Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Пошивайло Ярослав Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м.Львiв, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.09.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№174 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

14.09.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.paperandboard.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10

 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

05.09.2017

12.09.2017

фiзична особа

-

16.666681

0

Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” станом на 05.09.2017 року, отриманого 12.09.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “КПК” у депозитарнiй системi України розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни – 0%; розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 16.666681%; пiсля змiни – 0%.

2

05.09.2017

12.09.2017

фiзична особа

-

0

16.666681

Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” станом на 05.09.2017 року, отриманого 12.09.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “КПК” у депозитарнiй системi України розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 0%, пiсля змiни- 16.666681%; розмiр частки «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0%; пiсля змiни – 16.666681%.

Всі права захищено 2009 - 2014