Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львiв, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

14.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.04.2017

30000

199892

15.008

Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ “КПК” прийнято рiшення (Протокол №21 вiд 13.04.2017 року) про надання згоди на вчинення значного правочину – Генерального кредитного договору з ПАТ «Кредобанк». Предмет правочину: здiйснення кредитування в сумi 30 000 000, 00 гривень та отримання в межах укладеного Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 199 892 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 15,008%. Уповноважено фiнансового директора Товариства Панькiва О.Я. на пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв та договорiв застави з визначенням iстотних умов договорiв на його розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Товариства не визначено.

Всі права захищено 2009 - 2014