Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Пошивайло Я.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00278793
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська, Шевченкiвський, 79024, м. Львiв, вул.Ковельська, 109
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
032 2939640
1.6. Електронна поштова адреса емітента
office@paperandboard.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 73   20.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці paperandboard.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Д.в.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Картонно-паперова компанiя"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79024
3.1.5. Область, район
Львівська, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
м. Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Ковельська, 109
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
745596
3.2.2. Дата державної реєстрації
08.08.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
573670.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
573670.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку
385350
3.3.3. Поточний рахунок
260052601127
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АКБ "Львiв"
3.3.5. МФО банку
325268
3.3.6. Поточний рахунок
2600345400
3.4. Основні види діяльності
21.12.0 Виробництво паперу та картону
21.22.0 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАТ "КIФНВЗТ" Титанiум - Iнвест" 35570353 03150Українам. Київвул. Фiзкультури, 30 16.666700000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бродович Сергiй Васильович МЕ 750784 08.05.2007 Шевченкiвським РУ ГУ МВС у м.Києвi 9.900000000000
Васянович Сергiй Миколайович ВМ 132220 25.03.1996 Малинським РВ УМВС у Житомирськiй обл. 16.666600000000
Дорош Ємiлiя Теодорiвна КА 439256 10.06.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй оюластi 16.666700000000
Попов Кирило Олександрович СО 063842 11.05.1999 Старокиївським РУ ГУ МВСУ 6.766600000000
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвським РВ УМВС у Львiвськiй обл. 16.666700000000
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвським РВ УМВС у Львiвськiй обл. 16.666700000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Cередньоблiкова чисельнiтсь штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -250 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 30 Фонд оплати працi - всього (тис. грн) - 8565

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ложовський Володимир Матвiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 638500 14.11.1996 Личакiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.Личакiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. Личакiвський РВ УМ
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Делятинський Степан Львович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 260397 01.10.1996 Личакiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", перший заступник директора
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качор Богдан Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 159304 09.04.1996 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО"
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пошивайло Ярослав Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 706887 05.12.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв. обл.
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвкартонопласт", начальник служби матерiально-технiчного забезпечення та енергозбережння.
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Фiнансовий директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панькiв Олег Ярославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 418614 18.04.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Тема", директор з економiки та фiнанасiв
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванець Марiя Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Монастир отцiв Василiян, головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадовi обов'язки визначенi статутом товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 382447 16.66670000000 382447 0 0 0
Член наглядової ради Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 382447 16.66670000000 382447 0 0 0
Ревiзор Качор Богдан Михайлович КА 159304 09.04.1996 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1899 0 0.00000000000 0 0 0 0
Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович КА 706887 05.12.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв. обл. 30.12.1899 0 0.00000000000 0 0 0 0
Фiнансовий директор Панькiв Олег Ярославович КА 418614 18.04.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл. 30.12.1899 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Iванець Марiя Михайлiвна КА 669296 18.01.2005 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй обл. 30.12.1899 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 764894 33.33340000000 764894 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "КIФНВЗТ" Титанiум - Iнвест" 35570353 03150 м. Київ вул. Фiзкультури, 30 382447 16.66670000000 382447 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Делятинський Степан Львович КА 260397 01.10.1996 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1899 382447 16.66670000000 382447 0 0 0
Ложовський Володимир Матвiйович КА 638500 14.11.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1899 382447 16.66670000000 382447 0 0 0
Усього 1147341 50.00010000000 1147341 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2011
Кворум зборів** 76.566700000000
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Розгляд та затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2010 роцi та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 2. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства. 3. Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 5. Розподiл прибутку Товариства, одержаного за результатами дiяльностi у 2010 роцi. 6. Призначення генерального директора Товариства. 7. Про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Внесення змiн до Статуту Товариства. 9. Припинення дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства. 10. Про скасування положення про Спостережну раду Товариства та затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ "Пiдприємтво "Росан-Цiннi папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035Львiввул. Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 376975
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2007
Міжміський код та телефон (032) 240 53 21
Факс (032) 222 53 87
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть- зберiгача цiнних паперiв.
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть- зберiгача цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.07.2010 13/13/1/10 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв UA 1300871001 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 2294680 573670.000 100.000000000000
Опис Вiдсутнi випадки лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах, додаткова емiсiї.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПрАТ "Картонно-паперова компанiя", до 2011 року ВАТ "Львiвкартонопласт", а в минулому Львiвська картонна фабрика, створене у 1946 роцi на базi виробничих площ невеликого механiчного заводу по вул. Ковельськiй, 109. В цей час змонтованi двi картоноробнi машини вивезенi з пiслявоєнної Нiмеччини. За свою 60-ти рiчну iсторiю пiдприємство зазнало i злетiв i занепаду. Протягом десятирiч планової соцiалiстичної економiки пiдприємство iнтенсивно розвивалося, будувались новi цехи, пiд`їзнi колiї. У 1966 роцi збудовано цех з виготовлення декоративного пластику, промислове виробництво якого було колись єдиним в Українi. В серединi сiмдесятих рокiв введено в експлуатацiю будiвлю складу макулатури, розмелювально-пiдготовчу дiльницю та очиснi споруди, котрi органiчно з'єдналися у цiлiсний замкнутий комплекс з виробництва картону i пластику. Двi картоноробнi машини виготовляли разом до 3000 тн картону в мiсяць, при цьому перероблялось близько 4000 тн макулатури. Пiдприємство у цей перiод зберiгало високий рiвень прибутковостi. Перiод з 1993 по 2000 роки - перiод занепаду пiдприємства. Це пов'язано з рядом факторiв об'єктивного характеру, а це i значне здорожчання енергоносiїв при застарiлому енергоємному обладнаннi, i гiперiнфляцiйнi процеси в державi, i майже повне припинення розрахункiв грошовими коштами та повальний перехiд на бартернi схеми. Слiд врахувати, що i керiвний персонал пiдприємства в нових умовах постсоцiалiстичної, але ще не ринкової економiки, не зумiв справитись iз своїми обов'язками в нових умовах. Держава, як власник пiдприємства, робила спроби вплинути на процеси, шляхом корпоратизацiї та подальшої приватизацiї, тобто пошуку ефективнiшого власника. Реорганiзацiя пiдприємства у ВАТ "Львiвкартонопласт" проведена у 1994 роцi. Однак це не дало очiкуваного ефекту, обiговi кошти вимивались, збитки нагромаджувались i у 1997 роцi пiдприємство зупинилося. Новiтня iсторiя товариства почалася з другого кварталу 2000 р., коли фактично завершився процес приватизацiї ВАТ "Львiвкартонопласт". Контрольний пакет акцiй пiдприємства придбало ТзОВ"ТЕМА". За безпосереднього фiнансового сприяння головного акцiонера протягом 2000-2002 рокiв лiквiдовано значнi заборгованостi перед бюджетами, Пенсiйним фондом, фондами соцстрахування, погашено протермiновану кредиторську заборгованiсть енергопостачальним компанiям та постачальникам сировини, працiвникам виплачено заборгованiсть по зарплатi за 5 рокiв.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура: правлiння на чолi з Генеральним директором. Йому пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний директор, головний бухгалтер.Контролює роботу ПрАТ Спостережна рада.Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Вiдсутнi пропозицiї збоку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2011 року не змiнювалася.
Текст аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "П Р И К А Р П А Т А У Д И Т" Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 23882988 79007,м.Львiв,вул. Городоцька,8, оф. 21 тел.(факс): (032) 2452094 Рах.№26006000000915 в ПАТ "Фольксбанк" м.Львова МФО 325213 № 4 АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за результатами проведеної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Картонно-паперова компанiя" станом на 31 грудня 2011 року. 10 квiтня 2012 року м. Львiв Керiвництву, засновникам ПрАТ"Картонно-паперова компанiя" Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Прикарпатаудит" (юридична адреса: м. Львiв, вул. Городоцька, 8, телефон (032) 245-20-94), яка здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1151, проведена перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства"Картонно-паперова компанiя" станом на 31 грудня 2011року. 2.Основнi вiдомостi про товариство. Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" зареєстроване Шевченкiвською районною Радою народних депутатiв м. Львова 28.02.91р. № 247 i перереєстроване виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради 08.08.1994р. Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвкартонопласт" (протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.) керуючись положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року №514-У1,вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" перейменоване у приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя", далi за текстом-Товариство, та Статут Товариства змiнений шляхом викладення його в новiй редакцiї. Юридична адреса: Україна, м. Львiв, 79056 вул. Ковельська, 109 код ЄДРПОУ 00278793 Реєстрацiйний № 1 415 120 0000 001539 Статут товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв,протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року. Види дiяльностi товариства -21.12.0 - виробництво паперу та картону; -21.22.0- виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення; -51.90.0- iншi види оптової торгiвлi; -52.12.0-роздiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; Основним видом дiяльностi товариства за перiод проведення аудиту було: - виробництво паперу та картону; - виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення. Органи управлiння товариством: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова Рада; - генеральний директор; - ревiзiйна комiсiя (ревiзор) 3.Опис аудиторської перевiрки. Пiд час аудиту нами проведено дослiдження наступних документiв товариства: - Статуту товариства - Свiдоцтва про державну реєстрацiю - Балансу станом на 31 грудня 2011р. - Звiту про фiнансовi результати за 2011 р. - Звiту про рух грошових коштiв за 2011р. - Звiту про власний капiтал за 2011 р.. - Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. - Оборотно-сальдових вiдомостей - Регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку за 2011р. - Наказ про облiкову полiтику - Первинних документiв (вибiрково) Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi аудитору для об?рунтування аудиторської думки. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi,нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої змiнювалися в 2011 року в зв'язку з введенням з 1 квiтня 2011 року III Роздiлу Податкового Кодексу України (накази №19/01-06 вiд 27 грудня 2010 року). Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних оборотно-сальдових вiдомостях та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований. Наказом по товариству вiд 10 жовтня 2011 року №67-В проведена iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв,товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. Для забезпечення оперативного керування, повного контролю, аналiзу та достовiрної звiтностi розроблена та застосовується пiдприємством система реєстрiв рахункiв синтетичного i аналiтичного бухгалтерського облiку, зi збереженням номерiв субрахункiв дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291. 4.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi. Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО та вимог чинного законодавства України за достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку,а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв. .Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок,незалежно вiд їх причин(шахрайство чи помилки); вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин. 5.Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку, щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту та Кодексу етики професiйних бухгалтерiв. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилок. Аудитор при проведеннi аудиту керувався законодавством України в галузi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi та прийнятими в Українi нормами аудиту з врахуванням мiжнародних норм та стандартiв. Пiд час проведення перевiрки здiйснено дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Плануванням аудиту передбачалося отримання всiх необхiдних свiдоцтв про наявнiсть та одночасну вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними фiнансової звiтностi i вимогами чинного законодавства щодо її складання i розкриття. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась. 6..Пiдстава для висловлення модифiкованої думки. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв, а також нiякi види забезпечень. 6.1.А к т и в и. 6.1.1.Незавершене будiвництво. На балансi товариства рахується залишок незавершеного будiвництва в сумi 3469.0 тис.грн, iз них : придбання iнших основних засобiв не введених в експлуатацiю (б/рах 150 - 100.2 тис.грн., б/рах 152 - 3213.8тис.грн., б/рах 153 - 154.6 тис.грн). Основна сума незавершеного будiвництва складає отримання протягом 2011 року обладнання на суму - 3899.0 тис.грн: в тому числi вiд фiрми ЕБЕРЛЕ (Францiя) - 2990.7тис.грн., Крiстiан (Польша) - 908.3 тис.грн, яке введене в експлуатацiю в сiчнi 2012 року. 6.1.2. Аудит нематерiальних активiв У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 р. № 242, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства. Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 року становить 100 % первiсної вартостi нематерiальних активiв. У складi нематерiальних активiв облiковується комп'ютерна програма. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в Положеннi про бухгалтерський облiк Пiдприємства. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду. На думку аудиторiв, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам П(С)БО № 8 та Положенню про бухгалтерський облiк Пiдприємства. 6.1.3. Аудит основних засобiв Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО №7) та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства. В груднi 2011 року товариством згiдно даних бухгалтерського облiку проведена переоцiнка будiвель. Сума дооцiнки склала 26203.9 тис.грн. На балансi товариства рядок 031 балансу станом на 31 грудня 2011 року рахується первiсна вартiсть основних засобiв на суму 94081.0тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 27810.0 тис.грн., залишкова вартiсть 66271.0 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 29.55% первiсної вартостi основних засобiв. Згiдно з принципами облiкової полiтики, що використовується товариством вартiсну межу для об'єктiв,термiн використання яких перевищує 1 рiк,якi вiдносяться до складу основних засобiв,встановлено в сумi,що перевищує 1000 грн. Одиницею облiку визначається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв. Вiдповiдно до роздiлу ХХ пiдроздiлу 4 роздiлу 6 Податкового Кодексу України для визначення перелiку об'єктiв основних засобiв,iнших необоротних та нематерiальних активiв за групами вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизацiї з дати набрання чинностi роздiлом 111 цього Кодексу згiдно наказу по товариству вiд 18 березня 2011 року №16/04-06 проведена iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв станом на 1 квiтня 2011 року. Нарахування амортизацiї основних засобiв в 1 кварталi 2011 року проводилось згiдно вимог п.8.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств " вiд 28 грудня 1994р.№334/94-ВР. Нарахування амортизацiї основних засобiв в 11-1У кварталах 2011 року проводилося в вiдповiдностi до роздiлу III пункту 145.1.5 пiдпункт 1 ПКУ - прямолiнiйним методом,за яким рiчна сума амортизацiї визначена дiленням залишкової вартостi основних засобiв згiдно даних iнвентаризацiї станом на 1 квiтня 2011 року,на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Нарахування амортизацiї iнших необоротних активiв проводилося згiдно роздiлу 111 п.145.1.6 ПКУ у першому мiсяцi придбання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду. Основнi засоби в фiнансовiй звiтностi на дати балансу вiдображенi в балансi згiдно п.7 Положення /стандарту / №7 "Основнi засоби" затв. наказом МФУ вiд 27.04р №92 за первiсною вартiстю їх придбання. В звiтному перiодi проводився ремонт основних засобiв, вартiсть якого в бухгалтерському облiку згiдно вимог Положення /стандарту/ №7 "Основнi засоби" роз-придiлялася: на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв при умовi збiльшення подальших економiчних вигод ,решта суми як бiжучий ремонт вiдносилась на витрати товариства. У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводилася згiдно наказу по товариству вiд 21 жовтня 2011року року №63-В з 1 листопада по 10 листопада 2011року.Станом на 01 квiтня 2011 року вiдповiдно до вимог роздiлу ХХ пiдроздiлу 4 п.1 ПКУ вiд 02.12.2010року №2755-У1 проведена iнвентаризацiя основних засобiв,iнших необоротних та нематерiальних активiв. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю основних засобiв станом на 1 листопада 2011 року,оскiльки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиту i в зв'язку з обмеженiстю аудиторської перевiрки ми не мали змоги пiдтвердити наявнiсть основних засобiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Вiдповiдальнiсть за їх результати покладається на керiвництво товариства та членiв iнвентаризацiйних комiсiї. Данi фiнансової звiтностi по данiй статтi балансу вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. На думку аудиторiв, склад основних засобiв, достовiрнiсть, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 року №92. .6.1.4. Запаси Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв у товариствi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року №246. При вiдпуску запасiв у виробництво та з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. При вiдпуску готової продукцiї оцiнка їх здiйснюється за цiнами продажу. На дату балансу запаси вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю придбання та фактичною собiвартiстю. Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства рахуються запаси на суму - 12340.0 тис. грн., з яких: виробничi запаси - 6802.0 тис. грн., товари - 5.0тис. грн., готова продукцiя - 5536.0тис.грн. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв оскiльки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиту i в зв'язку з обмеженiстю аудиторської перевiрки ми не мали змоги пiдтвердити наявнiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Вiдповiдальнiсть за їх результати покладається на керiвництво товариства та членiв iнвентаризацiйних комiсiй. 6.1.5. Дебiторська заборгованiсть Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237. Станом на 31 грудня 2010 року на балансi пiдприємства рахується дебiторська заборгованiсть за розрахунками з покупцями в сумi 11568.0 тис.грн., в тому числi по балансових рахунках: - б/рах 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями"рахується заборгованiсть по рядку 160 балансу в сумi 10055.5 тис.грн, в тому числi: 331.7 тис.грн яка виникла 2006 - 2008 роках, з якої: на суму 129.3 тис.грн справи знаходяться в виконавчому провадженнi ВДВС; в сумi 31.9тис.грн проти дебiторiв порушено справу по банкрутство; по iншiй дебiторськiй заборгованостi в сумi 170.5 тис.грн. заходи по її стягненню не проводились. - б/рах 362 " Розрахунки з iноземними покупцями" заборгованiсть покупцiв за вiдвантажену товариством готову продукцiю пiдприємствам Румунiї, Польщi, Чехiї, Молдови, в сумi - 1512.7тис.грн. Заборгованiсть в основному виникла в 2006-2008 роках, в тому числi:фiрма "Ротерра" (Румунiя) в сумi -482227грн.24коп.,фiрма "Пнеурус" (Румунiя)-86238 грн. матерiали по якiй передавалися в суди для примусового стягнення,але заборгованiсть не погашається i являється проблемною. Заборгованiсть за виданими авансами рядок 180 балансу заборгованiсть станом на 31 грудня 2011 року склала -3797.0 тис.грн в тому числi: - б/рах 377/1,3 "Розрахунки за виданими авансами" в сумi - 300.0 тис.грн, заборгованiсть в сумi 76.1 тис.грн, яка виникла в 2007-2008 роках. Аудитори пропонують провести iнвентаризацiю заборгованостi i можливiстi її погашення. - б/рах 631"Розрахунки з вiтчизняними постачальниками" за виданими авансами в сумi 3206.8 тис.грн., в тому числi:заборгованiсть в сумi 3000.0тис.грн боржникiв згiдно договорiв поруки, яка повинна бути вiдображена на балансовому рахунку 377 i в рядку 210 балансу. - б/рах 632.2 "Розрахунки з iноземними постачальниками" в сумi 253.3 тис.грн, заборгованiсть виникла в основному в 2011 роцi. - б/рах 685 "Розрахунки з iншими дебiторами i кредиторами" - 37.8 тис.грн Аудитори пропонують перенести суми заборгованостi по виданих авансах на балансовий рахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами". Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок №170 балансу) в сумi - 2969.0 тис.грн в тому числi: - б/рах 641/2 "Податок на додану вартiсть - 2969.0 тис.грн..,сума якої пiдтверджена даним декларацiї з податку на додану вартiсть - рядок 19 - 1414.7 тис.грн, рядок 24 -1041.0 тис.грн., частина суми заявленої до вiдшкодування в суму - 261.6 тис.грн знаходиться в судi, крiм цього заявлено до вiдшкодування в жовтня - листопадi 2011 року - 169.7 тис.грн, яка на даний час не вiдшкодована i решту суми рахується переплатою на особовому рахунку. 6.1.6. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi Залишок грошових коштiв в рядку 240 балансу товариства вiдображений в сумi 32.0 тис. грн.,в тому числi: - в нацiональнiй валютi - 1.0 тис.грн - в iноземнiй валютi - 31.0 тис.грн. що вiдповiдає даним аналiтичного i синтетичного облiку та пiдтверджена звiркою даних з банками. 6.1.7. Iншi оборотнi активи На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року рахується заборгованiсть в сумi 80.0 тисгрн ,в тому числi: - по б/рахунку 643 "Податкове зобов'язання" - 16.3 тис.грн податкове зобов'язання нараховане по попереднiх оплатах отриманих. Станом на 31.12.2011 року попередня оплата отримана товариством склала 97.9 тис.грн. (бал.рах 361 - в тому числi ПДВ - 16.3 тис.грн ). - по б/рахунку №644 "Податковий кредит" в сумi - 62.9 тис.грн, неотриманi податковi накладнi на податковий кредит згiдно отриманих товарiв/робiт,послуг/. Згiдно аналiтичної довiдки наданої аудиторам на даному балансовому рахунку заборгованiсть в порiвняннi з початком року зменшилася на 1064.0 тис.грн з вiднесення на бал.рахунок 641.2 "Розрахунки з бюджетом". Загальна сума дебiторської заборгованостi по розрахунках станом на 31 грудня 2011 року склала - 18414.0 тис.грн. i збiльшилась в порiвняннi з початком року на 3457.0 тис.грн в тому числi: - по розрахунках з покупцями на - 2656.0 тис.грн; - по розрахунках за виданими авансами знизилась на 2609.0 тис .грн; - по розрахунках з бюджетом збiльшилась на - 2890.0 тис.грн, в тому числi не вiдшкодований згiдно поданих декларацiй i актiв перевiрок податкових органiв податок на додану вартiсть. - iнших оборотних активах (рядок 250 балансу) заборгованiсть по неотриманих податкових накладних - 80.0 тис.грн. Iнвентаризацiя стану дебiторської заборгованостi в товариствi в 2011 роцi не проводилась, але по ряду заборгованостi проведена звiрка з покупцями. Товариством резерв сумнiвних боргiв - не створювався. За виключенням вищевказаних обмежень на розсуд аудиторiв зазначена iнформацiя про суму активiв Приватного акцiонерного товариства "Картонно-паперова компанiя" справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю за даним видом активiв у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень /стандартiв/ бухгалтерського облiку. 6.2. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань 6.2.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв Облiковою полiтикою Товариства не передбачено резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших забезпечень. 6.2.2. Довгостроковi зобов'язання Станом на 31.12.2011 року на балансi пiдприємства вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства за отриманими кредитами в нацiональнiй та iноземнiй валютi на суму 17910.0 тис.грн. в тому числi: - довгостроковi кредити банкiв - 17910.0 тис.грн. 6.2.3.Поточнi зобов'язання. Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2011 року в балансi пiдприємства рядок 500 балансу склали 9259.0 тис.грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510) склала 4921.0 тис.грн - заборгованiсть по кредитнiй лiнiї (овердрафт). Суми заборгованостi пiдтвердженi актами звiрки з банкiвськими установами. 6.2.4. Поточнi зобов'язання по розрахунках. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року №20 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року за №85/4306. Поточнi зобов'язання облiковуються за сумою погашення. В рядку 530 Балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2011 року вiдображена в 13335.0 тис. грн., в тому числi по балансовому рахунку 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками" в сумi 8934.1 тис.грн. Основна сума заборгованостi складається iз заборгованостi ТзОВ "МАДIС" в сумi 4617.4 тис.грн (станом на 01.01.11 року сума заборгованостi складала - 4973.6 тис.грн). На даному балансовому рахунку рахується заборгованiсть в сумi - 118.0 тис.грн, яка виникла до 2010 року (ТзОВ ЛБЮ Тех - 23.4тис.грн., ТзОВ "Трiгла" - 90.9 тис.грн). - по балансовому рахунку №632 "розрахунки з iноземними постачальниками" - 3604.4 тис.грн. По заборгованостi в сумi 2624.0 тис.грн, рахується заборгованiсть фiрмi ГЕРМЕКС (Нiмеччина), яка виникла в 2009 роцi в сумi 1287.8 тис.грн, а також заборгованiсть СОПАСА СР в сумi 411.9 тис.грн., яка виникла в 2005 роцi за обладнання. -по бал.рахунку №685 "Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами" розрахунки з iншими кредиторами за автотранспортнi послуги в сумi 618.4тис.грн,яка виникла в 2011 роцi i повинна бути вiдображена в рядку 210 балансу "Iнша поточна заборгованiсть". -по бал.рахунку №377.3 " Розраунки з iншими кредиторами" в сумi 178.6 тис.грн.Закборнгованiсть виникла в основному в 2011 роцi.Дана заборгованiсть повинна бути вiдображена в рядку 210 балансу "Iнша поточна заборгованiсть". Крiм цього, в складi поточних зобов'язань згiдно даних балансу товариства рахується заборгованiсть за розрахунками,в тому числi: - по зобов'язаннях за одержаними авансами (рядок 540 балансу) в сумi 204 тис.грн., в тому числi : - по бал/рахунку №361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями" в сумi - 98.0 тис.грн. Заборгованiсть в основному виникла в 2011роцi. - по бал/рахунку №362 "Розрахунки з iноземними покупцями" в сумi-106.1тис.грн, яка виникла в основному в 2011 роцi. Частина заборгованостi в сумi 5.8 тис.грн виникла в 2007 роцi. - розрахунках з бюджетом в сумi - 631.1 тис.грн в тому числi: по податку з доходiв фiзичних осiб - 82.1тис.грн; податку на прибуток-524.4 тис.грн. - розрахунки по соцiальному страхуванню - 241.2тис.грн; - розрахунки з оплати працi - 497.1тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання (рядок №610 балансу) рахується заборгованiсть в сумi - 5.0 тис.грн. Iнвентаризацiя стану кредиторської заборгованостi в товариствi в 2011 роцi не проводилась, але по ряду заборгованостi проведена звiрка з постачальниками. Аудитори не брали участi в проведеннi iнвентаризацiї зобов'язань, але виходячи з цього, що основна сума заборгованостi виникла в 2011роцi i з контрагентами товариство має постiйнi зв'язки i з основними iз них складенi акти звiрки заборгованостi на нашу думку фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Картонно-паперова компанiя" справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю за видами зобов'язань у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 6.3. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу 5.1. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення Станом на 31 грудня 2011 року величина власного капiталу, вiдображеного в Балансi товариства становить 53522.0 тис. грн. Власний капiтал складається зi статутного капiталу в сумi 574.0тис.грн., iншого додаткового капiталу в сумi 44231.2тис.грн., збiльшено за рахунок дооцiнки будiвель та прибутку в сумi 8717.0тис.грн. 5.2. Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами, склад то структура внескiв учасникiв Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт" засноване вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 року № 210/93, наказу Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд 27.06.1994 року № 173 "Про створення вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвкартонопласт" шляхом перетворення державного пiдприємства "Львiвська картонна фабрика" у вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвкартонопласт". Загальними зборами товариства (прокол № 7 вiд 20.04.2006 року) були внесенi змiни до статуту товариства, якi зареєстрованi Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 18.05.2006 року № 14151050003001539. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №12 вiд 28.04.2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство перейменоване на Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова-компанiя" i нова редакцiя статуту зареєстрована Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської Ради 24 червня 2011 року. за №14151050020001539. Розмiр статутного капiталу ВАТ "Львiвкартонопласт " заявлено в сумi 573670 грн., який складається з 2294680 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2010 року сформований повнiстю. Засновниками товариства є 6 фiзичних осiб, якi володiють 83.3334 % акцiй i 1 юридична особи, якаволодiють 16.6666 % акцiями (ПАТ "КIФНВЗТ'Титанiум -Iнвест"Україна. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвкартонопласт" справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю про власний капiтал у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 6.4. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi, вiдображених у фiнансовiй звiтностi 6.4.1. Визнання та облiк доходiв Визнання та облiк доходiв товариства проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року №290. Дохiд товариства вiд реалiзацiї продукцiї за 2011 рiк склав 127461.0 тис.грн. i збiльшився проти даних 2010 року на 9354.0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали - 16151.0.тис.грн., в тому числi: дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 13529.4.0 тис.грн., списаної кредиторської заборгованостi-52.3 тис.грн., курсовi рiзницi - 273.0 тис.грн., iншi доходи - 28.2тис.грн. Iншi доходи по товариству склали - 1876.0 тис.грн., в тому числi: доходи вiд не операцiйної курсової рiзницi - 1835.2тис.грн.,iншi звичайнi доходи - 34.8тис.грн. 6.4.2. Витрати виробництва та обiгу Ведення облiку витрат обiгу вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року №318. Витрати в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi". Склад адмiнiстративних витрат, iнших операцiйних витрат та фiнансових витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16. Витрати вiд операцiйної дiяльностi за 2011 рiк склали - 131548.0 тис.грн., втому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 108015.0 тис.грн, адмiнiстративнi витрати - 4759.0 тис.грн., витрати на збут - 4104.0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати по звiту про фiнансовi результати товариства склали - 14670.0 тис.грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої валюти - 13530.7тис.грн., курсовi рiзницi - 262.6 тис.грн., штрафи - 67.6 тис.грн.,а також iншi операцiйнi витрати в сумi - 796.1тис.грн. Фiнансовi та iншi витрати по балансу товариства склали - 6147.0 тис.грн., в тому числi: вiдсотки банку за кредит - 4365.0 тис.грн., а також витрати вiд не операцiйних курсових рiзниць - 1760.9тис.грн. 6.4.3. Результати фiнансової дiяльностi товариства За наслiдками фiнансової дiяльностi у 2011 роцi товариством отриманi прибутки в сумi 7793.0тис.грн. На зменшення загальної прибутковостi товариства вплинуло вiдволiкання своїх обiгових коштiв пов"язаних зi сплатою процентiв за отриманими кредитами в сумi 4365.2.тис.грн i складають 3.42%. Сума вищевказаних затрат вiд собiвартостi затрат по виготовленню продукцiї складають -4.14%. Згiдно даних ф.2 "Звiту про фiнансовi результати" сума податку на прибуток вiдображена в рядку 180 складає - 1802.0 тис.грн.,що не вiдповiдає податку на прибуток визначеного згiдно декларацiй податку на прибуток за 1 квартал та 11-1У квартали 2011 року в сумi 1661.9тис.грн. В балансi i аналiтичному облiку згiдно Положення /стандарту/ №17 "Податок на прибуток" затвердженого наказом МФУ вiд 28.12.00 №353- вiдстроченi податковi зобов'язання чи активи в балансi товариства не вiдображенi. В зв'язку з обмеженням термiну аудиторської перевiрки аудитори не аудитували податковий облiк i не можуть висловити свою думку в правильностi вiдображення в рядку 180 звiту про фiнансовi результати суми податку на прибуток i пiдтвердження рiзницi мiж сумою податку на прибуток визначеного згiдно даних звiту та даними декларацiї з податку на прибуток в сумi 140.1 тис.грн, як вiдстроченi податковi активи в випадку змiнних рiзниць мiж даними бухгалтерського та податкового облiку в звiтному перiодi. Iнший додатковий капiтал пiдприємства станом на 31.12.2011 року становить 44231.0 тис.грн. Iнший додатковий капiтал був сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв у 2004 роцi та 2011 роцi в сумi - 26204.0 тис.грн. Станом на 01.01.2011 року нерозподiлений прибуток по товариству складав 2726.0.0тис.грн., станом на 31 грудня сума нерозподiленого прибутку склала 8717.0 тис.грн. Вiдображений у фiнансовiй звiтностi результат дiяльностi товариства вiдповiдає даним синтетичного облiку. 7. Аудиторська думка Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". 7.1.Загальний висновок аудитора. Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2011р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 8.Iнша допомiжна iнформацiя. 8.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України. 8.2.Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства ". Виконання значних правочинiв,якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариством за даними останньої рiчної звiтностi фiнансової звiтностi не здiйснювалося. 8.3.Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Станом на 31.12.2011 року акцiями Товариства володiли акцiонери: юридичнi та фiзичнi особи. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до: " Статтi 7 Статуту, затвердженого загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Картонно-паперова компанiя" протокол №12 вiд 28 квiтня 2011 року. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №12 вiд 28 квiтня 2011р.: Регламент Загальних зборiв акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк на момент проведення аудиторської перевiрки не визначено. У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2011 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функцiї виконує юридичний вiддiл Товариства. В Статутi Товариства не передбачено щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Iснує необхiднiсть приведення вимог дiючого Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" Система внутрiшнього контролю в Товариствi за винятком згаданих обставин створена та дiє. 8.4. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi" i MCA 240А "Шахрайство i помилки" розумiються умиснi дiї, здiйсненi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб'єкта, а також третiми особами, спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовою) звiтностi. Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. В процесi планування i проведення аудиторських процедур, а також при оцiнцi їх результатiв нами враховано ризик iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi, який може виникнути як в результатi шахрайства, так i в результатi помилок. Отже, вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Нами було здiйснено запити керiвництву Товариства стосовно того, що фiнансовi звiти ПрАТ "Картонно-паперова компанiя" можуть мiстити суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. Зокрема, нами дослiджувалися процеси, якi використовуються управлiнським персоналом для iдентифiкацiї та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, включаючи конкретнi iдентифiкованi ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах операцiй чи розкриттях, для яких може iснувати ризик шахрайства. Окрiм цього, нами вивчалася прийнятий Товариством порядок iнформування управлiнським персоналом найвищого керiвництва Товариства щодо процесiв iдентифiкацiї та реагування на ризики шахрайства, а також щодо порядку iнформування управлiнським персоналом працiвникiв пiдприємства про свої погляди на практику ведення бiзнесу та етичну поведiнку. Нас було проiнформовано, що протягом аудитованого перiоду, пiсля дати фiнансової звiтностi, а також протягом двох рокiв до аудитованого перiоду випадкiв судового обвинувачення в шахрайствi та або внутрiшнiх розслiдувань випадкiв шахрайства не було. Керiвництво оцiнює ризик того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена через шахрайство як мiнiмальний. Також нами встановлено, що Керiвництвом компанiї проводиться робота по вдосконаленню системи внутрiшнього контролю через запровадження принципiв формалiзацiї (документування) всiх виробничих та управлiнських процесiв, включаючи iнформацiйнi потоки, чiткого розподiлу обов'язкiв та посадових iнструкцiй персоналу, проведення iнвентаризацiй та звiрок розрахункiв. При iдентифiкацiї ризику шахрайства нами було здiйснено пошук незвичайних операцiй, проаналiзовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм середовищем, враховано складнiсть в отриманнi достатнiх i доречних аудиторських доказiв тощо. Таким чином, в результатi проведених аудиторських процедур, вважаємо, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства є мiнiмальним. 9. Аудиторська перевiрка проведена в вiдповiдностi до договору вiд 14 березня 2012 року №4. 10. Аудиторська перевiрка почата 1 квiтня 2012 року i закiнчена 10 квiтня 2012 року. Директор ТзОВ АФ "Прикарпатаудит" В.Кондро Сертифiкат аудитора №000742 вiд 25.01.1996р. Виконавець Сертифiкат аудитора №006857 вiд 22.12.2011р. Н.Велика. Додаток до аудиторського висновку вiд 10 квiтня 2012 року ДОВIДКА про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Картонно - паперова компанiя" (за балансом, складеним товариством станом на 31.12.2011 року) 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3), що характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй: рядок 220 + рядок 230 + рядок 240 КЛ 1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.001 пiдсумок роздiлу IV пасиву Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 - є в межах 0,2 - 0,25. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1), що характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активiв: пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270 КЛ 2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . = 1.058 пiдсумок роздiлу IVпасиву + рядок 630 Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 є в межах 1,0 - 2,0. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), що визначає спiввiдношення власних коштiв (власного капiталу) до вартостi майна: пiдсумок роздiлу I пасиву КФС = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.53 Роздiл I активу + роздiл II Активу + рядок 270 Теоретичне оптимальне значення КФС - є в межах 0,25 - 0,5. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (КСК), що характеризує розмiр залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв (власного капiталу): пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву КСК= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.87 Пiдсумок роздiлу I пасиву Теоретичне оптимальне значення КСК - є в межах 0,5 - 1,0. Головний аудитор Н.В.Велика. /Сертифiкат аудитора № 006857 вiд 22.12.2011р./
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основний вид дiяльностi - виробництво i продаж: картону (основи), гiльзи картонної та виробiв санiтарно-гiгєнiчного призначення. Сировиною для виробництва є целюлоза та макулатура. Збут продукцiї як на територiї України, так i поза її межами.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Пiдприємство не планує значних iнвестицiй.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємсво не орендує жодних обєктiв. Реалiзовано проект переоснащення пiдприємства з використанням енергозберiгаючих технологiй по програмi НЕФКО.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємтсва: брак оборотних коштiв, конкуренти, застарiле обладнання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На 2012 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та ZZ рушничкiв та картонного кутника.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Не було проведено жодних дослiджень.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Вiдсутнi судовi справи збоку емiтента.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Згiдно даних облiкового реєстру ПрАТ"ВДЦП" надаємо перелiк власникiв бiльше 5 % акцiй: 1.ПАТ "КIФНВЗТ" Титанiум - Iнвест" (ЄДРПОУ 35570353) - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667 % статутного фонду. 2. Делятинський Степан Львович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду. 3. Дорош Ємiлiя Теодорiвна - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду. 4. Ложовський Володимир Матвiйович - 382447 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6667% статутного фонду. 5.Бродович Сергiй Васильович - 227174 шт простих iменних акцiй, що становить 9,9 % статутного фонду. 6.Васянович Сергiй Миколайович - 382446 шт простих iменних акцiй, що становить 16,6666 % статутного фонду. 7.Попов Кирило Олександрович - 155272 шт простих iменних акцiй, що становить 6,7666 % статутного фонду.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 39142.000 66178.000 0.000 0.000 39142.000 66178.000
будівлі та споруди 12487.000 39414.000 0.000 0.000 12487.000 39414.000
машини та обладнання 25217.000 25218.000 0.000 0.000 25217.000 25218.000
транспортні засоби 517.000 734.000 0.000 0.000 517.000 734.000
інші 921.000 812.000 0.000 0.000 921.000 812.000
2. Невиробничого призначення: 106.000 93.000 0.000 0.000 106.000 93.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 106.000 93.000 0.000 0.000 106.000 93.000
Усього 39248.000 66271.000 0.000 0.000 39248.000 66271.000
Опис сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011р становить 27810 тис. грн., залишкова вартiсть 66271 тис. грн. накопичена амортизацiя становить 29,6% вiд первiсної вартостi основних засобiв.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 53522.000 21327.000
Статутний капітал (тис. грн.) 574.000 574.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 574.000 574.000
Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 27169.000 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 18.03.2008 12718.000 16.000000000000 18.03.2015
Довгостроковий кредит 14.08.2008 60.000 14.000000000000 11.08.2015
Довгостроковий кредит 04.12.2008 5132.000 9.990000000000 03.12.2014
Короткостроковий кредит 09.06.2011 1336.000 20.500000000000 08.06.2012
Короткостроковий кредит 24.12.2010 588.000 19.000000000000 15.10.2012
Короткостроковий кредит 30.03.2011 6850.000 18.000000000000 29.03.2012
Короткостроковий кредит 30.03.2011 247.000 18.000000000000 29.03.2012
Короткостроковий кредит 12.12.2011 238.000 0.000000000000 11.12.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 632.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 19203.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: д.в.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
28.04.2011 29.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента
19.07.2011 22.07.2011 Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачергових зборiв не було. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 01 березня 2012 року. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д.в.
Інші (запишіть) д.в.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д.в.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д.в. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д.в.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Так Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Генеральний директор Так Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): д.в.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д.в.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д.в.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д.в.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д.в.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть):
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Згiдно рiшення згальних зборiв акцiонерiв вiд 07.06.2010р. у зв?язку з переведення акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв передано вiд ТзОВ Карпати-реєстратор?(ЄДРПОУ 22343054) до зберiгача ТзОВ ?Росан-Довiра?(код ЄДРПОУ 22335534)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д.в.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д.в.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д.в.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперова компанiя" за ЄДРПОУ 00278793
Територія за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону за КВЕД 21.12.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Україна Львiвська обл. Шевченкiвський р-н 79024 м. Львiв вул.Ковельська, 109
Середня кількість працівників 0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1 0
- первісна вартість 011 6 6
- накопичена амортизація 012 ( 5 ) ( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 310 3469
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 39248 66271
- первісна вартість 031 64875 94081
- знос 032 ( 25627 ) ( 27810 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 39559 69740
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4582 6802
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 5534 5536
Товари 140 5 2
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 8912 11568
- первісна вартість 161 8912 11568
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 79 2969
- за виданими авансами 180 1188 3797
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 500 0
Поточні фінансові інвестиції 220 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 9 1
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 316 31
Інші оборотні активи 250 1176 80
Усього за розділом II 260 22303 30786
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 61862 100526
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 574 574
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 18027 44231
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2726 8717
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 21327 53522
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 17523 17910
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 1787 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 969 0
Усього за розділом III 480 20279 17910
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2512 9259
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 5676 4921
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9593 13335
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 966 204
- з бюджетом 550 834 632
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 207 241
- з оплати праці 580 455 497
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 13 5
Усього за розділом IV 620 20256 29094
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 61862 100526
Примітки д.в.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 146817 136779
Податок на додану вартість 015 19356 18672
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 127461 118107
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 108015 ) ( 99371 )
Валовий:
- прибуток 050 19446 18736
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 16151 8054
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 4759 ) ( 3843 )
Витрати на збут 080 ( 4104 ) ( 3581 )
Інші операційні витрати 090 ( 14670 ) ( 8881 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 12064 10485
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 1876 3190
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 4365 ) ( 4035 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1782 ) ( 2022 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 7793 7618
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1802 ) ( 1807 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 5991 5811
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 5991 5811
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 95923 90140
Витрати на оплату праці 240 8565 7366
Відрахування на соціальні заходи 250 3134 2740
Амортизація 260 2267 1951
Інші операційни витрати 270 5115 2677
Разом 280 115004 104874
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2294680.00000000 2294680.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2294680.00000000 2294680.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д.в.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 145227 143522
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 89
Повернення авансів 030 10 1259
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 2
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 13811 6171
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 120819 ) ( 118538 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 10167 ) ( 2730 )
Працівникам 105 ( 7193 ) ( 6254 )
Витрат на відрядження 110 ( 174 ) ( 114 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 10 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1933 ) ( 1016 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3599 ) ( 2957 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 788 ) ( 1413 )
Цільових внесків 140 ( 17 ) ( 75 )
Інші витрачання 145 ( 13816 ) ( 6921 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 543 11016
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 543 11016
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 4459 ) ( 3094 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4459 -3094
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4459 -3094
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 3623 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 4490 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 5304 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 3623 -9794
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 3623 -9794
Чистий рух коштів за звітній період 400 -293 -1872
Залишок коштів на початок року 410 325 325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 1872
Залишок коштів на кінець року 430 32 325
Примітки д.в.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 574 0 0 18027 0 2726 0 0 21327
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 574 0 0 18027 0 2726 0 0 21327
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 26204 0 0 0 0 26204
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 5991 0 0 5991
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 26204 0 5991 0 0 32195
Залишок на кінець року 300 574 0 0 44231 0 8717 0 0 53522
Примітки д.в.
Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 22988 10501 1318 26204 0 0 0 595 0 0 0 50510 11096 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 39717 14358 1377 0 0 61 46 1503 0 0 0 41033 15815 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 681 163 282 0 0 15 9 60 0 0 0 948 214 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1288 509 115 0 0 6 6 82 0 0 0 1397 585 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 200 96 32 0 0 40 23 27 0 0 0 192 100 0 0 0 0
Разом 260 64875 25627 3124 26204 0 122 84 2267 0 0 0 94081 27810 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 100
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 9040 3369
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 9040 3469
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 273 263
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 68
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 15878 14339
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 1835 1761
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 4
Інші доходи і витрати 630 41 21
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 32
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 32
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 6222 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 13 0 0
Тара і тарні матеріали 830 1 0 0
Будівельні матеріали 840 3 0 0
Запасні частини 850 500 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 63 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 5536 0 0
Товари 910 2 0 0
Разом 920 12340 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 11568 10749 250 569
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1802
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1802
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 1802
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 2268
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2184
- з них машини та обладнання 1313 2184
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Пошивайло Я.Є.
Головний бухгалтер Iванець М.М.