Картонно-Паперова Компанія
Êàðòîí AEY ì'ÿêî ïîêð ¿³ ³ le ìàðêè წლის

ჩვენ ვაწარმოებთ მაღალი ხარისხის სპეციალური მუყაოს წარმოების ნაგლინი გადახურვა – ruberoydu, რომელშიც საბჭოს საფუძველი შევსების დალუქვა ნივთიერებების. ჩვენი ხარისხი აკმაყოფილებს ევროპელი მომხმარებლებისთვის, ასე ნახევარში ჩვენს კლიენტებს ევროპიდან. მისი თქმით, დამკვეთის მოთხოვნებს, ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა სახის მუყაოს სხვადასხვა პარამეტრების.

პარამეტრები ჩვენი გამგეობის რბილი სახურავი შემდეგი:

  • სიმკვრივე - 230-400 გ / მ ²;
  • სიგანე roll - 1000 II;
  • Dіametr 1000 ± 5 მმ.
² IO ³ âèäè:

- Â eidiaeiaee Eadoii doeiiao
- მუყაო ფურცლები KorobkovaScratch oaeiae გამოცემის eaaeou ³

Êóòíèê êàðòîííèé

Êóòíèê êàðòîííèé

Êàðòîííà ³ ëüçà

Êàðòîííà ³ ëüçà


En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014