Картонно-Паперова Компанія

მუყაოს შეფუთვა

Êóòíèê êàðòîííèé

Кутник картонний

მუყაო Corner, yak ტრანსპორტირება, წინააღმდეგ ფიზიკური დაზიანების. მათ შეუძლიათ დაიცვან, როგორც შეფუთვა, და თავად
დეტალები

Gіlza საბჭოს

Гільза картонна

Картонна гільза. Êàðòîííà ³ ëüçà (âòóëêà, øïóëÿ) âèêîðèñòîâó º òüñÿ à ó ³ ì ³ ÷ í ³ ê, õàð ÷ ია ³ ê, òåêñòèëüí ³ ê, Tceo ãðàô ³ ³ ÷ ³ E ში, OA ³ ioeo aaeocyo idiieneiaino ³ AEY aediaieooaa Ð ³ ³ ciiiai oieo IE ³ AIE,
დეტალები

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014