Картонно-Паперова Компанія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 травня 2017 року об 12.00 год., місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11 год. 00 хв. до 12. год. 00 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 28.04.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. 1.    Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.

  1. 2.                      Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

  1. 3.                      Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на   вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фінансовим директором Товариства Паньківим Олегом Ярославовичем від імені Товариства значних правочинів стосовно укладення або зміни будь-яких умов  до вже укладених договорів з установами банків  у межах їх сукупної вартості не більше ніж   200 000 000, 00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), що становить 100,05% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

  1. 4.                      Про затвердження рішення Наглядової Ради товариства № 6/2017 від 19.04.2017р. щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування з банківською установою, додаткових угод до всіх договорів застави, укладених у якості виконання зобов’язань Товариства перед банківською установою за Договором овердрафтного кредитування, а також затвердження умов відповідних Додаткових угод.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 6/2017 від 19.04.2017р.) щодо укладення Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 від 22.08.2012р., укладеного Товариством з ПАТ «ПУМБ», та щодо укладення додаткових угод до всіх договорів застави, укладених у якості виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 від 22.08.2012р.

Затвердити умови укладеної  на підставі зазначеного рішення Наглядової Ради  Додаткової угоди до Договору овердрафтного кредитування №1.12-70 від 22.08.2012р., укладеного Товариством  з ПАТ «ПУМБ», та умови укладених додаткових угод до всіх договорів застави, укладених у якості виконання зобов’язань Товариства перед ПАТ «ПУМБ» за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 від 22.08.2012р.

Інформація з проектами рішень щодо питань проекту порядку денного розміщена на сайті: www.paperandboard.com.ua

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Ковельська, 109) у робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович, тел. (032)2939641.

 

Затверджено  Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства  «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

Всі права захищено 2009 - 2014