Картонно-Паперова Компанія

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Пошивайло Ярослав Євгенович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.07.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Картонно-паперова компанiя”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79024, м. Львiв, Ковельська, 109
4. Код за ЄДРПОУ
00278793
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)2939640 (032)2939641
6. Електронна поштова адреса
paperandboard@rosan-cp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №130 Бюлетень НКЦПФР 12.07.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.paperandboard.com.ua в мережі Інтернет 12.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 07.07.2016 1445648.4 25.07.2016 – 25.10.2016 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя”, якi вiдбулись 23.06.2016 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2015 рiк (Протокол №20 вiд 23.06.2016р.). Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства “Картонно-паперова компанiя” (Протокол №5 вiд 07.07.2016р.) було визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 22.07.2016 рiк. ПрАТ «КПК» здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязі.
Дата вчинення дії: 07.07.2016 року
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.: 1445648.4
Дата початку строку виплати дивідендів: 25.07.2016 року
Дата кінця строку виплати дивідендів: 25.10.2016 року
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Всі права захищено 2009 - 2014