Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариствоКартонно-паперова компанiя

2. Організаційно-правова форма

Privatni Dioničko društvo

3. Місцезнаходження

79024, м.Львiв, Kovelska, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.09.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№174 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

14.09.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10

 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особивласника пакета акцій або зазначенняфізична особа

Код за ЄДРПОУдля юридичних осібрезидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльностідля юридичних осібнерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

05.09.2017

12.09.2017

фiзична особа

-

16.666681

0

Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТНацiональний депозитарiй Українистаном на 05.09.2017 godine, отриманого 12.09.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “PDA” у депозитарнiй системi України розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни – 0%; розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 16.666681%; пiсля змiни – 0%.

2

05.09.2017

12.09.2017

фiзична особа

-

0

16.666681

Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТНацiональний депозитарiй Українистаном на 05.09.2017 godine, отриманого 12.09.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “PDA” у депозитарнiй системi України розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 0%, пiсля змiни- 16.666681%; розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0%; пiсля змiни – 16.666681%.

Sva prava pridržana 2009 - 2014