Paper and Board Company

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Приватне акціонерне товариство «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, яке було розміщене на власному Веб-сайті Товариства 20.03.2018 year, була виявлена технічна помилка в проекті рішення з питання №8 проекту порядку денного. У зв’язку з цим, Товариство розміщає виправлене повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та іншу інформацію для акціонерів, яка стосується організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

1) Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» (даліТовариство), яке знаходиться за адресою: 79024, Ukraine, m. Lviv, Wool. Kovelska, 109, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року, о 12 год. 00 хв., за адресою: м. 79024, Ukraine, м. Lvim Wool. Kovelska, 109, каб. Генерального директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 55 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2018 year.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити регламент роботи загальних зборів:
– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
– обговорення питань – до 30 хвилин;
– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Проект рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення:
Прибуток в розмірі 29703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.
Дивіденди акціонерам за 2017 рік не виплачувати.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону УкраїниПро акціонерні товариства”: www.paperandboard.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79024, Ukraine, m. Lviv, Wool. Kovelska, 109, . Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник юридичного відділу Нестеренко Н.В. телефон: 067-671-40-79.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12.03.2018 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» становить 2 294 680 pcs.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» становить 2 294 680 pc.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).
Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).
3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити регламент роботи загальних зборів:
– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
– обговорення питань – до 30 хвилин;
– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Проект рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» за 2017 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» у 2017 р. визнати задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення:
Прибуток в розмірі 29703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.
Дивіденди акціонерам за 2017 рік не виплачувати.

All rights reserved 2009 - 2014