Картонно-Паперова Компанія

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

 

 

1)      Повідомлення про проведення загальних зборів

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:  15 травня 2018 року, о 12 год. 00 хв., за адресою: м. 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 08 травня 2018 року.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. 1.            Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.

  1. 3.      Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

  1. 4.                        Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

На підставі заяв достроково, з 15.05.2018 року, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

-           Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича;

-           члена Наглядової ради Делятинського Степана Львовича;

-           члена Наглядової ради Васяновича Сергія Миколайовича.

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду в складі 3 (трьох) осіб:

1. Ложовський Володимир Матвiйович;

2. Делятинський Степан Львович;

3. Онишкевич  Тетяна Богданівна.

  1. 5.      Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів.

  1. 6.                       Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на   вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем або фінансовим директором Товариства Паньківим Олегом Ярославовичем від імені Товариства значних правочинів стосовно укладення або зміни будь-яких умов  до вже укладених договорів з установами банків  у межах їх сукупної вартості не більше ніж   300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 109,81% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: www.paperandboard.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, . Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник юридичного відділу Нестеренко Н.В. телефон: 067-671-40-79.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, на підставі ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв’язку з цим, Наглядовою радою затверджено порядок денний.

До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ  Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

 

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.04.2018 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» становить 2 294 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» становить 2 294 680  шт.

 

 

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

 

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.

2.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

На підставі заяв достроково, з 15.05.2018 року, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

-           Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича;

-           члена Наглядової ради Делятинського Степана Львовича;

-           члена Наглядової ради Васяновича Сергія Миколайовича.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду в складі 3 (трьох) осіб:

1. Ложовський Володимир Матвiйович;

2. Делятинський Степан Львович;

3. Онишкевич  Тетяна Богданівна.

5.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів.

6.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на   вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем або фінансовим директором Товариства Паньківим Олегом Ярославовичем від імені Товариства значних правочинів стосовно укладення або зміни будь-яких умов  до вже укладених договорів з установами банків  у межах їх сукупної вартості не більше ніж   300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 109,81% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Всі права захищено 2009 - 2014