Paper and Board Company

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариствоКартонно-паперова компанiя
2. Код за ЄДРПОУ 00278793
3. Місцезнаходження 79024, м.Львiв, Kovelska, 109
4. Міжміський код, телефон та факс (032)2939640 (032)2939641
5. Електронна поштова адреса paperandboard@rosan-cp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.paperandboard.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
   

II. Текст повідомлення

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТНацiональний депозитарiй Українистаном на 28.04.2017 year, отриманого 03.05.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “PDA” у депозитарнiй системi України розмiр пакету акцiй «фiзичної особи», яка володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 227 174 шт. акцiй, що складає 9,9000 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 9,9000 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, збiльшився на 155272 шт. акцiй i становить 382446 шт. акцiй, що складає 16,6666 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 16,6666 % вiд голосуючих акцiй Товариства.
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТНацiональний депозитарiй Українистаном на 28.04.2017 year, отриманого 03.05.2017р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери ПрАТ “PDA” у депозитарнiй системi України розмiр пакету акцiй «фiзичної особи», яка володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 155272 шт. акцiй, що складає 6,7666 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 6,7666 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй Товариства,зменшився на 155272 шт. акцiй i становить 0 шт. акцiй, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 0 % вiд голосуючих акцiй Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Пошивайло Ярослав Євгенович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

: News

All rights reserved 2009 - 2014