Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариствоКартонно-паперова компанiя

2. Організаційно-правова форма

Private Joint Stock Company

3. Місцезнаходження

79024, m. Львiв, Kovelska, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

14.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, UAH

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

13.04.2017

1537435.6

28.04.2017 – 28.09.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Загальними зборами Приватного акцiонерного товаристваКартонно-паперова компанiя”, якi вiдбулись 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2016 рiк (Протокол №21 вiд 13.04.2017р.). Наглядовою радою Приватного акцiонерного товаристваКартонно-паперова компанiя” (Протокол №5/2017 вiд 13.04.2017р.) було визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 28.04.2017 року. ПрАТ «КПК» здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному оJahri. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi – 1537435.6 UAH. Дата початку строку виплати дивiдендiв: 28.04.2017 року. Дата кiнця строку виплати дивiдендiв: 28.09.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.

Alle Rechte vorbehalten 2009 - 2014