Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, Львiв, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

77(2331) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

21.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

21.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

12.04.2016

18.04.2016

ПАТ “КIФНВЗТ “Титанiум-Iнвест”

35570353

16.6667

0

Зміст інформації:
18.04.2016р. Товариством отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства “Нацiональний депозитарiй України” Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12.04.2016р. у зв’язку з чим:
1. Розмiр пакету акцiй юридичної особи ПАТ “КIФНВЗТ “Титанiум-Iнвест” (код ЄДРПОУ 14369134, мiсцезнаходження:03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30), що володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 382 446 шт. (триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста сорок шiсть штук), що складало 16,6667% голосуючих акцiй Товариства зменшився на 382 446 шт. простих iменних акцiй i становить 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% голосуючих акцiй Товариства.

2

12.04.2016

18.04.2016

фiзична особа

-

0

16.6667

Зміст інформації:
18.04.2016р. Товариством отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства “Нацiональний депозитарiй України” Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12.04.2016р. у зв’язку з чим:
2. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи, що не володiла простими iменними акцiями Товариства, збiльшився на 382 446 шт. (триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста сорок шiсть штук), що складає 16,6667% голосуючих акцiй Товариства i становить 382 446 шт. (триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста сорок шiсть штук) простих iменних акцiй, що складає 16,6667% голосуючих акцiй Товариства.

 

Всі права захищено 2009 - 2014