Paper and Board Company

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариствоКартонно-паперова компанiя
2. Код за ЄДРПОУ 00278793
3. Місцезнаходження 79024, m. Львiв, Kovelska, 109
4. Міжміський код, телефон та факс (032)2939640 (032)2939641
5. Електронна поштова адреса paperandboard@rosan-cp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.paperandboard.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
   

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ „PDA” було прийнято рiшення (Протокол № 22 вiд 08.05.2017 rok) в порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Пошивайлом Ярославом Євгеновичем або фiнансовим директором Товариства Панькiвим Олегом Ярославовичем вiд iменi Товариства значних правочинiв стосовно укладення або змiни будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 200 000 000, 00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень нуль копiйок), що становить 100,05% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2294680; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Товариства не визначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Пошивайло Ярослав Євгенович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

08.05.2017

(дата)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009 - 2014