Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариствоКартонно-паперова компанiя

2. Організаційно-правова форма

Private Joint Stock Company

3. Місцезнаходження

79024, m. Львiв, Kovelska, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

14.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. UAH)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. UAH)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.04.2017

30000

199892

15.008

Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ “PDA” прийнято рiшення (Протокол №21 вiд 13.04.2017 Jahr) про надання згоди на вчинення значного правочинуГенерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». Предмет правочину: здiйснення кредитування в сумi 30 000 000, 00 гривень та отримання в межах укладеного Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 199 892 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 15,008%. Уповноважено фiнансового директора Товариства Панькiва О.Я. на пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Товариства не визначено.

Alle Rechte vorbehalten 2009 - 2014