висновок
На нашу думку, окрiм можливого наслiдку впливу на фiнансовi звiти факту, про який йдеться вище, додана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2015 рiк згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерському облiку України.


Додатковий параграф
Вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї про фiнансову звiтнiсть,що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Та зареєстрованi в Мiнюстi України 28.11.2011р. за №1358/20096.
До цього висновку додається iнформацiя про:
1. Окремi вiдомостi про Товариство;
2. Стан бухгалтерського облiку товариства;
3. Класифiкацiю та оцiнку активiв;
4. Класифiкацiю та оцiнку зобов’язань;
5. Класифiкацiю та оцiнку власного капiталу;
6.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв,вiдображених у фiнансовiй звiтностi;
8. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один одному;
9. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону ”Про акцiонернi товариства”.
10. Стан корпоративного управлiння,в тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ”Про акцiонернi товариства”.
11. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства;
12. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства.Директор ТзОВ “АФ “Прикарпатаудит” В. Кондро
(Сертифiкат аудитора №000742 вiд 25.01.1996р.)
1.Основнi вiдомостi про товариство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" зареєстроване Шевченкiвською районною Радою народних депутатiв м. Львова 28.02.91р. № 247 i перереєстроване виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради 08.08.1994р.
Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвкартонопласт" (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.) керуючись положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року №514-У1, вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" перейменоване у приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя", далi за текстом - Товариство, та Статут Товариства змiнений шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Реєстрацiйний № 1 415 120 0000 001539
Статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв, протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року.
Види дiяльностi товариства згiдно статуту:
- 17.12 – виробництво паперу та картону;
- 17.22 – виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення;
- 46.77 – оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
- 46.90 – неспецiалiзована оптова торгiвля;
- 47.19 – iншi види роздрiбної торгiвля в неспецiалiзованих магазинах.
Основним видом дiяльностi товариства за перiод проведення аудиту було:
- виробництво паперу та картону;
-виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення.
Засновниками товариства є 7 фiзичних осiб, якi володiють 100 % .
Органи управлiння товариством:
- загальнi збори акцiонерiв;
- наглядова Рада;
- генеральний директор;
- ревiзiйна комiсiя (ревiзор).
2. Стан бухгалтерського облiку Товариства
Ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi здiйснюється бухгалтерською службою Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, з питань методологiї бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Обрана Товариством облiкова полiтика вимагає змiн для повного висвiтлення, превалювання сутностi над формою та висвiтлення безперервної дiяльностi та основних принципiв бухгалтерського облiку.
З метою оперативного контролю та аналiзу показникiв фiнансової звiтностi, а також для забезпечення достовiрностi показникiв фiнансової звiтностi Товариством застосовується система реєстрiв синтетичного та аналiтичного облiку, зi збереженням номерiв рахункiв дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року № 291. Номера бухгалтерських рахункiв не визначенi в додатку до облiкової полiтики товариства по всiх рахунках,якi використовувало товариство в перiодi проведення аудиту.
Документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку в основному проводиться з дотриманням вимог наказу МФУ вiд вiд 24.05.95 №88. за виключенням деяких вимог положення викладених в роздiлi 3 пункту 3.4. доповнень до висновку.

Для потреб безперервного ведення бухгалтерського облiку протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало автоматизовану форму облiку з використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу "1С: Пiдприємство".
На дату складання рiчної фiнансової звiтностi Товариство провело iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до наказу по товариству вiд 27 листопада 2015 року №196-В. Результати проведеної iнвентаризацiї були належним чином задокументованi. Пiдсумки результатiв iнвентаризацiї затверджено iнвентаризацiйною комiсiєю. Iнвентаризацiю проведено з дотриманням вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, яку затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року №69. Вiдповiдальнiсть за результати iнвентаризацiї покладається на керiвництво Товариства та членiв iнвентаризацiйної комiсiї.

3. Класифiкацiя та оцiнка активiв
3.1. Незавершене будiвництво
На балансi товариства рахується залишок незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2015 року склали-1708,0тис.грн,в тому числi::б/рах 152.1 –863.5 тис.грн придбаного та невведеного обладнання;б.рах152.2-748.7тис.грн.-виготовлення та модернiзацiя основних засобiв; б/рах 153 -96.0тис.грн –придбання та виготовлення iнших необоротних матерiальних активiв). За 2015 рiк товариством вкладання в переобладнання виробництва та покращення виробничих процесiв склало 8534.9 тис.грн,в тому числi: нового придбання обладнання та допомiжних матерiалiв -6914.0 тис.грн .
3.2.Аудит нематерiальних активiв
У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 „Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 р. № 242, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2015 року становить 16.1% первiсної вартостi нематерiальних активiв.
У складi нематерiальних активiв облiковується комп’ютерна програма.
Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється протягом строку їх корисного використання, що визначено в наказi про облiкову полiтику товариства.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
На думку аудиторiв, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам П(С)БО № 8 та Положенню про бухгалтерський облiк Пiдприємства.

3.3. Аудит основних засобiв
Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 „Основнi засоби”, затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi – П(С)БО №7) та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
На балансi товариства рядок 1011 балансу станом на 31 грудня 2015 року рахується первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних активiв на суму 109608,0тис.грн.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 46583.0тис.грн., залишкова вартiсть 63025,0тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 42.50% первiсної вартостi основних засобiв.
Згiдно з принципами облiкової полiтики, що використовується товариством вартiсну межу для об’єктiв,термiн використання яких перевищує 1 рiк,якi вiдносяться до складу основних засобiв,встановлено в сумi,що перевищує 1000 грн. З 1 сiчня 2012 року вартiсна сума основних засобiв встановлена в сумi 2500грн.З 1 вересня 2015 року вартiсна межа основних придбаних основних засобiв встановлена в сумi -6000 грн.Одиницею облiку визначається окремий об’єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв в 2015 роцi проводилося в вiдповiдностi до роздiлу III пункту 145.1.5 пiдпункт 1 ПКУ – прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначена дiленням залишкової вартостi основних засобiв згiдно даних iнвентаризацiї станом на 1 квiтня 2011 року, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiї iнших необоротних активiв проводилося згiдно роздiлу 111 п.145.1.6 ПКУ у першому мiсяцi придбання об’єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi.З 1 квiтня 2014 року нарахування амортизацiї проводиться в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi.
Основнi засоби в фiнансовiй звiтностi на дати балансу вiдображенi в балансi згiдно п.7 Положення /стандарту / №7 «Основнi засоби» затверджений наказом МФУ вiд 27.04р №92 за первiсною вартiстю їх придбання.
В звiтному перiодi проводився ремонт основних засобiв, вартiсть якого в бухгалтерському облiку згiдно вимог Положення /стандарту/ №7 «Основнi засоби» розпридiлялася: на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв при умовi збiльшення подальших економiчних вигод, решта суми як бiжучий ремонт вiдносилась на витрати товариства.
Данi фiнансової звiтностi по данiй статтi балансу вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.

3.4. Запаси
Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв у товариствi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року №246.
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
При вiдпуску сировини,матерiалiв зi складу в первинних документах не вказується номенклатура та облiкова цiна цих чи iнших запасiв.
На дату балансу запаси вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю придбання.
Станом на 31 грудня 2015 року на балансi (рядок 1100) пiдприємства рахуються запаси на суму 35990,0тис. грн., з яких: незавершене виробництво- 1241.7 тис.грн;виробничi запаси – 17933.0тис. грн., товари – 227,9тис. грн., готова продукцiя – 16587,1тис.грн.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв оскiльки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиту, але виходячи з проведеного перегляду залишкiв по даних аналiтичного облiку на протязi року i їх спiдставностi на окремi дати нами не спостерiгалося тенденцiї цих залишкiв без руху,в результатi чого аудитори висловлюють свою умовно-позитивну думку про фактичну наявнiсть запасiв даними бухгалтерського облiку виходячи з даних iнвентаризацiї проведеної працiвниками товариства.
По залишках без руху на протязi довгих перiодiв аудитори запропонували провести аналiз таких запасiв з проведенням контрольно-вибiркових iнвентаризацiй.
3.5. Дебiторська заборгованiсть
Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237. В аналiтичному облiку вiдсутня дата та номер документа виникнення заборгованостi.
Станом на 31 грудня 2015 року на балансi пiдприємства (рядок 1125) рахується дебiторська заборгованiсть за розрахунками з покупцями в сумi 26295.0,тис.грн., в тому числi по балансових рахунках:
- б/рах 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями" рахується заборгованiсть в сумi 18143.7тис.грн.На даному балансовому рахунку рахується заборгованiсть,яка виникла в 2014-2015 роках i реальна до погашення.
На даному балансовому рахунку рахується заборгованiсть пiдприємств ТзОВ ВТК “Сенс”яка виникла в 2013-2014 роках в сумi 1772.5 тис.грн та ТзОВ” Тема” в сумi 1376.0 тис.грн,яка виникла в 2013 роцi,в результатi чого в товариства виникає потреба для поповнення обiгових коштiв за рахунок кредитiв банку, сплату процентiв по яяких,якi негативно впливають на фiнансовий стан.
- б/рах 362 "Розрахунки з iноземними покупцями" рахується заборгованiсть покупцiв за вiдвантажену товариством готову продукцiю пiдприємствам Румунiї, Польщi, Чехiї, Молдови, в сумi 8151.6тис.грн. Серед iншого, на даному балансовому рахунку рахується заборгованiсть iноземних фiрм в сумi 830.9 тис.грн,в тому числi за фiрмою:
- “Ротерра” (Румунiя) в сумi 1449.4 тис.грн згiдно рiшенням Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 22.12.2006року по стягнення заборгованостi завiрена судом.Є постанова суду при прийняття справи до провадження вiд 24.01.2013 року. - Пнерус (Румунiя) в сумi- 259.2 тис.грн.Є рiшення суду вiд 17.03.09року про стягнення заборгованостi.Наказ суду вiд 03.04.2009 року про примусове виконання рiшення.На момент проведення аудиту згiдно повiдомлення юридичної служби товариства щодо даної фiрми триває процедура банкрутства i i є в наявностi лист вiд 20.05.2015 року професiйної компанiї неплатоспроможних товариств (Румунiя) про проведення зборiв кредиторiв дебiтора з питань продажу частина майна боржника.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi (рядок 1155 балансу) – 311,0тис.грн.,в тому числi заборгованiсть по бал.рахунку:
-по б.рах 377.1”Розрахунки з iншими дебiторами”в сумi 241.4тис.грн –заборгованiсть по знятiй хакерами з рахунку товариства сумi -180,0тис.грн.Матерiали переданi слiдчим органам.Питання визнання заборгованостi безнадiйною чи сумнiвною товариством не визначено.
- по бал.рахунку 685.1”Розрахуки з iншими дебiторами”в сумi 22.2 тис.грн.Заборгованiсть минулих рокiв.В 2015роцi по данiй заборгованостi руху не було,iнвентаризацiя заборгованостi не проведена . Питання визнання заборгованостi безнадiйною чи сумнiвною товариством не визначено.
-по балансовому рахунку 685.3 “Розрахунки з iншими дебiторами” -39.1 тис.грн ,згiдно даних оборотної вiдомостi сальдо по даному балансовому рахунку кредитове i таким чином завищено валюту активу балансу на дану суму.
Заборгованiсть за виданими авансами (рядок 1130 балансу) станом на 31 грудня 2015 року склала 4089,0тис.грн в тому числi:
- б/рах 371 «Розрахунки за виданими авансами» в сумi 2981.4тис.грн,заборгованiсть виникла в 2015роцi;
- б/рах 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками" за виданими авансами в сумi 1107.7тис.грн., яка виникла в основному в 2015 роцi,в тому числi з протермiнованими заборгованiсть та з пропущеними термiнами позовної в сумi -72.6 тис.грн.Дана заборгованiсть повинна облiковуватися на - б/рах 371 «Розрахунки за виданими авансам.
В аналiтичному облiку вiдсутнi данi дати та номера документа виникнення заборгованостi.
3.6. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi
Залишок грошових коштiв, вiдображених в рядку 1165 балансу товариства станом на 31 грудня 2015 року, становить в сумi 1478,0тис. грн. в тому числi :
-по бал.рахунку 30”Каса” в сумi -0.6 тис.грн;
-по бал.рахунку 311 “Розрахунковий рахунок” -897.2 тис.грн;
-по бал.рахунку 312”Розрахунковий рахунок в валютi “-580.6тис.грн.
Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку, та пiдтвердженi звiркою даних з банками.
3.7. Iншi оборотнi активи
На балансi пiдприємства (рядок 1190) станом на 31 грудня 2015року рахується заборгованiсть в сумi 2055.0тис.грн., в тому числi:
- б/рах 643 "Податкове зобов’язання" в сумi 204.5тис.грн., по якому вiдображено податкове зобов’язання нараховане по попереднiх оплатах отриманих. Станом на 31.12.2015 року попередня оплата отримана товариством (бал.рах 361) склала 1226.7тис.грн. (в тому числi ПДВ – 204.5тис.грн.).
- б/рах 644 "Податковий кредит" в сумi 1850.7тис.грн.Фактично згiдно даних оборотно-сальдової вiдомостi заборгованiсть складає -44.9 тис.грн ,в результатi чого валюта активу балансу завищена на 1805.7 тис.грн.
-рядок 1170 балансу :бал.рахунок 39”Витрати майбутнiх перiодiв” в сумi -425.0 тис.грн в тому числi
Загальна сума дебiторської заборгованостi по розрахунках згiдно даних балансу станом на 31 грудня 2015 року склала 32750,0тис.грн.i завищена на 1844.9 тис.грн i зросла в порiвняннi з початком року на 4626,0тис.грн в тому числi:
- по розрахунках з покупцями зросла на 3894,0тис.грн;
- iншiй поточнiй заборгованостi-107,0тис.грн.;
В аналiтичному облiку вiдсутнi наступнi реквiзити: дати виникнення заборгованостi i номер документа по якому виникла заборгованiсть.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi товариства станом на 31 грудня 2015 року не проведена (звiрка заборгованостi проведена з окремими покупцями).
4. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань
4.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Облiковою полiтикою Товариства не передбачено резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших забезпечень.
4.2. Довгостроковi зобов'язання
Станом на 31.12.2015 року на балансi пiдприємства вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства за отриманими кредитами в нацiональнiй та iноземнiй валютi на суму 9571,0тис.грн. в тому числi:
- довгостроковi кредити банкiв - 9571,0тис.грн.
4.3.Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2015 року в балансi пiдприємства рядок 1600 балансу склали 18586,0тис.грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) склала 221,0тис.грн - заборгованiсть по кредитнiй лiнiї (овердрафт).
Суми заборгованостi пiдтвердженi актами звiрки з банкiвськими установами.
4.4. Поточнi зобов'язання по розрахунках
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року №20 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року за №85/4306. В аналiтичному облiку вiдсутня дата та номер документа виникнення заборгованостi.
Поточнi зобов'язання облiковуються за сумою погашення.
В рядку 1615 Балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2015 року вiдображена в 20832,0 тис. грн., в тому числi:
- по балансовому рахунку 631 “Розрахунки з вiтчизняними постачальниками” в сумi - 5082.4тис.грн.
- по балансовому рахунку №632 «розрахунки з iноземними постачальниками» - 15749.7тис.грн.
Розрахунки по зобов’язаннях за одержаними авансами (рядок 1635 балансу) в сумi 1527,0тис.грн., в тому числi :
- по бал/рахунку №361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» в сумi –1226.7тис.грн. Заборгованiсть в основному виникла в 2014-2015роцi.
- по бал.рахунку №681’Розрахунки за одержаними авансами’в сумi 299.5 тис.,в тому числi заборгованiсть минулих перiодiв в сумi 18.9 тис.грн.Дата виникнення заборгованостi по оборотнiй вiдомостi не проставлена.Iнвентаризацiя заборгованостi для визначення реальностi її облiку на балансовому рахунку чи в доходи товариства – не проведена.
Доходи майбутнiх перiодiв (рядок 1665 балансу) бал.рах.69 в сумi 81.0 тис.грн в тому числi:фiнансування ЄБРРР програми 1с бухгалтерiя при входженнi в систему IСО.
Розрахунках з бюджетом –рядок 1620 балансу в сумi -2049.0тис.грн в тому числi:
- по податку з доходiв фiзичних осiб - 197.8тис.грн;
-розрахунки з ПДВ- 431.8тис.грн;
-розрахунки з податку на прибуток-1374.0 тис.грн.
Розрахунки по соцiальному страхуванню - 383.0тис.грн;
Розрахунки з оплати працi – 1182,0тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання (рядок №1690 балансу) рахується заборгованiсть в сумi - 1871.0тис.грн.
- по бал.рах 377.1 “Розрахунки з iншими кредиторами” в сумi 3.0тис.грн. згiдно даних оборотно-сальдової вiдомостi та балансу,згiдно даних оборотно-сальдової вiдомостi по даному рахунку рахується заборгованiсть – 1.2 тис.грн
-по бал.рахунку 644.1”Податковий кредит” в сумi – 1805.7 тис.грн.Згiдно даних оборотно-сальдової вiдомостi валюта пасиву балансу завищена на дану суму.
Iнвентаризацiя стану кредиторської заборгованостi в товариствi в 2015 роцi не проводилась, але по ряду заборгованостi проведена звiрка з постачальниками.
5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу
5.1. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення
Станом на 31 грудня 2015 року величина власного капiталу, вiдображеного в Балансi товариства становить 79185,0тис. грн. Власний капiтал складається зi статутного капiталу в сумi 574,0тис.грн., капiталу в дооцiнках – 40332,0тис.грн.; iншого додаткового капiталу в сумi 3899,0тис.грн. та нерозподiленого прибутку в сумi – 34380.0тис.грн.
5.2. Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами, склад то структура внескiв учасникiв
Вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвкартонопласт” засноване вiдповiдно до Указу Президента України “Про корпоратизацiю пiдприємств” вiд 15.06.1993 року № 210/93, наказу Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд 27.06.1994 року № 173 “Про створення вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвкартонопласт” шляхом перетворення державного пiдприємства “Львiвська картонна фабрика” у вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвкартонопласт”.
Загальними зборами товариства (прокол № 7 вiд 20.04.2006 року) були внесенi змiни до статуту товариства, якi зареєстрованi Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 18.05.2006 року № 14151050003001539.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол №12 вiд 28.04.2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство перейменоване на Приватне акцiонерне товариство «Картонно-паперова-компанiя» i нова редакцiя статуту зареєстрована Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 24 червня 2011 року. за №14151050020001539.
Розмiр статутного капiталу ВАТ “Львiвкартонопласт ” заявлено в сумi 573670 грн., який складається з 2294680 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2015 року сформований повнiстю.
Засновниками товариства є 7 фiзичних осiб, якi володiють 100 % акцiй.
6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України.
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
7.1. Визнання та облiк доходiв
Визнання та облiк доходiв товариства проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року №290. ), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за №397/3690) та наступного.
Дохiд товариства вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк склав 282620,0тис.грн. i вiдповiдно збiльшилася собiвартiсть виготовленої продукцiї на 59789.0тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи товариства склали 8666,0тис.грн., в тому числi:дохiд вiд продажу iноземної валюти –1097.7тис.грн; дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi в сумi 10.2тис.грн., доходи вiд операцiйної курсовi рiзницi в сумi 7329.5тис.грн.
Iншi доходи товариства склали 663.0тис.грн.
7.2. Витрати виробництва та обiгу
Ведення облiку витрат вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року №318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за №397/3690) та наступного.
Витрати в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi".
Склад адмiнiстративних витрат, iнших операцiйних витрат та фiнансових витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16.
Витрати вiд операцiйної дiяльностi за 2015 рiк склали 264386,0тис.грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 233262,0тис.грн, адмiнiстративнi витрати - 6991,0тис.грн., витрати на збут – 12795,0тис.грн.,витрати на збут-7078.0 тис.грн та iншi операцiйнi витрати – 11338,0тис.грн.
Фiнансовi та iншi витрати товариства склали 5290,0тис.грн.,вiдсотки за банкiвським кредитом.
7.3. Результати фiнансової дiяльностi товариства
За наслiдками фiнансової дiяльностi у 2015 роцi товариством отриманий прибуток до оподаткування склав в сумi 19379.0тис.грн.
Прибуток до оподаткування скоригований згiдно декларацiї на прибуток на 235711.0тис.грн в сторону збiльшення в основному за рахунок списання дебiторської заборгованостi,яка не вiдповiдає ознакам ст..14.1.11 ПКУ.
Iнший додатковий капiтал пiдприємства станом на 31.12.2015 року становить 40332,0тис.грн. Iнший додатковий капiтал був сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв у 2004 роцi та в 2011 роцi в сумi – 26204,0тис.грн.
Станом на 01.01.2015 року нерозподiлений прибуток по товариству складав 18530,0тис.грн., станом на 31 грудня 2015року сума нерозподiленого прибутку склала – 34380,0тис.грн.
Вiдображений у фiнансовiй звiтностi результат дiяльностi товариства вiдповiдає даним синтетичного облiку.
8. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм фiнансової звiтностi один одному
З врахуванням наведеного вище, данi фiнансової звiтностi Товариства, в цiлому, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Показники фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року вiдповiдають один одному.

9. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства ”
Вартiсть активiв товариства за даними звiтностi за 2015рiк склали 135488.0 тис.грн.,тому для визначення значних правочинiв товариства враховувалась сума 13548.8 тис.грн.
Виконання значних правочинiв,якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариством за даними останньої рiчної звiтностi фiнансової звiтностi не здiйснювалося.
10. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2015 року акцiями Товариства володiли акцiонери: юридичнi та фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до:Статтi 7 Статуту, затвердженого загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.
Регламент Загальних зборiв акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк на момент проведення аудиторської перевiрки не визначено.
У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2015 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функцiї виконує юридичний вiддiл Товариства.
В Статутi Товариства не передбачено щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Iснує необхiднiсть приведення вимог дiючого Статуту у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Система внутрiшнього контролю в Товариствi за винятком згаданих обставин створена та дiє.
11. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
. Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi" i MCA 240А "Шахрайство i помилки" розумiються умиснi дiї, здiйсненi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб'єкта, а також третiми особами, спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовою) звiтностi.
Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. В процесi планування i проведення аудиторських процедур, а також при оцiнцi їх результатiв нами враховано ризик iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi, який може виникнути як в результатi шахрайства, так i в результатi помилок. Отже, вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам.
Нами було здiйснено запити керiвництву Товариства стосовно того, що фiнансовi звiти
Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” можуть мiстити суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. Зокрема, нами дослiджувалися процеси, якi використовуються управлiнським персоналом для iдентифiкацiї та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, включаючи конкретнi iдентифiкованi ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах операцiй чи розкриттях, для яких може iснувати ризик шахрайства. Окрiм цього, нами вивчалася прийнятий Товариством порядок iнформування управлiнським персоналом найвищого керiвництва Товариства щодо процесiв iдентифiкацiї та реагування на ризики шахрайства, а також щодо порядку iнформування управлiнським персоналом працiвникiв пiдприємства про свої погляди на практику ведення бiзнесу та етичну поведiнку.
Нас було проiнформовано, що протягом аудитованого перiоду, пiсля дати фiнансової звiтностi, а також протягом двох рокiв до аудитованого перiоду випадкiв судового обвинувачення в шахрайствi та або внутрiшнiх розслiдувань випадкiв шахрайства не було. Керiвництво оцiнює ризик того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена через шахрайство як мiнiмальний.
Також нами встановлено, що керiвництвом Товариства проводиться робота по вдосконаленню системи внутрiшнього контролю через запровадження принципiв формалiзацiї (документування) всiх виробничих та управлiнських процесiв, включаючи iнформацiйнi потоки, чiткого розподiлу обов’язкiв та посадових iнструкцiй персоналу, запровадження технiчних (електронних) засобiв контролю, проведення iнвентаризацiй та звiрок розрахункiв.
При iдентифiкацiї ризику шахрайства нами було здiйснено пошук незвичайних операцiй, проаналiзовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм середовищем, враховано складнiсть в отриманнi достатнiх i доречних аудиторських доказiв тощо.
Таким чином, iнформацiя отримана в результатi проведених аудиторських процедур, не свiдчить про ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
12. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства
Показники фiнансового стану Товариства, розрахованi на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, свiдчать про його стабiльнiсть та ймовiрнiсть подальшого iснування як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
Аудитори звертають увагу на стан правової роботи товариства по несвоєчасному вiдшкодуванню заборгованостi,що приводить до її списання,а також отримання кредитiв для сплати заборгованостi постачальникам та сплату процентiв по банкiвських кредитах
До цiєї iнформацiї додається довiдка про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” станом на 31.12.2015 року.
Аудиторська перевiрка почата 16 березня 2016 року i закiнчена 12 квiтня 2016 року.
Директор ТзОВ “АФ „Прикарпатаудит” В. Кондро
Сертифiкат аудитора №000742 вiд 25.01.1996р.

Додаток
до аудиторського висновку
вiд 12 квiтня 2016року

ДОВIДКА
про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Картонно – паперова компанiя»
(за балансом, складеним товариством станом на 31.12.2015 року)
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3), що характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов‘язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй:
рядок 1150+рядок 1165
КЛ 1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.032
пiдсумок роздiлу 111 пасиву
Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 – є в межах 0,2 – 0,25.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1), що характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних зобов‘язань за рахунок оборотних активiв:
пiдсумок роздiлу II активу
КЛ 2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . =1.512
пiдсумок роздiл 111 пасиву
Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 є в межах 1,0 – 2,0.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), що визначає спiввiдношення власних коштiв (власного капiталу) до вартостi майна:
пiдсумок роздiлу I пасиву
КФС = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.58
Роздiл I активу + роздiл II
Активу
Теоретичне оптимальне значення КФС – є в межах 0,25 – 0,5.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (КСК), що характеризує розмiр залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв (власного капiталу):
пiдсумок роздiлу II пасиву +
пiдсумок роздiлу 111 пасиву
КСК= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.711
Пiдсумок роздiлу I пасиву
Теоретичне оптимальне значення КСК – є в межах 0,5 – 1,0.

Директор ТзОВ”Аудиторська фiрма”
Прикарпатаудит” В.Кондро
/Сертифiкат аудитора № 000742 вiд 25.01.1996р./
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 1
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Начальник юридичного вiддiлу Товариства п. Романiв Андрiй Васильович Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв (передача в забезпечення ПАТ «ПУМБ» нерухомого майна та укладення iпотечних договорiв, отримання кредитної лiнiї у ПАТ АКБ «ЛЬВIВ») Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.12
Середня кількість працівників 324
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Ковельська 109, м. Львiв, 79024
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 174 172 0
первісна вартість 1001 188 205 0
накопичена амортизація 1002 14 33 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2335 1708 0
Основні засоби: 1010 60139 63025 0
первісна вартість 1011 101733 109608 0
знос 1012 41594 46583 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 62648 64905 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21450 35990 0
Виробничі запаси 1101 11390 17933 0
Незавершене виробництво 1102 841 1242 0
Готова продукція 1103 9110 16587 0
Товари 1104 109 228 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 22401 26295 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5035

4089

0
з бюджетом 1135 7 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1315 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 204 311 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 702 1478 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 702 1478 0
Витрати майбутніх періодів 1170 264 425 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 484 2055 0
Усього за розділом II 1195 50547 70643 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 113195 135548 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 574 574 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 40332 40332 0
Додатковий капітал 1410 3899 3899 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18530 34380 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 63335 79185 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 9538 9571 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 60 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9538 9631 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 17776 18586 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 503 221 0
за товари, роботи, послуги 1615 17852 20832 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1870 2049 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1124 1374 0
за розрахунками зі страхування 1625 346 383 0
за розрахунками з оплати праці 1630 792 1182 0
за одержаними авансами 1635 348 1527 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 100 81 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 735 1871 0
Усього за розділом IІІ 1695 40322 46732 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 113195 135548 0

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 282620 209852
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 233262 ) ( 173473 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

49358

36379
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8666 4512
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6991 ) ( 6328 )
Витрати на збут 2150 ( 12795 ) ( 7078 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11338 ) ( 8104 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

26900

19381
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 663 216
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5290 ) ( 4555 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2894 ) ( 1680 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

19379

13362
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3529 2585
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

15850

10777
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15850 10777

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 216670 155999
Витрати на оплату праці 2505 17611 12907
Відрахування на соціальні заходи 2510 5477 4658
Амортизація 2515 5008 4934
Інші операційні витрати 2520 25947 15093
Разом 2550 270713 193591

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

309672

236230
Повернення податків і зборів 3005 0 172
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 172
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9860 4105
Надходження від повернення авансів 3020 1104 1413
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 27 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 576 1089
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 271533 )

( 203314 )
Праці 3105 ( 14046 ) ( 10474 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6064 ) ( 5425 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12607 ) ( 4524 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3381 ) ( 246 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 5953 ) ( 1809 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3273 ) ( 2469 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4451 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1960 ) ( 6597 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2540 ) ( 2732 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8038 9943
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 2429 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -2429
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 102394 65852
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 104187 65759
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5342 ) ( 4555 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7135 -4462
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 903 3052
Залишок коштів на початок року 3405 702 337
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -127 -2687
Залишок коштів на кінець року 3415 1478 702

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не ведеться.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 574 40332 3899 0 18530 0 0 63335
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 574 40332 3899 0 18530 0 0 63335
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 15850 0 0 15850
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 15850 0 0 15850
Залишок на кінець року 4300 574 40332 3899 0 34380 0 0 79185

Примітки -
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.