Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00278793

1.4. Місцезнаходження емітента

Львівська , Личакiвський, 79024, мiсто Львiв, Ковельська, 109

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(032)2939640 (032)2939641

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@paperandboard.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 78

 

23.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

24.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

н.д.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "КПК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

79024

3.1.5. Область, район

Львівська , Личакiвський

3.1.6. Населений пункт

мiсто Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Ковельська, 109

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

745596

3.2.2. Дата державної реєстрації

08.08.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

573670

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

573670

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

3.3.2. МФО банку

334851

3.3.3. Поточний рахунок

26007962500345

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

3.3.5. МФО банку

334851

3.3.6. Поточний рахунок

26006962500346

 

3.4. Основні види діяльності

17.12

Виробництво паперу та картону

17.22

Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

47.19

Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Наглядовим органом Пiдприємства є Наглядова Рада, дiяльнiсть якої регламентується Статутом Товариства. Склад Наглядової Ради наступний: Голова Наглядової Ради (Протокол Зборiв акцiонерiв № 11 вiд 07.06.2010 року, Протокол Наглядової ради № 89 вiд 07.06.2010 р.), Секретар Наглядової Ради та Заступник голови Наглядової Ради (Протокол Зборiв акцiонерiв № 11 вiд 07.06.2010 року, Протокол Наглядової ради № 89 вiд 07.06.2010 р.). Строк закiнчення повноважень: 06.06.2013 р.
Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, дiяльнiсть якого регламентується Статутом Товариства. Документом, що є пiдставою для обрання та / або призначення є Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 12 вiд 28.04.2011 р.Строк закiнчення повноважень: 27 квiтня 2013 року.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПАТ "КIФНВЗТ "ТитанiумIнвест"

35570353

03150Україна мiсто Київ Фiзкультури, 30

16.6667

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Делятинський Степан Львович

КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

16.6667

Дорош Ємiлiя Теодорiвна

КА 439256 10.06.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

16.6667

Ложовський Володимир Матвiйович

КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

16.6667

Васяновийч Сергiй Миколайович

ВМ 132220 25.03.1996 Малинське РВ УМВС України в Житомирськiй областi

16.6666

Бродович Сергiй Васильович

МЕ 750784 08.05.2007 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.9

Попов Кирило Олександрович

СО 063842 11.05.1999 Старокиївське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

6.7666

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 258
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 53
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 10385

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ложовський Володимир Матвiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 638500 14.11.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Тема", директор

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Какчор Богдан Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО"

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пошивайло Ярослав Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Львiвкартонопласт", начальник служби матерiально-технiчного забезпечення та енергозбереження

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Фiнансовий директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панькiв Олег Ярославович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 418614 18.04.1997 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Тема", директор з економiки та фiнансiв

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Делятинський Степан Львович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Тема", перший заступник директора

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванець Марiя Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Монастир отцiв Василiян, Головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової Ради

Ложовський Володимир Матвiйович

КА 638500 14.11.1997 Личакiвське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Член Наглядової Ради

Делятинський Степан Львович

КА 260397 01.10.1996 Личакiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Ревiзор

Качор Богдан Михайлович

КА 159304 09.04.1996 Залiзничне РВ УВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

КА 706887 05.12.1997 Галицьке РВ УВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Iванець Марiя Михайлiвна

КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвське РВ УВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

764894

33.3334

764894

33.3334

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПАТ "КIФНВЗТ "Титанiум-Iнвест"

35570353

03150 Україна м. Київ Голосiївський мiсто Київ Фiзкультури, 30

30.12.1899

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Делятинський Степан Львович

КА 260397 01.10.1996

30.12.1899

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Ложовський Володимир Матвiйович

КА 638500 14.11.1997

30.12.1899

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Дорош Ємiлiя Теодорiвна

КА 439256 10.06.1997

30.12.1899

382447

16.6667

382447

16.6667

0

0

Васянович Сергiй Миколайович

ВМ 132220 25.03.1996

30.12.1899

382446

16.6666

382446

16.6666

0

0

Усього

1912234

83.3334

1912234

83.3334

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

01.03.2012

Кворум зборів**

83.3333

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Розляд та затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2011 роцi та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 2. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства. 3. Розгляд та затвердження звiту Ревiзора Товариства. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 5. Розподiл прибутку Товариства, одержаного за результатами дiяльностi у 2011 роцi.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

31.05.2011

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Про розiрвання договору поруки, укладеного з АТ "Ощадбанк" та ТзОВ "Папiр-Мал".

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

3556754

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

1.55

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

3556754

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.03.2012

01.03.2012

01.03.2012

01.03.2012

Дата виплати дивідендів

31.03.2012

31.03.2012

30.03.2012

30.03.2012

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте на загальних зборах акцiонерiв 01.03.2012 року. Прийнто рiшення частину прибутку Товариства за 2011 рiк в розмiрi 3556754 грн. (три мiльйони п’ятсот п’ятдесят шiсть тисяч 754 гривень 00 коп.) направити на виплату дивiдендiв за 2011 рiк акцiонерам Товариства грошовими коштами пропорцiйно часткам акцiонерiв в статутному капiталi Товариства (загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй). Виплату дивiдендiв здiйснювати акцiонерам Товариства, якi перелiченi в зведеному реєстрi власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 27 лютого 2012 року. Затвердити розмiр дивiдендiв з розрахунку 1 акцiя – 1,55 гривень.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська Сихiвський мiсто Львiв Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 376975

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2007

Міжміський код та телефон

(032)2405321

Факс

(032)2225387

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21666051

Місцезнаходження

01014 Україна м. Київ Київ мiсто Киїiв бульвар Дружби народiв, 38

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581222

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.05.2011

Міжміський код та телефон

(044)4902777

Факс

(044)4907228

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21570492

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Голосiївський мiсто Киїiв Димитрова, 9-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 185018

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.10.2012

Міжміський код та телефон

(044)2054180

Факс

(044)2054170

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою дiяльнiстю "ТАСК-брокер"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34300570

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Київ мiсто Київ Тарасiвська, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 397960

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.05.2008

Міжміський код та телефон

(044)5020075

Факс

(044)5020076

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Київ мiсто Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)5854240

Факс

(044)5854241

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть. Договiр №Е1519/10 вiд 16.07.2010

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.07.2010

13/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв

UA1300871001

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2294680

573670

100

Опис

Вiдсутнi випадки лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах та додаткової емiсiї.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПрАТ "Картонно-паперова компанiя", до 2011 року ВАТ "Львiвкартонопласт", а в минулому Львiвська картонна фабрика, створене у 1946 роцi на базi виробничих площ невеликого механiчного заводу по вул. Ковельськiй, 109. В цей час змонтованi двi картоноробнi машини вивезенi з пiслявоєнної Нiмеччини. За свою 60-ти рiчну iсторiю пiдприємство зазнало i злетiв i занепаду. Протягом десятирiч планової соцiалiстичної економiки пiдприємство iнтенсивно розвивалося, будувались новi цехи, пiд`їзнi колiї. У 1966 роцi збудовано цех з виготовлення декоративного пластику, промислове виробництво якого було колись єдиним в Українi. В серединi сiмдесятих рокiв введено в експлуатацiю будiвлю складу макулатури, розмелювально-пiдготовчу дiльницю та очиснi споруди, котрi органiчно з'єдналися у цiлiсний замкнутий комплекс з виробництва картону i пластику. Двi картоноробнi машини виготовляли разом до 3000 тн картону в мiсяць, при цьому перероблялось близько 4000 тн макулатури. Пiдприємство у цей перiод зберiгало високий рiвень прибутковостi.
Перiод з 1993 по 2000 роки - перiод занепаду пiдприємства. Це пов'язано з рядом факторiв об'єктивного характеру, а це i значне здорожчання енергоносiїв при застарiлому енергоємному обладнаннi, i гiперiнфляцiйнi процеси в державi, i майже повне припинення розрахункiв грошовими коштами та повальний перехiд на бартернi схеми. Слiд врахувати, що i керiвний персонал пiдприємства в нових умовах постсоцiалiстичної, але ще не ринкової економiки, не зумiв справитись iз своїми обов'язками в нових умовах. Держава, як власник пiдприємства, робила спроби вплинути на процеси, шляхом корпоратизацiї та подальшої приватизацiї, тобто пошуку ефективнiшого власника. Реорганiзацiя пiдприємства у ВАТ "Львiвкартонопласт" проведена у 1994 роцi. Однак це не дало очiкуваного ефекту, обiговi кошти вимивались, збитки нагромаджувались i у 1997 роцi пiдприємство зупинилося.
Новiтня iсторiя товариства почалася з другого кварталу 2000 р., коли фактично завершився процес приватизацiї ВАТ "Львiвкартонопласт". Контрольний пакет акцiй пiдприємства придбало ТзОВ"ТЕМА". За безпосереднього фiнансового сприяння головного акцiонера протягом 2000-2002 рокiв лiквiдовано значнi заборгованостi перед бюджетами, Пенсiйним фондом, фондами соцстрахування, погашено протермiновану кредиторську заборгованiсть енергопостачальним компанiям та постачальникам сировини, працiвникам виплачено заборгованiсть по зарплатi за 5 рокiв.
В перiод 2004-2005 р. налагоджували та змонтували машину в новоствореному цеху виробництва виробiв санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Запустили випуск основи макулатурного туалетного паперу (ПТМ) та за декiлька рокiв перейшли на виробництво такої основи з целюлози, збiльшивши асортимент готової продукцiї та її якiсть: папiр туалетний целюлозний (ПТЦ), Папiр рушничковий целюлозний (ПРЦ) та папiр серветковий целюлозний (ПСЦ). В цей час налагодили зв’язки з зарубiжжям i близько 20 % готових виробiв йшло на експорт.
В 2006 роцi було змонтовано лiнiю з виробництва картонної гiльзи польської фiрми KRYSTIAN. За рiк пiдприємство вже впевнено себе почувало на ринку гiльзи в Українi а на сьогоднi вийшло на передовi позицiї серед пiдприємств – виробникiв такої ж продукцiї.
В 2008 отримали кредит за програмою енергозбереження та реалiзували енергозберiгаючi заходи, що дало змогу зменшити витрати енергоносiїв, зокрема електроенергiї та газу в наслiдок чого зменшилась собiвартiсть продукцiї, суттєво покращилися фiнансовi показники.
В сiчнi-лютому 2012 року вiдбувся монтаж та налагодження лiнiї з виробництва картонного кутника в новому цеху, також змонтовано ще одну лiнiю виробництва гiльзи. Пiдприємство є новим на ринку кутника, та й такий ринок є новим i ще розвивається.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура: правлiння на чолi з Генеральним директором. Йому пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Спостережна рада. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Вiдсутнi пропозицiї збоку третiх осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2012 року не змiнювалася.

Текст аудиторського висновку

ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1151
видано за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року №98
Львiв 79007, вулиця Городоцька,8, поверх 2, тел./факс: + 38 032 2452094
office@pkt-audit.com.ua, www.pkt-audit.com.ua
Звiт незалежних аудиторiв
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя”
за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року
26 березня 2013 року м. Львiв
Керiвництву, засновникам ПрАТ “Картонно-паперова компанiя”
(повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"; код за ЄДРПОУ: 00278793; мiсцезнаходження: м. Львiв, 79056, вул. Ковельська, 109)

Ми, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма „Прикарпатаудит” (юридична адреса: м. Львiв, вул. Городоцька, 8, телефон (032) 245-20-94), яка здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб‘єктiв аудиторської дiяльностi виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1151, проведена перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” станом на 31 грудня 2012 року, в складi Балансу (форма №1), Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4) та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5), що складенi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi – П(С)БО.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО та вимог чинного законодавства України за достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку,а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв.
Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилки); вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Основа для модифiкацiї
Окремi випадки невiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО розкрито в пунктах 2,3.3 ,3.5 та 7.3 доданої до цього аудиторського висновку iнформацiї.
Умовно-позитивний висновок
На нашу думку, окрiм можливого наслiдку впливу на фiнансовi звiти факту,про який йдеться вище,додана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно,в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року,результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 рiк згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерському облiку України.
Додатковий параграф
Вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї про фiнансову звiтнiсть,що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Та зареєстрованi в Мiнюстi України 28.11.2011р. за №1358/20096.
До цього висновку додається iнформацiя про:
1. Окремi вiдомостi про Товариство;
2. Стан бухгалтерського облiку товариства;
3. Класифiкацiю та оцiнку активiв;
4. Класифiкацiю та оцiнку зобов’язань;
5. Класифiкацiю та оцiнку власного капiталу;
6.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв,вiдображених у фiнансовiй звiтностi;
8. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один одному;
9. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону ”Про акцiонернi товариства”.
10. Стан корпоративного управлiння,в тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ”Про акцiонернi товариства”.
11. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства;
12. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства.
Директор ТзОВ “АФ “Прикарпатаудит” В. Кондро
(Сертифiкат аудитора №000742 вiд 25.01.1996р.)

1.Основнi вiдомостi про товариство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" зареєстроване Шевченкiвською районною Радою народних депутатiв м. Львова 28.02.91р. № 247 i перереєстроване виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради 08.08.1994р.
Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвкартонопласт" (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.) керуючись положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року №514-У1, вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" перейменоване у приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя", далi за текстом - Товариство, та Статут Товариства змiнений шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Реєстрацiйний № 1 415 120 0000 001539
Статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв, протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року.
Види дiяльностi товариства згiдно статуту:
- 21.12.0 – виробництво паперу та картону;
- 21.22.0– виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення;
- 51.90.0– iншi види оптової торгiвлi;
- 52.12.0-роздiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.
Основним видом дiяльностi товариства за перiод проведення аудиту було:
– виробництво паперу та картону;
- виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення.
Засновниками товариства є 6 фiзичних осiб, якi володiють 83.3334 % акцiй i 1 юридична особи, яка володiє 16.6666 % акцiями (ПАТ “КIФНВЗТ” Титанiум–Iнвест” Україна.
Органи управлiння товариством:
- загальнi збори акцiонерiв;
- наглядова Рада;
- генеральний директор;
- ревiзiйна комiсiя (ревiзор).
2. Стан бухгалтерського облiку Товариства
Ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi здiйснюється бухгалтерською службою Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, з питань методологiї бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Обрана Товариством облiкова полiтика базується на концептуальному припущеннi про безперервнiсть дiяльностi та основних принципах бухгалтерського облiку, а саме нарахування, вiдповiдностi доходiв i витрат, автономностi, обачностi, послiдовностi, повного висвiтлення, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, єдиного грошового вимiрника.
З метою оперативного контролю та аналiзу показникiв фiнансової звiтностi, а також для забезпечення достовiрностi показникiв фiнансової звiтностi Товариством застосовується система реєстрiв синтетичного та аналiтичного облiку, зi збереженням номерiв рахункiв дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року № 291. Номера бухгалтерських рахункiв визначенi в додатку до облiкової полiтики товариства.
Для потреб безперервного ведення бухгалтерського облiку протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало автоматизовану форму облiку з використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу "1С: Пiдприємство".
На дату складання рiчної фiнансової звiтностi Товариство провело iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до наказу по товариству вiд 09 листопада 2012 року №67-В. Результати проведеної iнвентаризацiї були належним чином задокументованi. Пiдсумки результатiв iнвентаризацiї затверджено iнвентаризацiйною комiсiєю. Iнвентаризацiю проведено з дотриманням вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, яку затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року №69. Вiдповiдальнiсть за результати iнвентаризацiї покладається на керiвництво Товариства та членiв iнвентаризацiйної комiсiї.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю активiв, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв, а також нiякi види забезпечень.
3.Класифiкацiя та оцiнка активiв.
3.1.Незавершене будiвництво
На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року рахується незавершене будiвництво в сумi 485.0 тис.грн. в складi якого облiковуються витрати на придбання iнших основних засобiв не введених в експлуатацiю (б/рах 150 - 89.5 тис.грн., б/рах 152 - 300.0 тис.грн., б/рах 153 - 96.4 тис.грн). Основна сума незавершеного будiвництва станом на 1 сiчня 2012 року складалася з отримання протягом 2011 року обладнання на суму - 3899.0 тис.грн., в тому числi обладнання, яке отримано вiд фiрми ЕБЕРЛЕ (Францiя) в груднi 2011 року на суму 2990.7тис.грн., яке введене в експлуатацiю в сiчнi 2012 року.
3.2. Нематерiальнi активи
У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 р. № 242, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 року становить 100 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.
У складi нематерiальних активiв облiковується комп’ютерна програма.
Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в Положеннi про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
На думку аудиторiв, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам П(С)БО № 8 та Положенню про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
3.3. Основнi засоби
Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi – П(С)БО №7) та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
На балансi товариства рядок 031 балансу станом на 31 грудня 2012 року рахується первiсна вартiсть основних засобiв на суму 97832.0тис.грн.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 31764.0тис.грн., залишкова вартiсть 66068.0тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 32.46% первiсної вартостi основних засобiв.
Згiдно з принципами облiкової полiтики, що використовується товариством вартiсну межу для об’єктiв,термiн використання яких перевищує 1 рiк,якi вiдносяться до складу основних засобiв,встановлено в сумi,що перевищує 1000 грн. З 1 сiчня 2012 року вартiсна сума основних засобiв встановлена в сумi 2500грн. Одиницею облiку визначається окремий об’єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв в 2012 роцi проводилося прямолiнiйним методом,але нарахування здiйснюється кожного мiсяця вiд залишкової вартостi,а не рiвними сумами вiд залишкової станом на 01.04.2011 року.
Нарахування амортизацiї iнших необоротних активiв проводилося в розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi в момент введення в експлуатацiю, та 50% в момент виведення з експлуатацiї.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
Основнi засоби станом на звiтну дату вiдображенi в балансi згiдно п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" затв. наказом МФУ вiд 27.04р №92 за первiсною вартiстю їх придбання.
В звiтному перiодi проводився ремонт основних засобiв, вартiсть якого в бухгалтерському облiку згiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" розподiлялася: на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв при умовi збiльшення подальших економiчних вигод, решта суми як поточний ремонт вiдносилась на витрати товариства.
Данi фiнансової звiтностi по данiй статтi балансу вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.

3.4. Запаси
Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв у товариствi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року №246.
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
На дату балансу запаси вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю придбання.
Станом на 31 грудня 2012 року на балансi пiдприємства рахуються запаси на суму 1394.0 тис. грн., з яких: виробничi запаси – 5936.0 тис. грн., товари – 2.0тис. грн., готова продукцiя – 5456.0тис.грн.
3.5. Дебiторська заборгованiсть
Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237. В аналiтичному облiку вiдсутня дата та номер документа виникнення заборгованостi.
Станом на 31 грудня 2012 року на балансi пiдприємства рахується дебiторська заборгованiсть за розрахунками з покупцями в сумi 13728.0тис.грн., в тому числi по балансових рахунках:
- б/рах 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями" рахується заборгованiсть по рядку 160 балансу в сумi 11472.2тис.грн, в тому числi: 300647.84 грн заборгованiсть безнадiйна,повернена судами без виконання, через вiдсутнiсть майна боржника, 169634грн.48коп. заборгованiсть виникла до 2010 року (заходи по стягненню заборгованостi не проводяться, резерв сумнiвних боргiв не створювався);
- б/рах 362 "Розрахунки з iноземними покупцями" рахується заборгованiсть покупцiв за вiдвантажену товариством готову продукцiю пiдприємствам Румунiї, Польщi, Чехiї, Молдови, в сумi 2256.0тис.грн. Серед iншого, на даному балансовому рахунку рахується заборгованiсть фiрми “Ротерра” (Румунiя) в сумi 482710грн.38коп Останнi два роки рiшення знаходиться на виконаннi у виконавця Румунiї. Втрачено контакт з адвокатом з Румунiї, який був уповноважений вести дану справу.
Заборгованiсть за виданими авансами (рядок 180 балансу) станом на 31 грудня 2012 року склала 1253.0тис.грн в тому числi:
- б/рах 377/1,3 «Розрахунки за виданими авансами» в сумi 888.2тис.грн,в тому числi заборгованiсть в сумi 70054.74грн., що виникла в 2007-2009 роках, заходи по стягненню якої не проводяться,резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Аудитори пропонують провести iнвентаризацiю заборгованостi i прийняття заходiв для її погашення;
- б/рах 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками" за виданими авансами в сумi 160.2тис.грн., яка виникла в основному в 2012 роцi.
- б/рах 632.2 "Розрахунки з iноземними постачальниками" в сумi 164.4тис.грн, яка виникла в основному в 2012 роцi.
- б/рах 685 «Розрахунки з iншими дебiторами i кредиторами» в сумi 39.8тис.грн
Аудитори пропонують перенести суми заборгованостi по виданих авансах на балансовий рахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами".
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок №170 балансу) становить 343.0тис.грн. Ця заборгованiсть облiковується по б/рах 641/2 “Податок на додану вартiсть". Сума заборгованостi по ПДВ для бюджетного вiдшкодування податковими органами не пiдтверджена. Матерiали про стягнення заборгованостi переданi в суд.
3.6. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi
Залишок грошових коштiв, вiдображених в рядку 240 балансу товариства станом на 31 грудня 2012 року, становить в сумi 233.0 тис. грн., в тому числi:
- в iноземнiй валютi – 72.0тис.грн.
Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку, та пiдтвердженi звiркою даних з банками.
3.7. Iншi оборотнi активи
На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2012 року рахується заборгованiсть в сумi 286.0тис.грн., в тому числi:
- б/рах 643 "Податкове зобов’язання" в сумi 37.4тис.грн., по якому вiдображено податкове зобов’язання нараховане по попереднiх оплатах отриманих. Станом на 31.12.2012 року попередня оплата отримана товариством (бал.рах 361) склала 224.5тис.грн. (в тому числi ПДВ – 37.4тис.грн.).
- б/рах 644 "Податковий кредит" в сумi 248.1тис.грн, по якому вiдображено неотриманi податковi накладнi на податковий кредит по отриманих товарах (роботах, послугах).
Загальна сума дебiторської заборгованостi по розрахунках станом на 31 грудня 2012 року склала 15612.0тис.грн. i зменшилась в порiвняннi з початком року на 2802.0тис.грн в тому числi:
- по розрахунках з покупцями зросла на 2160.0тис.грн;
- по розрахунках за виданими авансами знизилась на 2544.0тис.грн;
- по розрахунках з бюджетом зменшилась на 2626.0тис.грн,
- по iнших оборотних активах (рядок 250 балансу) а саме заборгованiсть по неотриманих податкових накладних збiльшилась на 206.0тис.грн.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi товариства станом на 31 грудня 2012 року не проводилась (звiрка проведена з окремими покупцями).
4. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань
4.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Облiковою полiтикою Товариства не передбачено резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших забезпечень.
4.2. Довгостроковi зобов'язання
Станом на 31.12.2012 року на балансi пiдприємства вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства за отриманими кредитами в нацiональнiй та iноземнiй валютi на суму 10646.0тис.грн. в тому числi:
- довгостроковi кредити банкiв - 10646.0тис.грн.
4.3.Поточнi зобов’язання.
Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2012 року в балансi пiдприємства рядок 500 балансу склали 9433.0тис.грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 510) склала 6183.0тис.грн - заборгованiсть по кредитнiй лiнiї (овердрафт).
Суми заборгованостi пiдтвердженi актами звiрки з банкiвськими установами.
4.4. Поточнi зобов'язання по розрахунках.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року №20 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року за №85/4306. В аналiтичному облiку вiдсутня дата та номер документа виникнення заборгованостi.
Поточнi зобов'язання облiковуються за сумою погашення.
В рядку 530 Балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2012 року вiдображена в 12421.0 тис. грн., в тому числi:
- по балансовому рахунку 631 “Розрахунки з вiтчизняними постачальниками” в сумi - 7977.4тис.грн. Основна сума заборгованостi складається iз заборгованостi ТзОВ “МАДIС” в сумi 4836.0тис.грн (станом на 01.01.12 року сума заборгованостi складала - 4817.4тис.грн).
- по балансовому рахунку №632 «розрахунки з iноземними постачальниками» - 3474.4тис.грн. Заборгованiсть СОПАСА (Iспанiя) в сумi 421.5тис.грн., яка виникла в 2005 роцi за обладнання.
-по бал.рахунку №685 «Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами» розрахунки з iншими кредиторами за автотранспортнi послуги в сумi 858.9тис.грн.
-по бал.рахунку №377.3 « Розрахунки з iншими кредиторами» в сумi 109.6тис.грн. Заборгованiсть виникла в основному в 2011 роцi. Крiм цього, в складi поточних зобов’язань згiдно даних балансу товариства рахується заборгованiсть за розрахунками, в тому числi:
- по зобов’язаннях за одержаними авансами (рядок 540 балансу) в сумi 294.0тис.грн., в тому числi :
- по бал/рахунку №361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» в сумi – 224.5тис.грн. Заборгованiсть в основному виникла в 2012роцi.
- по бал/рахунку №362 «Розрахунки з iноземними покупцями» в сумi - 69.2тис.грн, яка виникла в основному в 2012 роцi.
Дана заборгованiсть повинна бути вiдображена в рядку 610 балансу «Iнша поточна заборгованiсть».
Розрахунках з бюджетом в сумi - 480.0тис.грн в тому числi:
-по податку з доходiв фiзичних осiб - 92.1тис.грн;
-податку на прибуток-362.8тис.грн.
Розрахунки по соцiальному страхуванню - 275.5тис.грн;
Розрахунки з оплати працi – 643.0тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання (рядок №610 балансу) рахується заборгованiсть в сумi - 8.0тис.грн.
Iнвентаризацiя стану кредиторської заборгованостi в товариствi в 2012 роцi не проводилась, але по ряду заборгованостi проведена звiрка з постачальниками.
5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу
5.1. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення
Станом на 31 грудня 2012 року величина власного капiталу, вiдображеного в Балансi товариства становить 55512.0 тис. грн. Власний капiтал складається зi статутного капiталу в сумi 574.0тис.грн., iншого додаткового капiталу в сумi 44231.2тис.грн. та нерозподiленого прибутку в сумi - 8707.0тис.грн.
5.2. Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами, склад то структура внескiв учасникiв
Вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвкартонопласт” засноване вiдповiдно до Указу Президента України “Про корпоратизацiю пiдприємств” вiд 15.06.1993 року № 210/93, наказу Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд 27.06.1994 року № 173 “Про створення вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвкартонопласт” шляхом перетворення державного пiдприємства “Львiвська картонна фабрика” у вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвкартонопласт”.
Загальними зборами товариства (прокол № 7 вiд 20.04.2006 року) були внесенi змiни до статуту товариства, якi зареєстрованi Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 18.05.2006 року № 14151050003001539.
Загальними зборами акцiонерiв (протокол №12 вiд 28.04.2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство перейменоване на Приватне акцiонерне товариство «Картонно-паперова-компанiя» i нова редакцiя статуту зареєстрована Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 24 червня 2011 року. за №14151050020001539.
Розмiр статутного капiталу ВАТ “Львiвкартонопласт ” заявлено в сумi 573670 грн., який складається з 2294680 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2012 року сформований повнiстю.
Засновниками товариства є 6 фiзичних осiб, якi володiють 83.3334 % акцiй i 1 юридична особи, яка володiє 16.6666 % акцiями (ПАТ “КIФНВЗТ ’Титанiум –Iнвест”Україна).
6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 ЦивiльногоКодексу України.
7. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi, вiдображених у фiнансовiй звiтностi
7.1. Визнання та облiк доходiв
Визнання та облiк доходiв товариства проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року №290. ), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за №397/3690) та наступного.
Дохiд товариства вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк склав 134936.0тис.грн. i збiльшився проти даних 2011 року на 7475.0тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи товариства склали 2831.0.тис.грн., в тому числi: доходи, якi облiковуються по б.рах 703.3 в сумi 2370.0тис.грн- транспортнi послуги., дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти в сумi 120.8тис.грн., дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi в сумi 33.1тис.грн., доходи вiд операцiйної курсовi рiзницi в сумi 304.6тис.грн. та iншi доходи на суму 3.4тис.грн.
Iншi доходи товариства склали 684.0тис.грн., в тому числi: доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi – 662.5тис.грн. та iншi звичайнi доходи – 21.2тис.грн.
7.2. Витрати виробництва та обiгу
Ведення облiку витрат вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року №318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999 року за №397/3690) та наступного.
Витрати в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi".
Склад адмiнiстративних витрат, iнших операцiйних витрат та фiнансових витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16.
Витрати вiд операцiйної дiяльностi за 2012 рiк склали 127792.0тис.грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 114509.0тис.грн, адмiнiстративнi витрати - 5484.0тис.грн., витрати на збут – 4880.0тис.грн. та iншi операцiйнi витрати – 2919.0тис.грн.
В складi iнших операцiйних витрат вiдображено собiвартiсть реалiзованої валюти в сумi 210.8тис.грн., витрати вiд операцiйної курсовi рiзницi в сумi 445.9тис.грн., штрафи в сумi 23.7тис.грн., а також iншi операцiйнi витрати в сумi 2238.9тис.грн., в тому числi донарахування податку на прибуток податковими органами в сумi 500.0тис.грн., нарахування амортизацiї переоцiнених основних засобiв в сумi 1283.2тис.грн. та списання податкового кредиту по неотриманих податкових накладних в сумi 70.1тис.грн.
Донарахування податку на прибуток вiдбулося через вiднесення товариством на витрати вiдсоткiв за кредит в сумi 2174.0тис.грн, якi, на думку податкових органiв, яку викладено в актi документальної перевiрки за 2011 рiк, повиннi бути капiталiзованi. В актi немає детального розрахунку суми нарахованих вiдсоткiв за банкiвськими кредитами, якi повиннi бути капiталiзованi. При цьому, згiдно даних бухгалтерського облiку товариства, залишок незавершеного будiвництва станом на 01 сiчня 2012 року складав 310.0тис.грн. Основна сума надходження основних фондiв в 2011 роцi - обладнання вiд фiрми ЕБЕРЛЕ (Францiя) в груднi 2011 року на суму 2990.7тис.грн.
Фiнансовi та iншi витрати товариства склали 4846.0.0тис.грн., в тому числi: вiдсотки за банкiвськими кредитами – 4846.0тис.грн., а також витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць – 777.4тис.грн.
7.3. Результати фiнансової дiяльностi товариства
За наслiдками фiнансової дiяльностi у 2012 роцi товариством отриманi прибутки в сумi 5023.0тис.грн.На результати фiнансово господарської дiяльностi товариства вплинула нереальна дебiторська заборгованiсть по окремих покупцях (ПП Iрена-49056.95;Київ завод дверних систем-9419.49;ТзОВ Санмакстрейд -81924,62;ПП Ява Зет 5600.00;АНДК ПП МАРК-2088.92; ТзОВ Зiг Заг-16557.76;ПП Нiка Пак-23299.85; ТОВ Союз Трейдiнг 35833.70; Ротерра Румунiя -482710.38, яка вплинула на вiдволiкання своїх обiгових коштiв пов’язаних на сплату процентiв за отриманими кредитами в сумi 4846.тис.грн.
Згiдно даних ф.2 «Звiту про фiнансовi результати» сума податку на прибуток вiдображена в рядку 180 вiдображена на пiдставi даних прибутку вiдображеного в декларацiї з податку на прибуток i складає - 1476.0тис.грн.(прибуток згiдно ф№2-5023.0тис.грн; згiдно декларацiї-7029.0тис.грн)
В балансi i аналiтичному облiку згiдно Положення /стандарту/ №17 «Податок на прибуток» затвердженого наказом МФУ вiд 28.12.00 №353- вiдстроченi податковi зобов’язання чи активи в балансi товариства не вiдображенi. В зв’язку з обмеженням термiну аудиторської перевiрки аудитори не аудитували податковий облiк i не можуть висловити свою думку в правильностi вiдображення в рядку 180 звiту про фiнансовi результати суми податку на прибуток i пiдтвердження податкових доходiв,витрат i рiзницi мiж сумою податку на прибуток визначеного згiдно даних фiнансового звiту та даними декларацiї з податку на прибуток в сумi 421.0тис.грн, як вiдстроченi податковi активи в випадку змiнних рiзниць мiж даними бухгалтерського та податкового облiку в звiтному перiодi.
Iнший додатковий капiтал пiдприємства станом на 31.12.2012 року становить 44231.0тис.грн. Iнший додатковий капiтал був сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв у 2004 роцi та в 2011 роцi в сумi - 26204.0тис.грн.
Станом на 01.01.2012 року нерозподiлений прибуток по товариству складав 8717.0тис.грн., станом на 31 грудня 2012року сума нерозподiленого прибутку склала - 8707.0тис.грн.
Вiдображений у фiнансовiй звiтностi результат дiяльностi товариства вiдповiдає даним синтетичного облiку.
8.Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм фiнансової звiтностi один одному
З врахуванням наведеного вище, данi фiнансової звiтностi Товариства, в цiлому, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Показники фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року вiдповiдають один одному.
9.Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства ”
Вартiсть активiв товариства за даними звiтностi за 2012рiк склали 93895.0тис.грн.,тому для визначення значних правочинiв товариства враховувалась сума 9389.5тис.грн.
Виконання значних правочинiв,якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариством за даними останньої рiчної звiтностi фiнансової звiтностi не здiйснювалося.
10.Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2012 року акцiями Товариства володiли акцiонери: юридичнi та фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до:Статтi 7 Статуту, затвердженого загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Картонно-паперова компанiя» протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.:
Регламент Загальних зборiв акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк на момент проведення аудиторської перевiрки не визначено.
У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2012 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функцiї виконує юридичний вiддiл Товариства.
В Статутi Товариства не передбачено щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Iснує необхiднiсть приведення вимог дiючого Статуту у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Система внутрiшнього контролю в Товариствi за винятком згаданих обставин створена та дiє.
11. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi" i MCA 240А "Шахрайство i помилки" розумiються умиснi дiї, здiйсненi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб'єкта, а також третiми особами, спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовою) звiтностi.
Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. В процесi планування i проведення аудиторських процедур, а також при оцiнцi їх результатiв нами враховано ризик iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi, який може виникнути як в результатi шахрайства, так i в результатi помилок. Отже, вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам.
Нами було здiйснено запити керiвництву Товариства стосовно того, що фiнансовi звiти ПрАТ «Картонно-паперова компанiя» можуть мiстити суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. Зокрема, нами дослiджувалися процеси, якi використовуються управлiнським персоналом для iдентифiкацiї та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, включаючи конкретнi iдентифiкованi ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах операцiй чи розкриттях, для яких може iснувати ризик шахрайства. Окрiм цього, нами вивчалася прийнятий Товариством порядок iнформування управлiнським персоналом найвищого керiвництва Товариства щодо процесiв iдентифiкацiї та реагування на ризики шахрайства, а також щодо порядку iнформування управлiнським персоналом працiвникiв пiдприємства про свої погляди на практику ведення бiзнесу та етичну поведiнку.
Нас було проiнформовано, що протягом аудитованого перiоду, пiсля дати фiнансової звiтностi, а також протягом двох рокiв до аудитованого перiоду випадкiв судового обвинувачення в шахрайствi та або внутрiшнiх розслiдувань випадкiв шахрайства не було. Керiвництво оцiнює ризик того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена через шахрайство як мiнiмальний.
Також нами встановлено, що Керiвництвом компанiї проводиться робота по вдосконаленню системи внутрiшнього контролю через запровадження принципiв формалiзацiї (документування) всiх виробничих та управлiнських процесiв, включаючи iнформацiйнi потоки, чiткого розподiлу обов’язкiв та посадових iнструкцiй персоналу, проведення iнвентаризацiй та звiрок розрахункiв.
При iдентифiкацiї ризику шахрайства нами було здiйснено пошук незвичайних операцiй, проаналiзовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм середовищем, враховано складнiсть в отриманнi достатнiх i доречних аудиторських доказiв тощо.
Таким чином, в результатi проведених аудиторських процедур, вважаємо, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства є мiнiмальним.
12. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства
Показники фiнансового стану Товариства, розрахованi на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року, свiдчать про його стабiльнiсть та ймовiрнiсть подальшого iснування як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
До цiєї iнформацiї додається довiдка про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” станом на 31.12.2012 року.
Аудиторська перевiрка проведена в вiдповiдностi до договору вiд 12 лютого 2013 року №2.
Аудиторська перевiрка почата 19 лютого 2013 року i закiнчена 26 лютого 2013 року.
Директор ТзОВ “АФ „Прикарпатаудит” В. Кондро
Сертифiкат аудитора №000742 вiд 25.01.1996р.
Додаток
до аудиторського висновку
вiд 26 лютого 2013 року
ДОВIДКА
про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Картонно – паперова компанiя»
(за балансом, складеним товариством станом на 31.12.2012 року)
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3), що характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов‘язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй:
рядок 220 + рядок 230 + рядок 240
КЛ 1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.01
пiдсумок роздiлу IV пасиву
Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 – є в межах 0,2 – 0,25.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1), що характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних зобов‘язань за рахунок оборотних активiв:
пiдсумок роздiлу II активу +
рядок 270
КЛ 2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . = 0.92
пiдсумок роздiлу IVпасиву +
рядок 630
Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 є в межах 1,0 – 2,0.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), що визначає спiввiдношення власних коштiв (власного капiталу) до вартостi майна:
пiдсумок роздiлу I пасиву
КФС = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.57
Роздiл I активу + роздiл II
Активу + рядок 270
Теоретичне оптимальне значення КФС – є в межах 0,25 – 0,5.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (КСК), що характеризує розмiр залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв (власного капiталу):
пiдсумок роздiлу III пасиву +
пiдсумок роздiлу IV пасиву
КСК= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.74
Пiдсумок роздiлу I пасиву
Теоретичне оптимальне значення КСК – є в межах 0,5 – 1,0.

Головний аудитор Н. Велика.
/Сертифiкат аудитора № 006857 вiд 22.12.2011р./

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основний вид дiяльностi - виробництво i продаж картону, кутника картонного, гiльзи картонної, основи санiтарно-гiгiєнiчного призначення та виробiв санiтарно-гiгєнiчного призначення. Сировиною для виробництва є целюлоза та макулатура. Збут продукцiї як на територiї України, так i поза її межами.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Пiдприємство не планує значних iнвестицiй.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Пiдприємсво не орендує жодних обєктiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємтсва: брак оборотних коштiв, конкуренти, застарiле обладнання.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На 2013 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та ZZ рушничкiв та картонного кутника.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Не було проведено жодних дослiджень.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Вiдсутнi судовi справи збоку емiтента.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

1.ПАТ "КIФНВЗТ" Титанiум - Iнвест" (ЄДРПОУ 35570353) - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667 % статутного фонду.
2. Делятинський Степан Львович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
3. Дорош Ємiлiя Теодорiвна - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
4. Ложовський Володимир Матвiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду.
5.Бродович Сергiй Васильович - 227174 шт простих iменних акцiй, що становить 9,9 % статутного фонду.
6.Васянович Сергiй Миколайович - 382446 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6666 % статутного фонду.
7.Попов Кирило Олександрович - 155272 шт простих iменних акцiй, що становить 6,7666 % статутного фонду.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

66178

65953

0

0

66178

65953

будівлі та споруди

39414

37630

0

0

39414

37630

машини та обладнання

25218

26974

0

0

25218

26974

транспортні засоби

734

636

0

0

734

636

інші

812

713

0

0

812

713

2. Невиробничого призначення:

93

115

0

0

93

115

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

93

115

0

0

93

115

Усього

66271

66068

0

0

66271

66068

Опис

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 31764 тис.грн., залишкова вартiсть 66068 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 32,5% вiд первiсної вартостi основних засобiв.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

53512

53522

Статутний капітал (тис. грн.)

574

574

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

574

574

Опис

Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу.

Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

20079

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковi кредити банкiв

18.03.2008

11518

16

18.05.2016

Довгостроковi кредити банкiв

14.08.2008

60

14

18.08.2015

Довгостроковi кредити банкiв

14.12.2008

5251

12

18.12.2014

Короткостроковi кредити банкiв

24.12.2010

2704

25.5

15.10.2013

Короткостроковi кредити банкiв

30.03.2011

5850

21

29.03.2015

Короткостроковi кредити банкiв

30.03.2011

879

23

28.03.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

480

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

19824

X

X

Усього зобов'язань

X

40383

X

X

Опис:

н.д.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Картон

14837

39917

29.8

8659

23895

21.5

2

Гiльза та кутник

6162

24844

18.6

5783

23755

21.4

3

Основа СГВ

5791

61194

45.8

5283

55857

50.2

4

Вироби СГВ

645

7738

5.8

618

7711

6.9

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Знос

1.1

2

Сировина i матерiали

61.2

3

Енерговитрати

24.8

4

Витрати на оплату працi

8.4

5

Iншi операцiйнi витрати

4.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Начальник юридичного вiддiлу Товариства п. Романiв Андрiй Васильович

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Розiрвання договору поруки, укладеного з АТ "Ощадбанк" та ТзОВ "Папiр-Мал"

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

11

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

-

Інші (запишіть)

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Немає

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство створене з метою одержання прибутку на основi здiйснення пiдприємницької дiяльностi - продажу паперу та картону, та виробiв з них. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво паперу, картону, паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення та їх реалiзацiя.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi товариства є: 1. 35570353, ПАТ "КIФНВЗТ "ТитанiумIнвест", Україна 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, 30 , 16,6667% 2. 2402807913, Делятинський Степан Львович, Україна Львiвська обл. м. Винники, вул. Котермака, 1а , 16,6667% 3. 1614705709, Дорош Ємiлiя Теодорiвна, Україна 81700 Львiвська обл. м. Жидачiв, вул. Сагайдачного, 16 , 16,6667% 4. 2416709238, Ложовський Володимир Матвiйович, Україна 81132 Львiвська обл. с. Малечковичi, вул. Шевченка, 10 , 16,6667% 5. 2178616876, Васянович Сергiй Миколайович, Україна 08296 Київська обл. смт. Ворзель, вул. Пролетарська, 72 , 16,6666% Вказанi особа вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiни складу власникiв iстотної участi за 2012 рiк не було.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг не було.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Заходи впливу, застосованi протягом 2012 року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу вiдсутнi.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Фiнансова установа системи управлiння ризиками вiдсутня.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Баланс Товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального стандарту бухгалтерського облiку № 2. Звiт про фiнансовi результати складено у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального стандарту бухгалтерського облiку № 3. Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 4. Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства не було. Активи, що перевищують встановлений у статутi пiдприємства розмiр не купувалися.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Вiдповiдно оцiнка таких активiв не здiйснювалась.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Iнформацiя вiдсутня.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

При складаннi аудиторського висновку враховано Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 12 жовтня 2006 р. N 6313, Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi Рiшенням Аудиторської палати України вiд 2 березня 2006 р. N 160I5. Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360, аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi i Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Аудиторську перевiрку провело Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "Прикарпатаудит". Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: - код ЄДРПОУ 23882988; - Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб‘єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1151; - адреса: 79007, м. Львiв, вул. Городоцька, 8, оф. 21; - тел.(факс): (032) 2452094.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 12 рокiв.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

7 рокiв надає аудиторськi послуги товариству.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Протягом 2012 року аудитором не було надано iнших аудиторських послуг.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Протягом останнiх п'яти рокiв ротацiї аудиторської фiрми на пiдприємствi не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнень застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

У товариствi встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Генеральний директор товариства Пошивайло Ярослав Євгенович уповноважений розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг товариство не отримувало.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Судових позовiв до товариства стосовно надання фiнансових послуг не було.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 02 | 07

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

за ЄДРПОУ

00278793

Територія

за КОАТУУ

4610100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

17.12

Середня кількість працівників

258

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

79024 Львiв, вул. Ковельська, 109

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс
на 30.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

6

6

- накопичена амортизація

012

( 6 )

( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

3469

485

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

66271

66068

- первісна вартість

031

94081

97832

- знос

032

( 27810 )

( 31764 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

69740

66553

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6802

5936

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

5536

5456

Товари

140

2

2

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

11568

13728

- первісна вартість

161

11568

13728

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

2969

343

- за виданими авансами

180

3797

1253

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

2

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1

233

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

31

72

Інші оборотні активи

250

80

286

Усього за розділом II

260

30786

27311

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

100526

93895

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

574

574

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

44231

44231

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

8717

8707

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

53522

53512

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

17910

10646

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

17910

10646

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

9259

9433

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

4921

6183

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13335

12421

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

204

294

- з бюджетом

550

632

480

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

241

275

- з оплати праці

580

497

643

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

5

8

Усього за розділом IV

620

29094

29737

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

100526

93895

 

Примітки

н.д.

Керівник

Пошивайло Я.Є.

Головний бухгалтер

Iванець М.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 02 | 07

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

за ЄДРПОУ

00278793

Територія

за КОАТУУ

4610100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

17.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 30.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

156135

146817

Податок на додану вартість

015

21199

19356

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

134936

127461

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 114509 )

( 108015 )

Валовий:

- прибуток

050

20427

19446

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

2831

16151

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 5484 )

( 4759 )

Витрати на збут

080

( 4880 )

( 4104 )

Інші операційні витрати

090

( 2919 )

( 14670 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

9975

12064

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

684

1876

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 4846 )

( 4365 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 790 )

( 1782 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

5023

7793

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1476 )

( 1802 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

3547

5991

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

3547

5991

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

97368

95923

Витрати на оплату праці

240

10187

8565

Відрахування на соціальні заходи

250

3729

3134

Амортизація

260

3977

2267

Інші операційни витрати

270

7411

5115

Разом

280

122672

115004

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

н.д.

Керівник

Пошивайло Я.Є.

Головний бухгалтер

Iванець М.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 02 | 07

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

за ЄДРПОУ

00278793

Територія

за КОАТУУ

4610100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

17.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Звіт про рух грошових коштів
за 30.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

155994

145227

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

24

10

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

1

Бюджету податку на додану вартість

040

464

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

150

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

121

13811

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 117152 )

( 120819 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 11 )

( 10167 )

Працівникам

105

( 8344 )

( 7193 )

Витрат на відрядження

110

( 249 )

( 174 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 322 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 2287 )

( 1933 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 4246 )

( 3599 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1842 )

( 788 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 17 )

Інші витрачання

145

( 12641 )

( 13816 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

9659

543

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

9659

543

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 4459 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

-4459

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

-4459

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

66500

3623

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 72329 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 3557 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-9386

3623

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-9386

3623

Чистий рух коштів за звітній період

400

273

-293

Залишок коштів на початок року

410

32

325

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

305

32

 

Примітки

н.д.

Керівник

Пошивайло Я.Є.

Головний бухгалтер

Iванець М.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 02 | 07

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"

за ЄДРПОУ

00278793

Територія

за КОАТУУ

4610100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

17.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Звіт про власний капітал
за 30.12.2012 р.

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

574

0

0

44231

0

8717

0

0

53522

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

574

0

0

44231

0

8717

0

0

53522

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

3547

0

0

3547

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

3557

0

0

3557

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-10

0

0

-10

Залишок на кінець року

300

574

0

0

44231

0

8707

0

0

53512

 

Примітки

н.д

Керівник

Пошивайло Я.Є.

Головний бухгалтер

Iванець М.М.


Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

50510

11096

61

0

0

0

0

1845

0

0

0

50571

12941

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

41033

15815

3620

0

0

16

4

1852

0

0

0

44637

17663

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

948

214

0

0

0

0

0

98

0

0

0

948

312

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

1397

585

41

0

0

0

0

140

0

0

0

1438

725

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

192

100

66

0

0

21

19

42

0

0

0

237

123

0

0

0

0

Разом

260

94081

27810

3788

0

0

37

23

3977

0

0

0

97832

31764

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

0

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

305

446

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

24

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490