Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львiв, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

14.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

13.04.2017

1537435.6

28.04.2017 – 28.09.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя”, якi вiдбулись 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2016 рiк (Протокол №21 вiд 13.04.2017р.). Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” (Протокол №5/2017 вiд 13.04.2017р.) було визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 28.04.2017 року. ПрАТ «КПК» здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi – 1537435.6 грн. Дата початку строку виплати дивiдендiв: 28.04.2017 року. Дата кiнця строку виплати дивiдендiв: 28.09.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.

Всі права захищено 2009 - 2014